Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Återkrav av opreskriberad bilskatt för taxi

Befrielsen från bilskatt för taxibilar preskriberas på tre år efter första registreringen av fordonet. Om du till exempel säljer taxin eller upphör med tillståndspliktig användning innan tre år har förflutit debiterar Traficom den opreskriberade delen av bilskattefriheten.

BEFRIELSE FRÅN BILSKATT FÖR TAXIBILAR SÖKS HOS SKATTEFÖRVALTNINGEN

Bilskattens belopp

  • Du måste betala den opreskriberade delen av bilskatten. 

I vilka fall återkrävs inte bilskatten?

  • Om preskriptionstiden har löpt ut
  • Om du säljer fordonet till någon annan som bedriver taxitrafik och denne registrerar den för tillståndspliktig användning inom en månad, varvid ansvaret för den opreskriberade bilskatten överförs till den nya fordonsägaren. Avställning av fordonet påverkar inte tidsfristen på en månad.

Vad gör jag när taxiföretagaren har dött? 

  • Fordonet övergår i dödsboets ägo. Dödsboet får fortsätta bedriva taxitrafik i sex månader från dödsdagen om dödsboet inom tre månader från dödsdagen gör en anmälan om detta. 
    • Den utsatta tiden på en månad gällande övergången av äganderätten till ett fordon till en annan person som bedriver taxitrafik börjar efter ovan nämnda utsatta tid på tre månader.  

Hur går det med den opreskriberade delen av bilskatten om dödsboet fortsätter att bedriva tillståndspliktig taxitrafik?

  • Preskriberingen av bilskatt fortsätter tills bilens användningsändamål eller äganderätten ändras på ett sätt som påverkar beskattningen.

Hur går det med den opreskriberade delen av bilskatten om dödsboet inte fortsätter att bedriva tillståndspliktig taxitrafik?

  • Om bilen säljs inom den utsatta tiden till någon annan som bedriver taxitrafik måste dödsboet inte betala den opreskriberade delen av bilskatten eftersom preskriberingen av bilskatt fortsätter. 

Mer information om fordon som ingår i ett dödsbo.  (Extern länk)

Jag har en reservbil, var anmäler jag att jag använder den?  

  • Du behöver inte anmäla att du använder en reservbil till Traficom.

 

Uppdaterad