Prestations- och riskbaserad tillsyn

Prestations- och riskbaserad verksamhetsstyrning (kallad RISTO) är en verksamhetsmodell som Traficom tillämpar vid tillsyn av organisationer utgående från deras prestationsförmåga och de risker som är förbundna med deras verksamhet.

Vad är det fråga om?

Prestationsförmåga är en organisations förmåga att kontrollera sin verksamhet enligt ställda krav på en tillräckligt hög säkerhetsnivå. Traficom utvärderar prestationsförmågan enligt fastställda bedömningskriterier. Resultatet av utvärderingen utgör kundens organisationsprofil. Profilen utnyttjas i planeringen av Traficoms tillsynsverksamhet. Om organisationens prestationsförmåga bedöms som hög, underställs organisationen en lindrigare form av tillsyn. Om däremot prestationsförmågan bedöms som låg, prioriterar Traficom organisationen i sin tillsynsplan och underställer den extra tillsyn.

RISTO organisaatioprofiilin mallikuva

Vem berörs?

Prestations- och riskbaserad verksamhetsstyrning tillämpas på sådana kunder inom sjöfart, spårtrafik och luftfart som utgör organisationer. 

Enligt lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995) ska ”inspektioner av fartygssäkerheten utföras så ofta och så effektivt som behövs för tillsynen ...”. I detta syfte planerar och verkställer Traficom sin trafiktillsyn utgående från rederiets prestationsförmåga och de risker som är förbundna med dess verksamhet. Till en början omfattar denna verksamhetsmodell åtminstone företagare som har passagerarfartyg i inrikes fart

Hur utvärderas prestationsförmågan?

Utvärderingen av prestationsförmågan är en myndigetsintern process, vars syfte är att sammanställa uppgifterna om olika organisationer och deras fartyg, utvärdera dem metodiskt och dokumentera dem i organisationsprofilen. Utvärderingen görs av Traficoms sjöfartsinspektörer. Inspektörerna fyller i de olika punkterna i organisationsprofilen och antecknar sina motiveringar och de åtgärdsbehov de iakttagit. Utgående från organisationsprofilen utarbetas det en tillsynsplan.

Bedömningskriterierna bygger på lagstiftningens krav om vad som förutsätts av organisationer inom sjöfarten. Fokus ligger på att passagerarfartygsrederiets verksamhet överensstämmer med kraven, fartygens tekniska skick och bland annat antalet tidigare haverier, förseelser och brister uppdagade vid besiktning. Dessutom fäster man uppmärksamhet vid verksamhetens särdrag och art, särskilt vid vilka risker verksamheten är förknippad med.

Varför används modellen och vilka är fördelarna med den?

Traficom har en vision om att prestations- och riskbaserad verksamhetsstyrning främjar kundorganisationernas säkerhetskontroll och utvecklingen av säkerhetskulturen inom sjöfarten.

  • Även lagstiftningen förutsätter att Traficom tillämpar prestations- och riskbaserad tillsyn (se lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995)).
  • Genom verksamhetsmodellen koncentrerar man resurserna och arbetsinsatsen där den mest behövs. Ur kundorganisationernas synvinkel betyder det här att om de presterar väl, kan intervallerna mellan de kontroller som myndigheten utsätter dem för förlängas. Därigenom sparar också organisationerna tid och resurser. 
  • Ett av ändamålen med verksamhetsmodellen är att Traficom genom den kan kontrollera kvaliteten på de utsedda besiktningsmännens arbete. 
  • Passagerarfartygsrederierna kan utnyttja organisationsprofilerna i utvecklingen av sin verksamhet. 
  • Traficom kan ge ytterligare anvisningar och ordna informationsmöten eller utbildning för rederierna om sådana frågor som flera av dem enligt organisationsprofilerna verkar behöva extra stöd i. Det är ägnat att främja säkerhetsarbetet och informationsutbytet och hjälper Traficom att erbjuda sina kunder bättre service.