Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt befrielse från skatt

Parkeringstillståndet för rörelsehindrade ersatte parkeringstillståndet för personer med funktionsnedsättning den 1 juni 2020. Parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning som beviljats före den 1 juni 2020 är i kraft som normalt tills tillståndets giltighetstid löper ut. Parkeringstillstånd för rörelsehindrade är personligt. Tillståndet får endast användas i fordon där innehavaren är förare eller passagerare. Parkeringstillståndet gäller i alla Europeiska unionens medlemsstater.

Ansök via denna tjänst om

  • ett nytt parkeringstillstånd för rörelsehindrade,
  • förnyelse av ett parkeringstillstånd för personer med funktionsnedsättning eller ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade som är på väg att gå ut eller har gått ut,
  • ett ersättande parkeringstillstånd i stället för ett som försvunnit, stulits eller förstörts, eller på grund av en namnändring.

Du kan ansöka om ett parkeringstillstånd åt dig själv eller en annan person. Du kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i e-tjänsten eller på något av Traficom serviceproducent Ajovarmas serviceställen. 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade beviljas om villkoren för beviljande uppfylls. I samband med ansökan om tillståndet kan du också ansöka om befrielse från fordonsskattens grundskatt via tjänsten.

Det går inte att ansöka endast om befrielse från skatt via denna tjänst. Om du redan har ett parkeringstillstånd kan du ansöka om befrielse från fordonsskattens grundskatt (Extern länk) via en separat tjänst.

Så här ansöker du om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i e-tjänsten eller hos Ajovarma

1

Skaffa ett läkarutlåtande vid behov

Du ska skaffa ett läkarutlåtande om du inte har något parkeringstillstånd sedan tidigare eller om ditt parkeringstillstånd har beviljats för en tid på under 10 år, eftersom din funktionsnedsättning inte bedömts vara permanent. Du behöver ett läkarutlåtande också om du vill förnya ett parkeringstillstånd som beviljats i ett annat EU- eller EES-land, eftersom villkoren för beviljande varierar mellan olika länder.

Utlåtandet ska uppfylla villkoren för beviljande av tillståndet. Läkare och läkarmottagningar har utlåtandeblanketter som är avsedda för ansökningar om parkeringstillstånd för rörelsehindrade.

2

Lämna in ansökan

Om villkoren för användning av tjänsten uppfylls kan du ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade i e-tjänsten eller på något av Traficom serviceproducent Ajovarmas serviceställen. Ett nytt eller förnyat tillstånd kostar 22 euro. Ett tillstånd som skaffas på grund av namnändring eller för att ersätta ett tillstånd som försvunnit, stulits eller förstörts (dubblett) kostar 16 euro.

Du behöver inte lämna in ansökan personligen, utan en annan person kan göra det på dina vägnar med fullmakt. Om du ansöker om ett parkeringstillstånd för ett barn du har vårdnad om behöver du ingen fullmakt. Tillståndet beviljas med stöd av ett läkarutlåtande eller ett tidigare tillstånd som beviljats på grund av en permanent funktionsnedsättning. När du skaffar ett nytt tillstånd för att ersätta ett som försvunnit, stulits eller förstörts är det inte obligatoriskt att lämna in ett läkarutlåtande. Uppgifterna om ditt tidigare tillstånd kontrolleras i registret innan tillståndet beviljas.

Om du skaffar tillståndet hos Ajovarma behöver du inte lämna in ansökan personligen. Ansökan ska dock betalas när den lämnas in, och den kan därför inte skickas per post.

I samband med ansökan om tillståndet kan du ansöka om befrielse från fordonsskattens grundskatt. Ange den skattskyldiges personbeteckning samt registreringstecknet för det fordon för vilket du ansöker om befrielse i ansökan eller e-tjänsten.

Du kan ansöka om befrielse när du ansöker om ett nytt parkeringstillstånd eller förnyar ett tidigare parkeringstillstånd, men inte när du ansöker om en dubblett för att ersätta ett tillstånd som exempelvis försvunnit. Befrielsens giltighetstid är knuten till parkeringstillståndets giltighetstid. Man kan beviljas befrielse från skatt endast för ett fordon.

 

3

Parkeringstillstånd skickas hem

Om villkoren för beviljande av tillståndet uppfylls får du ditt parkeringstillstånd per post ca 6 veckodagar efter att du lämnat in ansökan. Om din elektroniska ansökan är bristfällig kontaktas du av Ajovarmas personal.

Anställda på vårdinrättningar kan beviljas parkeringstillstånd för skjutsande av klienter. Ett parkeringstillstånd för en vårdinrättning kan sökas hos Ajovarma. Till ansökan ska bifogas en fritt formulerad utredning om vårdinrättningens verksamhet och behov av parkeringstillstånd. För personal på vårdinrättningar beviljas parkeringstillstånd för fem år.

Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Om du inte vill använda den elektroniska tjänsten ta ansökan jämte bilagor med dig och besök Ajovarma. Du ska betala ansökan samtidigt som du lämnar in den. Skicka inte ansökan per post!

Fullmakt för att ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade