Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Fordonsskattens efter- och tilläggsskatt

Ett avställt eller oregistrerat fordon får inte användas i trafik förutom i separat nämnda undantagsfall. Som påföljd kan fordonsskattens efter- och tilläggsskatt debiteras. Trafikförsäkringscentralen uppbär också en avgift för den icke-försäkrade perioden.

Tilläggsskattens belopp är fem gånger den fordonsskatt som beräknas för en period på tolv månader, dock minst 1 000 euro.  Därtill debiteras efterskatt på 10 euro.

Fordonsskattens efter- och tilläggsskatt debiteras i regel den skattskyldige för fordonet.

Den som använder eller kör ett fordon är bara skattskyldig i fall där det inte går att utreda vem som är fordonets ägare och innehavare eller om fordonet har tagits i bruk utan tillstånd. Gör en polisanmälan om ditt fordon har tagits i bruk utan tillstånd.

Efter- och tilläggsskatten ska betalas i en rat senast på förfallodagen, annars beläggs fordonet med användningsförbud. Ett fordon som är belagt med användningsförbud kan inte påställas, besiktigas eller föras ut ur landet. Fordonet får inte heller användas i trafik trots att det övergått till en annan ägare eller innehavare.

UNDANTAG DÅ ETT AVSTÄLLT FORDON FÅR ANVÄNDAS

EXEMPEL PÅ SITUATIONER SOM INTE PÅVERKAR FASTSTÄLLANDET AV TILLÄGGSSKATT

  • Glömska när det gäller påställning, mänskligt misstag eller okunnighet om lagstiftningen.
  • Längden på den avlagda sträckan, hur länge fordonet använts eller de orsaker som lett till att fordonet använts.
  • En trafikförsäkring har tagits för fordonet och det är besiktat. (Obs! Påställning av ett fordon är en separat åtgärd från besiktning och försäkring)
  • Fordonet har körts till besiktningen utan en på förhand reserverad besiktningstid.
  • Man har försökt göra en påställning av fordonet via e-tjänsten men trots försök har påställningen inte lyckats.
  • Underhålls- och användningsavbrott i e-tjänsten.