Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Fordonsskattens struktur och belopp

Fordonsskatten består av en grundskatt och en drivkraftsskatt. Fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs drivkraftsskatt. I Finlands används inte tidsbaserade avgifter (vinjett), avståndsbaserade avgifter (vägtull) eller miljödekaler.

Fordonsskatten kan bildas enligt följande:

  • grundskatt - t.ex. bensindrivna personbilar
  • drivkraftsskatt - t.ex. dieseldrivna lastbilar
  • grundskatt + drivkraftsskatt - t.ex. dieseldrivna personbilar

Personbil

Fordonsskatten för en personbil består av en grundskatt samt en eventuell drivkraftsskatt.

Grundskatten bestäms i första hand enligt koldioxidutsläppen (CO2) som tillverkaren meddelat. Om utsläppsuppgifter inte finns i registret bestäms grundskatten utifrån bilens totalmassa. Utsläppsuppgifter som mäts i samband med besiktning påverkar inte skatten.  

Om ett fordon utnyttjar enbart el som drivkraft, är grundskatten det lägsta skattebeloppet enligt den skattetabell som ska tillämpas på bilen.

Ändring av grundskatten på elbilar 1.1.2022

Om en elbil (fordon i kategori M och N) som utnyttjar enbart el eller väte som drivkraft har tagits i bruk första gången den 1 oktober 2021 eller därefter, är grundskattens belopp per dag från och med den 1 oktober 2023 dock skattetabellens lägsta skattebelopp förhöjt med 17,80 cent.

Ändringen syns i specifikationen på debetsedlar som skickas efter den 1 oktober 2022 som en förhöjning på 17,80 cent per dag för skattedagar efter den 1 oktober 2023. Den totala förhöjningen är alltså 64,97 euro per år. 

Personbilens ibruktagningsår påverkar hur grundskatten bestäms enligt följande:

Personbilar Ibruktagningsår 2001 2002

För personbilar vars totalmassa är högst 2 500 kilogram och som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2001 eller därefter används fordonets CO2-utsläpp som skattegrund.

För personbilar vars totalmassa är högst 2 500 kilogram och som har tagits i bruk första gången före den 1 januari 2001 används fordonets totalmassa som skattegrund.

För personbilar vars totalmassa är över 2 500 kilogram och som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2002 eller därefter används fordonets CO2-utsläpp som skattegrund.

För personbilar vars totalmassa är över 2 500 kilogram och som har tagits i bruk första gången före den 1 januari 2002 används fordonets totalmassa som skattegrund.

Ytterligare information om utsläppsgrunder och skattetabeller

Utöver grundskatt betalas drivkraftsskatt för personbilar som använder annat bränsle än bensin.

Drivkraftsskatten för personbilar är i regel 5,5 cent/dag för varje påbörjat 100 kilogram av bilens totalmassa (t.ex. dieseldrivna bilar). Skattenivån för vissa drivkrafter kan ändå vara mindre än detta.

Drivkraftsskattenivåerna för personbil och paket-, hus- och servicebilar. Om en personbils drivkraft är diesel är beloppet för drivkraftsskatten 5,5 cent per dag för varje påbörjat hundratal kilogram (totalmassa). Om en paket-, hus- och servicebils drivkraft är diesel är beloppet för drivkraftsskatten 0,9 cent per dag för varje påbörjat hundratal kilogram (totalmassa).

Skattenivåerna är upplistade i tabellen nedan (i kraft från och med 1.1.2013):

Diesel5,5
El1,5
El och motorbensin0,5
El och diesel4,9
Metanbränsle3,1

 

Ändringar i fordonsbeskattningen i och med att mätmetoden för CO2-utsläpp (WLTP) ändras

Sättet att mäta utsläpp från nya personbilar ändras stegvis fram till år 2021. Man har försökt neutralisera den förändrade mätmetodens indirekta effekt på fordonsbeskattningen i lagen om ändring av fordonsskattelagen (571/2018).

