Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Tillgänglighetsutlåtande för Biljämförelsetjänsten

Detta är organisationen Transport- och kommunikationsverket Traficoms tillgänglighetsutlåtande för Biljämförelsetjänsten https://autovertaamo.traficom.fi/ (Extern länk). (Extern länk)

Tillgänglighetsutlåtandet har utarbetats den 4 februari 2021.

Tjänsten ska följa lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som kräver att offentliga webbtjänster ska vara tillgängliga.

Tjänstens tillgänglighet har utvärderats av en utomstående sakkunnigorganisation.

Den digitala tjänstens tillgänglighetsstatus

Uppfyller tillgänglighetskraven delvis.

Otillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller inte ännu kraven till alla delar.
•    Anmärkningar: Spalten för bilpris

Otillgängligt innehåll och dess brister

Bilpriset anges i siffror och med eurosymbolen på ett tillgängligt sätt (dock skulle användningen av ordet ”Pris” förtydliga texten ytterligare). Skärmläsaren läser emellertid därefter utan förklaring upp ytterligare två andra siffror (utan eurosymbol) som markerar prisdiagrammets övre och nedre gräns.

Tillgänglighetskrav som inte uppfylls

1.1.1 Icke-textuellt innehåll
Anmärkningar: Rubriker
Otillgängligt innehåll och dess brister
Brister i användningen av HTML-rubriknivåer. Underrubriker har framställts på samma rubriknivå.

1.3.1 Information och förhållanden
Anmärkningar: Rubriker på sidan för energimärkning
Otillgängligt innehåll och dess brister
Brister i rubriceringen på sidmallen Energimärkning. Exempelvis är alla rubriker uppmärkta med h2, på sidan finns inga h1-rubriker.

1.3.1 Information och förhållanden
Anmärkningar: Framhävande av aktivt objekt
Otillgängligt innehåll och dess brister
Aktiva element ska framhävas visuellt och markeras i koden. Huvudmenyns aktiva sida, för tillfälligt är det omöjligt att förstå på vilken sida man är (visuell, av programkaraktär).

1.3.1 Information och förhållanden
Anmärkningar: Ordning som påverkar betydelsen
Otillgängligt innehåll och dess brister
Läsordningen på webbplatsen är i huvudsak logisk och intuitiv. Säkerhetstabellens uppgifter (gäller rubrikerna, själva data är totalt otillgängliga) läses upp i en ologisk ordning i skärmläsaren och för användaren är det omöjligt att förstå dess betydelse. Läsordningen i pdf-filen för energimärkning är också slumpmässig, vilket gör det omöjligt att förstå innehållet med skärmläsare.

1.3.2 Ordning som påverkar betydelsen
Anmärkningar: Skrivande av anvisningar
Otillgängligt innehåll och dess brister
I anvisningarna borde inte hänvisning till visuella egenskaper i innehållet användas som den enda metoden för att hitta funktionen.

1.3.3 Sensoriska egenskaper
Anmärkningar: Jämförelsesidans vy i mobilen är endast möjlig i vågrätt läge.
Otillgängligt innehåll och dess brister
På Jämförelsesidan är innehållet tvingat i vågrätt läge, dvs. användaren ser inte samma innehåll i lodrätt läge som i vågrätt.

1.3.4 Position
Anmärkningar: Kontraster
Otillgängligt innehåll och dess brister
Svaga kontraster i tjänsten orsakar problem särskilt för personer med nedsatt syn och ålderssynthet.

1.4.3 Kontraster (minimi)
Anmärkningar: Förstoring av texten splittrar vissa element i tjänsten
Otillgängligt innehåll och dess brister
En del av de visuella elementen ändrar inte storlek som de borde när endast texten förstoras 200 procent eller mer.

1.4.4 Ändring av textstorleken
Anmärkningar: Textmotsvarigheter
Otillgängligt innehåll och dess brister
Det förekommer brister i de visuella elementens textmotsvarigheter och därför
får skärmläsaren korrekt information eller någon information alls ur dessa.

1.1.1 Icke-textuellt innehåll
Förslagsvis: Omkörning av block
Otillgängligt innehåll och dess brister
Tjänsten saknar en hopplänk direkt till innehållet. Därför måste tangentbordsanvändare gå igenom länkarna i den övre balken och menyn på varje sida innan hen når innehållsområdets centrala innehåll på webbsidan.

2.4.1 Genvägar förbi block
Förslagsvis: Unika och konsekventa rubriker på webbplatsens alla sidor
Otillgängligt innehåll och dess brister
Webbplatsens title-attribut har i Biljämförelsetjänsten delvis fastställts
på ett inkonsekvent sätt. Därför får användaren inte respons på sin position av rubrikerna och kan inte nödvändigtvis skilja sidorna från varandra utifrån positionen.

2.4.2 Sidrubriker
Förslagsvis: Jämför-funktionalitet och Jämför-länk
Otillgängligt innehåll och dess brister
Jämför-funktionen (framtagning av bilmodell eller på egen sida) lägger till bilmodellen på jämförelsesidan som ett jämförelseobjekt. Denna funktion har för tillfället samma namn som Jämför-länken som syns i nedre balken i tjänsten. Jämför-länken är inte en funktion, utan den tar användaren till jämförelsesidan där bilmodellerna har lagts till.

2.4.4 Målet med länkarna (i kontexten)
Förslagsvis: Flera vägar
Otillgängligt innehåll och dess brister
De flesta sidorna i tjänsten når man bara en väg, eftersom de inte framkommer i huvudmenyn och webbplatsen inte har någon sökfunktion.

2.4.5 Flera sätt
Förslagsvis: Pdf-fil som kan laddas ner på sidan Energimärkning
I pdf-filerna som kan laddas ner på sidan Energimärkning upptäcktes följande brister: Filen har ingen titel, filen saknar språkangivelse, bilderna saknar textmotsvarighet, text som ser ut som rubriker har inte markerats som rubriker och skärmläsaren läser upp texten i skenbart slumpmässig ordning och är
i praktiken omöjlig att förstå.

2.4.3 Tabbsordning

Har du upptäckt någon brist i tillgängligheten på vår digitala tjänst? Berätta för oss så ska vi göra vårt bästa för att korrigera bristerna.

Du kan ge respons genom att ringa följande nummer: 029 534 5000 (vardagar kl. 8–16.15)

Tillsynsmyndigheten

Om du upptäcker brister i tillgängligheten, skicka först respons till oss, dvs. webbplatsadministratören. Svaret kan dröja 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du får eller om du inte får något svar över huvudtaget inom två veckor, kan du göra en anmälan hos regionalförvaltningsverket i Södra Finland. (Extern länk) På regionalförvaltningsverket i Södra Finlands webbplats finns noggranna förklaringar på hur en anmälan kan göras och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionalförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
https://www.tillganglighetskrav.fi/
saavutettavuus(at)avi.fi
telefonnummer till växeln 0295 016 000