Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

För konsumenternas telefonkommunikation debiteras en kalkylmässig normaltaxa

En bestämmelse i konsumentskyddslagen som gäller maximiavgift för konsumenternas telefonkommunikation träder i kraft den 13 juni 2014. Det högsta priset har varit i nivå med föregående år.

Konkurrens- och konsumentverket övervakar att bestämmelsen följs. Traficoms uppgift är att beräkna och offentliggöra den kalkylmässiga normaltaxan årligen.

Enligt 2 kap. 14 § i konsumentskyddslagen (1211/2013) får näringsidkaren vid telefonkommunikation som gäller ett avtal om konsumtionsnyttigheter inte anlita en tjänst för vars användning konsumenten orsakas kostnader som överstiger taxan i konsumentens anslutningsavtal eller kostnader som överstiger en kalkylmässig normaltaxa som motsvarar taxan i anslutningsavtalet. Den kalkylmässiga normaltaxan är en på teleföretagens minimiprissättning och marknadsandelar baserad taxa utökad med 20 procent.

Konkurrens- och konsumentverket riktlinjer för tillämpningen av bestämmelsen (Extern länk)

Den kalkylmässiga normaltaxan

Den kalkylmässiga normaltaxan är 0,084€/min.

Att beräkna normaltaxan

Närmare bestämmelser om sättet att beräkna normaltaxan finns i justitieministeriets förordning (109/2014). Enligt förordningen ska Traficom vid beräkning av den kalkylmässiga normaltaxan beakta de teleföretag som har de största marknadsandelarna utifrån antalet anslutningar till mobilnätet och vars sammanlagda marknadsandel utgör minst 95 procent. Traficom ska för dessa företag med beaktande av deras respektive marknadsandel beräkna medeltalet av minimitaxorna i prislistorna över de mobilsamtalsavgifter som debiteras per minut.

Den kalkylmässiga normaltaxan baserar sig på Telia Finland Oyj:s, Elisa Abp:s och DNA Ab:s prislistor över mobilsamtal som gäller i mars 2021. Bolagens sammanlagda marknadsandel är 99 procent, beräknad utifrån antalet abonnemang i mobilnätet.

Grunden för beräkningen är följande prislistor över mobilsamtal som debiteras per minut:

DNA Ab: DNA Jämpti Puhe 0,070 €/min
Elisa Abp: Saunalahti Tarkka Puhe 0,069 €/min
Telia Finland Oyj: Rajaton Lite 0,070 €/min

De marknadsandelar som används vid beräkningen baserar sig på antalet abonnemang i slutet av december 2020. Uppgifterna om marknadsandelar har publicerats på Traficoms webbplats.

Traficom beräknar och offentliggör den kalkylmässiga normaltaxan årligen. Normaltaxan offentliggörs följande gång i mars 2022. Grunden för beräkningen är då marknadsandelar från slutet av 2021 och prislistor som gäller i mars 2022.