Möjligheterna att använda 2300 - 2320 MHz-bandet, frekvensreservering och tillståndsförfarandet

För privata lokala radionät som baserar sig på mobilteknologi, t.ex. för Private-LTE-nät, öppnas ett nytt frekvensband 2300-2320 MHz. Nedan finns mer information om möjligheterna att använda bandet, om användningsändamålet, beviljande av frekvensreservering och tillstånd samt om giltighetstid och frekvensavgifter.

Beviljade 2,3 GHz radiotillstånd

Fortum Power and Heat Oy Loviisan voimalaitos2300-2320 MHzLovisa-1.12.2025
Nokia Solutions and Networks Oy2300-2320 MHzHelsingfors (inomhusbruk)-16.10.2021
Jakobstadsnejdens Telefon Ab2300-2320 MHzJakobstad-30.6.2026
Nokia Innovations Oy2300-2320 MHzEsbo (inomhusbruk)-9.7.2026
Nokia Innovations Oy2300-2320 MHzUleåborg (inomhusbruk)-9.7.2026
Nokia Innovations Oy2300-2320 MHzTammerfors1.9.2020-31.8.2026
Nokia Innovations Oy2300-2320 MHzTammerfors (Teisko)1.8.2020-31.7.2026
Cinia Ab (frekvensreservering)2300-2320 MHzRiihimäki10.8.2020-9.2.2021

 

Användningsändamål för frekvensbandet 2300 - 2320 MHz

Frekvensbandet 2300 - 2320 MHz öppnas för privata lokala radionät som baserar sig på mobilteknologi för en begränsad användargrupp, t.ex. för Private-LTE-nät. Dessa radionät är avsedda att användas lokalt till exempel i fabriker, hamnar, flygfält, kraftverk och gruvor för deras egen verksamhet. Att anvisa dessa frekvenser för lokal användning gör det möjligt för företag att utnyttja mobilteknologin i allt större omfattning även i sina egna nät. Detta ger nu allt friare händer att skräddarsy och ändra företagens egna nät enligt det aktuella behovet. Mobilteknologin medför också större dataöverföringskapacitet och nya applikationer för privata radionät.

Radionät på frekvensbandet 2300 - 2320 MHz får endast användas för privata lokala radionät som baserar sig på mobilteknologi för en begränsad användargrupp. Frekvensbandet är inte avsett för byggande av mera omfattande regionala nät. Näten får inte användas för allmän televerksamhet för en grupp av användare som inte har avgränsats på förhand.

Övrig användning av frekvensbandet

Frekvensbandet 2300 - 2400 MHz används för trådlösa kameror. För att skydda kameraanvändningen inom vissa geografiska områden kan det hända att lokala nät inte tas i användning eller att det blir nödvändigt att uppställa till exempel begränsningar för strålningseffekten. Dessa områden är till exempel områden där flera trådlösa kameror är i användning samtidigt och regelbundet. I enskilda fall kan lokala nät inom dessa områden beviljas kortvariga radiotillstånd eller tillstånd för användning inomhus så att de inte stör kameraanvändningen.

Beviljande av frekvensreservering och tillstånd

Frekvensreserveringar och tillstånd för användning av 2300 - 2320 MHz-bandet beviljas i första fasen så att Traficom börjar behandla inkomna ansökningar den 15 juni 2020 när ändringen av frekvensbandets användningsändamål träder i kraft. Ansökningar kan lämnas redan tidigare. De första frekvensreserveringarna och radiotillstånden kan träda i kraft den 1 juli allteftersom ansökningarna har behandlats. Avsikten är att alla sökanden har tillräckligt med tid att göra sin ansökan innan Traficom börjar handlägga ansökningarna.

Innan man ansöker om radiotillstånd för de frekvenser som behövs för att använda radiosystemet är det att rekommendera att man ansöker om reservering av de frekvenser som behövs för planering av ett radiosystem eller om anskaffningen av en radiosändare förutsätter förhandsuppgifter om lediga radiofrekvenser. På så sätt kan sökandena i tidigt skede säkerställa att de ändamålsenliga frekvenser som behövs för användning av det planerade radionätet finns tillgängliga.

Om det kommer in flera ansökningar som gäller ett och samma geografiska område ska de handläggas tillsammans och ärendena ska avgöras samtidigt i enlighet med förvaltningslagen. Om radiotillstånd eller frekvensreservering på grund av det knappa antalet radiofrekvenser bara kan beviljas en del av sökandena, ska tillstånd eller reservering beviljas sökande vilkas verksamhet bäst främjar syftena i lagen om tjänster inom elektronisk kommunikation, t.ex. att främja utbudet av elektroniska kommunikationstjänster, trygga en effektiv och störningsfri användning av radiofrekvenser, främja konkurrensen och säkerställa att kommunikationsnäten och kommunikationstjänsterna är driftsäkra och trygga.

