Fordonsskattens struktur och belopp

Fordonsskatten består av en grundskatt och en drivkraftsskatt. Fordon som utnyttjar annan kraftkälla eller annat bränsle än motorbensin påförs drivkraftsskatt.

Fordonsskatten kan bildas enligt följande:

  • grundskatt - t.ex. bensindrivna personbilar
  • drivkraftsskatt - t.ex. dieseldrivna lastbilar
  • grundskatt + drivkraftsskatt - t.ex. dieseldrivna personbilar

Personbil

Fordonsskatten för en personbil består av en grundskatt samt en eventuell drivkraftsskatt.


Grundskatten bestäms i första hand enligt koldioxidutsläppen (CO2) som tillverkaren meddelat. Om utsläppsuppgifter inte finns i registret bestäms grundskatten utifrån bilens totalmassa. Utsläppsuppgifter som mäts i samband med besiktning påverkar inte skatten.  


Personbilens ibruktagningsår påverkar hur grundskatten bestäms enligt följande:

Käyttöönottovuosirajat

Ytterligare information om utsläppsgrunder och skattetabeller

Utöver grundskatt betalas drivkraftsskatt för personbilar som använder annat bränsle än bensin.

Drivkraftsskatten för personbilar är i regel 5,5 cent/dag för varje påbörjat 100 kilogram av bilens totalmassa (t.ex. dieseldrivna bilar). Skattenivån för vissa drivkrafter kan ändå vara mindre än detta.

Skattenivåerna är upplistade i tabellen nedan (i kraft från och med 1.1.2013):

Ändringar i fordonsbeskattningen i och med att mätmetoden för CO2-utsläpp (WLTP) ändras

Sättet att mäta utsläpp från nya personbilar ändras stegvis fram till år 2021. Man har försökt neutralisera den förändrade mätmetodens indirekta effekt på fordonsbeskattningen i lagen om ändring av fordonsskattelagen (571/2018).

För nya fordon, vars koldioxidutsläppsvärden har uppmätts enligt den nya WLTP-metoden, tillämpas nya fordonsskattetabeller från den 1 januari 2020. Eftersom fordonsskatten tas ut ett år på förhand syns förändringen på debetsedeln för fordonsskatt redan under 2019. Den nya skattetabellen finns bland bilagorna till fordonsskattelagen (Extern länk)

 

Om WLTP-mätningsmetoden (Extern länk)

Regeringens proposition om ändring av lagen (Extern länk)

Mer om hur ändringen påverkar bilbeskattningen på Skatteförvaltningens webbplats. (Extern länk)

Paketbil, bil avsedd för två ändamål och husbil

 

Fordonsskatten för en paketbil, en bil avsedd för två ändamål eller en husbil består av en grundskatt och en eventuell drivkraftsskatt.

En grundskatt betalas för alla paketbilar, bilar avsedda för två ändamål och husbilar. Grundskatten bestäms i första hand enligt koldioxidutsläppen (CO2) som tillverkaren meddelat. Om utsläppsuppgifter inte finns i registret bestäms grundskatten utifrån bilens totalmassa.

Bilens ibruktagningsår påverkar hur grundskatten bestäms enligt följande:

För husbilars del finns ingen bestämd årsgräns mellan beskattning utifrån totalmassa och beskattning utifrån utsläpp.

Utöver grundskatt betalas drivkraftsskatt för paketbilar, bilar avsedda för två ändamål och husbilar som använder annat bränsle än bensin.

Drivkraftsskatten för paket- och husbilar är 0,9 cent/dag för varje påbörjat 100 kilogram av bilens totalmassa.

Drivkraftsskatten för bilar avsedda för två ändamål är lika stor som för personbilar, alltså 5,5 cent/dag för varje påbörjat 100 kilogram av bilens totalmassa.

Lastbil

Den årliga fordonsskatten för lastbilar består av en drivkraftsskatt samt ett eventuellt draganordningstillägg. 

Drivkraftsskattens storlek påverkas av bilens axelmängd, totalmassa och eventuell användning för att dra en släpvagn.

Fordonsskattens grundskatt debiteras inte för lastbilar. Om en lastbil t.ex. utnyttjar motorbensin som drivkraft, debiteras fordonsskatt inte för fordonet.

Du kan anmäla om du använder eller inte använder draganordning i e-tjänsten. (Extern länk)