Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Gå till sökfunktionen

Användningsvillkor för Traficoms tjänst Mina e-tjänster

Tjänstens syfte

Tjänsten Mina e-tjänster är person- eller organisationsspecifik och man loggar in i tjänsten med en stark identifieringsmetod.

Mina e-tjänster innehåller ett webbanvändargränssnitt som fungerar som ett gränssnitt för att hantera ärenden i tjänsten samt allmänna uppgifter om tjänsten. Tjänsten är avsedd för personer och organisationer som vill kontrollera uppgifter som har lagrats i Traficoms register samt sina egna behörighetsuppgifter om förande av fordon ur hobby- eller yrkesperspektiv.

De uppgifter som är tillgängliga för användaren i tjänsten administreras i register och bakgrundssystem som upprätthålls av Traficom. Inga registeruppgifter som gäller användaren lagras i tjänsten Mina e-tjänster. Uppgifterna i bakgrundsregistren används som basuppgifter i ärendehanteringsprocessen med hjälp av vilken kunderna kan skicka anmälningar om nya eller förändrade uppgifter till registret eller göra olika ansökningar.

Kunderna kan, om de så vill, ta emot elektroniska beslut om de ansökningar som de har anhängiggjort samt på elektronisk väg ge tilläggsuppgifter gällande hanteringen av ansökningar. Användaren ger tillstånd till elektronisk mottagning av beslut i varje ansökan när han eller hon gör en ansökan.

De ansökningar som skickas via tjänsten Mina e-tjänster anhängiggörs i Traficoms ärendehanteringssystem där även de elektroniska bilagor som skickas med ansökningarna lagras. I tjänsten kan också de tillåtna bilagefilernas filformat och tillåtna storlekar fastställas. De ursprungliga, inkomna handlingarna förvaras enligt bestämmelserna om arkivering av myndighetshandlingar.

Tjänsten Mina e-tjänster utvecklas så småningom. Nya elektroniska ärendehanteringstjänster och möjligheter att se de registeruppgifter som anknyter till dem läggs till i faser. I användningsvillkoren har man redan beaktat sådana villkor som vidareutvecklingen för med sig gällande användaren.

Parterna för tjänsten

Tjänsten tillhandahålls av Transport- och kommunikationsverket som senare kallas Traficom.

Traficoms kontaktuppgifter

Användaren av tjänsten kan vara en fysisk person med finsk personbeteckning och ett gällande, starkt identifieringsmedel (till exempel nätbankskoder eller mobilidentifiering) eller en organisation som använder en stark identifieringsmetod (till exempel KATSO-identifiering). När användarna tar i bruk tjänsten ska de samtidigt godkänna dessa användningsvillkor och förbinda sig till dem.

En del av tjänsterna är avgiftsbelagda. Om tjänsten är avgiftsbelagd eller inte anges i samband med tjänsten samt i Traficoms avgiftsförordning och prislista. Personkunderna betalar för tjänsterna med ett personligt, elektroniskt betalningsmedel (till exempel i nätbanken). Organisationskunderna betalar med det betalningsmedel som deras organisation har överlämnat till sin företrädares bruk.

Användarna av tjänsten ansvarar för att de uppgifter och bilagor som skickats där är riktiga och för den form de framställs.

Syftet med användningsvillkoren

Med dessa användningsvillkor regleras uppgifterna, rättigheterna och skyldigheterna för de parter som använder tjänsten. Innehållet i tjänsten fastställs enligt dessa användningsvillkor samt registerbeskrivningarna för tjänsten och de register som Traficom upprätthåller. På varje enskild ärendehanteringstjänst tillämpas dess egna villkor till de delar de avviker från dessa användningsvillkor. Vid sidan om dessa användningsvillkor tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/2003), jämte senare ändringar, på tjänsten.

Hantering av personuppgifter och integritet

I samband med genomförandet av tjänsten hanteras personuppgifter. Personuppgifter hanteras på det sätt som förutsätts i personuppgiftslagen. I tjänsten kan användarna, om de vill, ge och upprätthålla sina elektroniska tillgänglighetsuppgifter. Uppgifterna lagras i Traficoms register. Elektroniska kontaktuppgifter kan utnyttjas vid myndighetskommunikation samt i de ärendehanteringsprocesser som användaren startat. Till användaren kan till exempel skickas ett påminnelsemeddelande om att ett beslut har kommit in till tjänsten eller ett bekräftelsemeddelande att en registeranmälan har gjorts. Traficom överlåter inte de elektroniska uppgifter som det fått för myndighetskommunikation till tredje parter.

Betalning

Avgifterna grundar sig på lagen om grunderna för avgifter (150/1992) och på kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport. Avgiften fastställs enligt datum för händelsen. Om betalaren anser att det skett ett fel i påförandet av avgifter kan denne inom sex månader kräva att avgiften omprövas. Begäran om omprövning lämnas in till Transport- och kommunikationsverket.