Efter den första fasen kommer ansökningarna att handläggas vartefter de kommer in till Transport- och kommunikationsverket Traficom. Om beviljande av frekvensreservering eller radiotillstånd kan ha en betydande inverkan på avgörandet av en annan sökandes ansökan som samtidigt är anhängig handläggs ansökningarna ändå tillsammans.

Uppgifterna i ansökan om frekvensreservering och radiotillstånd

Ansökan ska innehålla en fritt formulerad plan för radionät. Närmare beskrivning av att bevilja frekvensreservering och radiotillstånd och av de uppgifter som ska finnas i ansökan finns i slutet av denna sida.

Frekvensreserveringens och radiotillståndets giltighet

Frekvensreservering beviljas för 6 månader och under den tiden kan sökanden genomföra sin plan och ansöka om det egentliga radiotillståndet. Radiotillståndet beviljas för 6 år och radionätet ska tas i drift inom 6 månader från det att tillståndet beviljades, annars kan tillståndet återkallas. Frekvenserna har tagits i drift när de används inom det användningsområde som avses i tillståndet för användningen av frekvensområdet enligt dess användningsändamål. Syftet med dessa tidsfrister är att främja effektiv och ändamålsenlig användning av frekvenser och minska antalet reserverade frekvenser som inte är i användning.

Tillståndsvillkor

I radiotillståndet anges tekniska uppgifter om nätet och användningsvillkoren, och man ska speciellt beakta följande:

 • För lokala nät beviljas i regel ett radiotillstånd för användning av ett frekvensband vars bandbredd är 10 MHz, men av grundad anledning kan tillstånd också beviljas för ett frekvensband på 20 MHz.
 • Basstationer och mobila stationer (terminalutrustning) får användas i det nät som anges i tillståndet och inom det geografiska användningsområde som anges i tillståndet, och deras fältstyrka vid användningsområdets gräns får inte överstiga det värde som anges i tillståndet.
 • Basstationer och mobila stationer (terminalutrustning) får i regel inte användas ombord på luftfartyg som befinner sig i luften, till exempel i helikopter eller drönare. Beslut om att tillåta användningen ombord på luftfartyg fattas i enskilda fall på basis av ansökan. Användningen ombord på luftfartyg får inte orsaka skadliga störningar för andra användare, och störningsfrihet kan inte garanteras.
 • Radionät som befinner sig i närliggande geografiska områden ska synkroniseras med varandra för att undvika störningar. Ramen för synkroniserad funktion anges i tillståndsvillkoren. Näten behöver inte synkroniseras om de inte medför skadlig störning för varandra. Tillståndshavare kan söka ändringar i synkroniseringsvillkoren i tillstånden. Ansökan ska omfatta ramen för synkroniserad funktion samt källan (klocka) för synkroniseringssignalen.

Avgifter

För frekvensreservering och radiotillstånd tas ut en frekvensavgift som baserar sig på frekvensmängden, mängden terminalutrustning samt på övriga grunder för avgift som anges i kommunikationsministeriets avgiftsförordning. Avgiften beräknas med hjälp av formeln för privata radionät (PMR). http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20191454 (Extern länk)

 

PMR10130781,76 €
PMR102100+3096,98 €
PMR106100+3578,07 €
PMR20130984,96 €
PMR202100+3901,95 €
PMR206100+4508,08 €

Tabell 1: Exempel på beräkning av årlig avgift med olika frekvensmängder och mängden radioutrustning

Beviljande av frekvensreservering på 2300 - 2320 MHz och radiotillstånd

Innan man ansöker om radiotillstånd för de frekvenser som behövs för att använda radiosystemet är det att rekommendera att man ansöker om reservering av de frekvenser som behövs för planering av ett radiosystem eller om anskaffningen av en radiosändare förutsätter förhandsuppgifter om lediga radiofrekvenser. På så sätt kan sökandena i tidigt skede säkerställa att de ändamålsenliga frekvenser som behövs för användning av det planerade radionätet finns tillgängliga. I stället för frekvensreservering är det också möjligt att direkt ansöka om radiotillstånd. Radiotillstånd kan beviljas utan frekvensreservering om ansökan om tillstånd jämte plan över radionät är tillräckligt noggrann och genomförbar för beviljande av radiotillstånd och om förutsättningarna för beviljande av tillstånd uppfylls. 

Frekvensreservering beviljas endast om förutsättningarna för beviljandet uppfylls. För att det ska vara möjligt att anvisa tekniskt ändamålsenliga radiofrekvenser för sökanden ska planen för radionät, som ska fogas till ansökan, basera sig på ett faktiskt och genomförbart radiosystemprojekt.