För nya fordon, vars koldioxidutsläppsvärden har uppmätts enligt den nya WLTP-metoden, tillämpas nya fordonsskattetabeller från den 1 januari 2020. Eftersom fordonsskatten tas ut ett år på förhand syns förändringen på debetsedeln för fordonsskatt redan under 2019. Den nya skattetabellen finns bland bilagorna till fordonsskattelagen (Extern länk)

 

Om WLTP-mätningsmetoden (Extern länk)

Regeringens proposition om ändring av lagen (Extern länk)

Mer om hur ändringen påverkar bilbeskattningen på Skatteförvaltningens webbplats. (Extern länk)

Paketbil, bil avsedd för två ändamål och husbil

Fordonsskatten för en paketbil, en bil avsedd för två ändamål eller en husbil består av en grundskatt och en eventuell drivkraftsskatt.

En grundskatt betalas för alla paketbilar, bilar avsedda för två ändamål och husbilar. Grundskatten bestäms i första hand enligt koldioxidutsläppen (CO2) som tillverkaren meddelat. Om utsläppsuppgifter inte finns i registret bestäms grundskatten utifrån bilens totalmassa.

Förhöjningen av grundskatten för skattedagar efter den 1 oktober 2023 gäller också el- och vätedrivna paketbilar, husbilar och bilar avsedda för två ändamål (för närmare information om förhöjningen, se avsnittet om personbilar på denna sida).

För husbilars del finns ingen bestämd årsgräns mellan beskattning utifrån totalmassa och beskattning utifrån utsläpp.

Utöver grundskatt betalas drivkraftsskatt för paketbilar, bilar avsedda för två ändamål och husbilar som använder annat bränsle än bensin.

Drivkraftsskatten för paket- och husbilar är 0,9 cent/dag för varje påbörjat 100 kilogram av bilens totalmassa.

Drivkraftsskatten för bilar avsedda för två ändamål är lika stor som för personbilar, alltså 5,5 cent/dag för varje påbörjat 100 kilogram av bilens totalmassa.

Bilens ibruktagningsår påverkar hur grundskatten bestäms enligt följande:

Ibruktagningsår paketbil lastbil

För bilar avsedda för två ändamål som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2006 eller därefter används fordonets CO2-utsläpp som skattegrund.

För bilar avsedda för två ändamål som har tagits i bruk första gången före den 1 januari 2006 används fordonets totalmassa som skattegrund.

För paketbilar som har tagits i bruk första gången den 1 januari 2008 eller därefter används fordonets CO2-utsläpp som skattegrund.

För paketbilar som har tagits i bruk första gången före den 1 januari 2008 används fordonets totalmassa som skattegrund.

Lastbil

Den årliga fordonsskatten för lastbilar består av en drivkraftsskatt samt ett eventuellt draganordningstillägg. 

Drivkraftsskattens storlek påverkas av bilens axelmängd, totalmassa och eventuell användning för att dra en släpvagn.

Fordonsskattens grundskatt debiteras inte för lastbilar. Om en lastbil t.ex. utnyttjar motorbensin som drivkraft, debiteras fordonsskatt inte för fordonet.

Drivkraftsskatt för lastbil

Drivkraftsskattebeloppet (cent/dag) för lastbilar bestäms enligt varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa enligt följande:

För lastbilar med vilka inte används släpvagn 0,6 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa upp till en totalmassa om 12 000 kilogram och 1,3 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa som överstiger denna massa, om fordonet har två axlar; skatten är 0,8 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa om fordonet har tre axlar, 0,7 cent om fordonet har fyra axlar och 0,6 cent om fordonet har fem eller flera axlar.

För lastbilar som är utrustade för och används för dragning av påhängsvagn 2,2 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa om fordonet har två axlar, 1,3 cent om fordonet har tre axlar, 1,2 cent om fordonet har fyra axlar och 1,0 cent om fordonet har fem eller flera axlar.

För lastbilar som är utrustade och används för dragning av egentlig släpvagn eller släpkärra 2,1 cent för varje påbörjat hundratal kilogram totalmassa om fordonet har två axlar, 1,4 cent om fordonet har tre axlar, 1,3 cent om fordonet har fyra axlar och 1,2 cent om fordonet har fem eller flera axlar.

 

Du kan anmäla om du använder eller inte använder draganordning i e-tjänsten. (Extern länk)