Betalningssätt

Användaren betalar för tjänsterna via de nätbetalningsmetoder som erbjuds. Organisationskunderna kan förutom via nätbetalning även betala via nätfaktura. För en del tjänster är det möjligt att få en pappersfaktura i stället för en nätfaktura.

Nätfaktura

För ibruktagandet av nätfaktura och förvaltandet av nätfaktureringsadressen/EDI-koden ansvarar huvudanvändaren av organisationens KATSO-kod eller en sekundär huvudanvändare.

Fakturan skickas ut varje kalendermånad, antingen till organisationens huvudenhet eller till det verksamhetsställe som huvudanvändaren valt samt till den enhet som den fakturerade tjänsten riktar sig till. Användaren av tjänsten ansvarar för att uppgifterna är korrekta och Traficom korrigerar inte de uppgifter i fakturan som användaren själv har uppgett.

Fakturan betalas med hjälp av fakturans referens- och bankkontouppgifter. För fakturorna uppbärs ett fakturaspecifikt faktureringstillägg enligt förordningen om avgiftsbelagda prestationer. Betalningstiden är 21 dagar efter datumet på fakturan.

För betalningspåminnelser tas ut en indrivningskostnad enligt lagen om indrivning av fordringar, d.v.s. 513/1999. Dessutom tas ut en dröjsmålsränta som fastställs enligt räntelagen. En fordran på fakturan är direkt utsökbar enligt lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007).

Delgivning

Traficom kan skicka delgivningar till användaren till tjänsten. Ett elektroniskt meddelande anses ha delgetts användaren tredje dagen efter att det har levererats till användarens tjänst Mina e-tjänster. Användaren behöver inte separat kvittera att han eller hon har läst de delgivna meddelandena.

Bevislig delgivning

Traficom kan skicka bevisliga delgivningar till användaren till tjänsten om användaren har vid ärendehanteringsprocessen godkänt mottagning av elektroniska beslut. Användaren kvitterar den bevisliga delgivningen genom att öppna den elektroniska försändelsen. Efter öppnandet skickas en manuell kvittering till Traficoms dokumenthantering där beslutet konstateras ha mottagits. Om användaren inte öppnar den elektroniska bevisliga delgivningen inom sju dagar efter att den har skickats till Mina e-tjänster är Traficom skyldig att skicka den bevisliga delgivningen per brev till användaren.

Övrig kommunikation

Under hanteringen av ansökningar kan Traficom be om tilläggsuppgifter för anhängiggjorda ansökningar. När användaren svarar på begäran om tilläggsuppgifter, kvitterar Traficom att meddelandena har mottagits. Användaren ska se till att han eller hon får kvitteringen om att hans eller hennes meddelande har mottagits. Om användaren inte får en kvittering, anses meddelanden inte ha mottagits.

Meddelandenas innehåll

Användaren ansvarar för att han eller hon inte inför sådant elektroniskt material i tjänsten som stör tjänstens funktion, är olämplig för tjänstens användningsändamål eller innehåller virus. Bilagehandlingarna virusskannas av Traficom i samband med försändelsen. Om det material som användaren infört i tjänsten bryter mot användningsvillkoren, är Traficom inte skyldigt att leverera tjänsten till användaren.

Användarens skyldigheter

Användaren ansvarar för att de apparater, program samt kommunikations- och dataförbindelser som han eller hon använder tjänsten med fungerar tekniskt.

Användaren ansvarar för att han eller hon inte skickar sådant material via tjänsten till Traficom som kränker upphovsrätter, god sed eller bryter lagen eller myndigheternas bestämmelser.

Om användarens identifierings- eller betalningsmedel hamnar i en utomståendes händer eller försvinner ska användaren omedelbart anmäla om detta till den organisation som beviljat dessa medel. Om användaren försummar att anmäla om detta, ansvarar han eller hon för den skada som missbruk av tjänsten Mina e-tjänster eventuellt orsakar.

Tjänsteleverantörens skyldigheter

Traficom ansvarar för att de skydds- och krypteringsmetoder som används vid dataöverföring och hantering vid tjänsten är behöriga och säkerställer ett sådant skydd för ett konfidentiellt meddelande som förutsätts i lagen i samband med användning av tjänster.

Traficom upprätthåller tjänsten så att den är tillgänglig 24 timmar per dygn alla dagar, med undantag för oförutsedda tekniska störningar eller andra avbrott i tjänsten. Traficom kan dock avbryta att leverera tjänsten tillfälligt på grund av ändrings- eller reparationsarbeten eller under tiden för allmänna datatrafiksavbrott. