Radioutrustning som överensstämmer med krav garanterar en fungerande radiokommunikation

Radioutrustning är trådlös utrustning som använder radiofrekvenser. Det är viktigt att radioutrustning använder avsedd frekvens. För att radioutrustningen inte ska störa eller störas av annan utrustning måste den uppfylla de uppställda kraven inom EU. Inom EU får man bara sälja och använda radioutrustning som uppfyller de uppställda kraven. Traficom övervakar att radioutrustning som säljs i Finland överensstämmer med kraven dvs. utför marknadskontroll.

Vilka skyldigheter har tillverkare, importörer och försäljare?

Tillverkare ska se till att utrustningen överensstämmer med krav och att utrustningen är försedd med behövlig dokumentation och information samt behövliga märkningar. Importören och försäljaren ska se till att tillverkaren har uppfyllt sina skyldigheter.

Skyldigheter för tillverkare, importörer och distributörer

Innan du tar radioutrustning i produktsortimentet, se till att

  • utrustningen och förpackningen är försedda med CE-märkningar,
  • utrustningen åtföljs av tillverkarens EU-försäkran om överensstämmelse (EU declaration of conformity, DoC)
  • utrustningen åtföljs av bruksanvisningar på finska och svenska
  • utrustningen åtföljs av importörens kontaktuppgifter

Se video om importörens och försäljarens skyldigheter. (Extern länk)

Radioutrustningens överensstämmelse med kraven

Radioutrustning som överensstämmer med kraven uppfyller kraven i direktivet om radioutrustning 2014/53/EU (Extern länk) och kan transporteras fritt inom hela EU. Inom EU får man endast sälja radioutrustning som överensstämmer med kraven.

Överensstämmande radioutrustning känns igen på:

  • CE-märkningen

CE-märkning är tillverkarens försäkran om att utrustningen uppfyller väsentliga krav i direktivet om radioutrustning. Både utrustningen och förpackningen ska förses med CE-märkningen. Tillverkaren anbringar märkningen på utrustningen. CE-märkningen beviljas inte av en myndighet eller en annan instans.

  • Tillverkarens EU-försäkran om överensstämmelse (EU declaration of conformity)

EU-försäkran om överensstämmelse är tillverkarens dokument där tillverkaren försäkrar att utrustningen uppfyller kraven i radioutrustningsdirektivet. Radioutrustningen ska åtföljas av EU-försäkran om överensstämmelse, antingen i sin helhet eller som en förenklad version.

Innehållet i en EU-försäkran om överensstämmelse fastställs i bilaga VI till direktivet om radioutrustning och innehållet i en förenklad EU-försäkran om överensstämmelse fastställs i bilaga VII.

Vaatimustenmukainen radiolaite täyttää sille radiolaitedirektiivissä 2014/53/EU (Extern länk) asetetut vaatimukset ja voi liikkua vapaasti koko EU-alueella. EU-alueella saa myydä vain vaatimustenmukaisia radiolaitteita.