 1. Kunden (slutanvändare av nätet eller planerare/leverantör/operatör av radionätet) skickar Transport- och kommunikationsverket Traficom en plan över radionät med basuppgifter om nätet. Följande uppgifter ska anges i ansökan. Som underlag kan man använda sidorna 1-4 i Ansökan om tillstånd för PMR (Extern länk). Alla nedan nämnda uppgifter ska lämnas även om de inte finns på blanketten.

  a)
  Sökandens uppgifter och faktureringsuppgifter för att ta ut en årlig frekvensavgift
  b)
  Radionätets användningsändamål
  c) Användare av radionätet om inte samma som sökande
  d) Sökandens roll i genomförandet av radionätet om inte samma som användare
  e) Uppgift om avtal om det nät som avses i ansökan, om föravtal eller ett annat dokument mellan användare och sökande om sökanden inte är samma som användaren av radionätet.
  f)
  Geografiskt användningsområde (markerat på kartunderlaget), i planen använt värde för fältstyrka på 1,5 m höjd vid användningsområdets gräns. Nätet ska planeras så att den fältstyrka som det alstrar är så liten som möjligt utanför användningsområdet. Den största tillåtna fältstyrkan vid gränsen av/utanför användningsområdet anges i tillståndet 
  g) Är det fråga om ett nät som fungerar inomhus eller ett utomhusnät
  h) Planerat antal utrustning (basstationer och mobila stationer/terminalutrustning)
  i) Uppgifter om basstationernas placering och övriga uppgifter om basstationer som nämns på sidan 3 i modellblanketten
  j) Tekniska data om mobila stationer (terminalutrustning)
  k) Förslag till ramen för synkroniserad funktion
  l) Eventuella tilläggsuppgifter

 2. Traficom handlägger planen för radionät. Om det finns tekniskt ändamålsenliga frekvenser som kan anvisas sökanden och om förutsättningarna för beviljande av frekvensreservering uppfylls:

  a) I frekvensreserveringen anges det geografiska användningsområde där basstationer och mobila stationer (terminalutrustning) finns. Deras mängd registreras i frekvensreserveringen.
  b) I reserveringen anges nätets tekniska parametrar (maximivärden) enligt vilka nätet ska genomföras.
  c)
  Frekvensreservering beviljas för 6 månader och under den tiden ska kunden genomföra sin plan och ansöka om det egentliga radiotillståndet
  För frekvensreservering tas ut en avgift som baserar sig på frekvensmängden, mängden basstationer samt på övriga grunder för avgift som anges i kommunikationsministeriets förordning om frekvensavgifter. Avgift för mobila stationer (terminalutrustning) tas ut först i samband med radiotillståndet. Avgiften beräknas med hjälp av formeln för privata radionät (PMR). Om frekvensreserveringsavgift bestäms i 12 §: http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20191454 (Extern länk)
  d) Om tillstånd inte ansöks om inom frekvensreserveringens giltighetstid förfaller reserveringen automatiskt utan separat beslut när reserveringens giltighetstid löper ut. På ansökan kan frekvensreserveringens giltighetstid dock även förlängas. Frekvensreserveringen förfaller när radiotillstånd för användning av det radionät som avses i reserveringen beviljas. Frekvensreserveringsavgiften varken återbetalas eller krediteras i tillståndsavgiften.

 3. Sökanden genomför ett radionät i enlighet med frekvensreserveringen och skickar ansökan om tillstånd till Traficom. Nätet får inte tas i bruk innan radiotillståndet har beviljats.

  a) Om nätet har genomförts helt i enlighet med frekvensreserveringen kan man i tillståndsansökan hänvisa till detta utan att meddela samma uppgifter igen.
  b) Om tillståndsansökan avviker från uppgifterna i frekvensreserveringen ska dessa avvikelser anges i ansökan.
  c)
  Om förutsättningarna för beviljande av tillstånd uppfylls, beviljar Traficom på basis av tillståndsansökan ett radiotillstånd med tekniska uppgifter om nätet och användningsvillkor.
  d)
  Tillståndet är i kraft i högst 6 år. Radiotillstånd kan i allmänhet beviljas på nytt. Det rekommenderas att man ansöker om tillstånd tillräckligt tidigt innan det tidigare tillståndet upphör att gälla.
  För radiotillstånd tas ut en frekvensavgift som baserar sig på frekvensmängden, mängden basstationer och mobila stationer (terminalutrustning) samt på övriga grunder för avgift som anges i kommunikationsministeriets avgiftsförordning. Avgiften beräknas med hjälp av formeln för privata radionät (PMR): http://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20191454 (Extern länk)
  e) Tillståndet kan återkallas om det under tillståndets giltighetstid konstateras att frekvenserna inte är i användning eller att de används i strid med det användningsändamål som anges i tillståndet.