Radioutrustning som överensstämmer med krav garanterar en fungerande radiokommunikation

Radioutrustning är trådlös utrustning som använder radiofrekvenser. Det är viktigt att radioutrustning använder avsedd frekvens. För att radioutrustningen inte ska störa eller störas av annan utrustning måste den uppfylla de uppställda kraven inom EU. Inom EU får man bara sälja och använda radioutrustning som uppfyller de uppställda kraven. Traficom övervakar att radioutrustning som säljs i Finland överensstämmer med kraven dvs. utför marknadskontroll.

Vilka skyldigheter har tillverkare, importörer och försäljare?

Tillverkare ska se till att utrustningen överensstämmer med krav och att utrustningen är försedd med behövlig dokumentation och information samt behövliga märkningar. Importören och försäljaren ska se till att tillverkaren har uppfyllt sina skyldigheter.

Skyldigheter för tillverkare, importörer och distributörer

Innan du tar radioutrustning i produktsortimentet, se till att

  • utrustningen och förpackningen är försedda med CE-märkningar,
  • utrustningen åtföljs av tillverkarens EU-försäkran om överensstämmelse (EU declaration of conformity, DoC)
  • utrustningen åtföljs av bruksanvisningar på finska och svenska
  • utrustningen åtföljs av importörens kontaktuppgifter

Se video om importörens och försäljarens skyldigheter. (Extern länk)

Radioutrustningens överensstämmelse med kraven

Radioutrustning som överensstämmer med kraven uppfyller kraven i direktivet om radioutrustning 2014/53/EU (Extern länk) och kan transporteras fritt inom hela EU. Inom EU får man endast sälja radioutrustning som överensstämmer med kraven.

Överensstämmande radioutrustning känns igen på:

  • CE-märkningen

CE-märkning är tillverkarens försäkran om att utrustningen uppfyller väsentliga krav i direktivet om radioutrustning. Både utrustningen och förpackningen ska förses med CE-märkningen. Tillverkaren anbringar märkningen på utrustningen. CE-märkningen beviljas inte av en myndighet eller en annan instans.

  • Tillverkarens EU-försäkran om överensstämmelse (EU declaration of conformity)

EU-försäkran om överensstämmelse är tillverkarens dokument där tillverkaren försäkrar att utrustningen uppfyller kraven i radioutrustningsdirektivet. Radioutrustningen ska åtföljas av EU-försäkran om överensstämmelse, antingen i sin helhet eller som en förenklad version.

Innehållet i en EU-försäkran om överensstämmelse fastställs i bilaga VI till direktivet om radioutrustning och innehållet i en förenklad EU-försäkran om överensstämmelse fastställs i bilaga VII.

Ytterligare krav på radioutrustning

RED ger Europeiska kommissionen en möjlighet att uppställa ytterligare krav för radioutrustning.

Informationssäkerhet artikel 3.3 (d/e/f) i RED

En ny förordning (Extern länk) om artikel 3.3 (d/e/f) i radioutrustningsdirektivet RED har antagits. I förordningen ges informationssäkerhetskrav för viss utrustning som omfattas av RED, såsom internetansluten radioutrustning, leksaker, radioutrustning för barnomsorg och kroppsburen radioutrustning. De nya kraven skyddar näten, förbättrar användarnas och abonnenternas personliga integritet samt minskar risken för sådana ekonomiska bedrägerier som utnyttjar nätansluten utrustning. I förordningen ges en övergångsperiod för tillverkare av utrustning. Utrustning som släpps ut på marknaden ska uppfylla de nya kraven fr.o.m. den 1 augusti 2024.

Stödjande av funktioner som krävs för tillgång till nödtjänster, artikel 3.3 g i RED

Tidigare har man antagit en förordning (Extern länk) som gäller artikel 3.3 g i RED. Syftet med förordningen är att förbättra lokalisering av nödsamtal från mobila enheter. De mobila enheterna bör kunna motta och bearbeta wifi-data och data från globala system för satellitnavigering. De ska vara kompatibla med åtminstone det europeiska Galileosystemet. Förordningen har omfattat en övergångsbestämmelse för tillverkarna. Kraven på mobila enheter som släpps ut på EU-marknaden gäller fr.o.m. den 17 mars 2022.

Ny EU-förordning om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter

Den nya förordningen om marknadskontroll (Extern länk)tillämpas fr.o.m. den 16 juli 2021 och förordningen gäller även radioutrustning. Syftet med förordningen om marknadskontroll är bland annat att minska antalet produkter som inte överensstämmer med kraven och förbättra den inre marknadens funktionssätt.

Enligt artikel 4 är förutsättningen för att släppa ut produkter på EU-marknaden att produkten har en utsedd ekonomisk aktör som är etablerad i unionen och som svarar för vissa uppgifter som hänför sig till produktöverensstämmelse. En sådan aktör kan vara tillverkaren, importören, tillverkarens representant eller leverantören av distributionstjänster. Kommissionen har publicerat en anvisning (Extern länk) om tillämpningen av förordningen.

Skyldigheterna för olika ekonomiska aktörer i enlighet med förordningen om marknadskontroll finns uppdaterade i tabellen Skyldigheterna för tillverkare, importörer och distributörer.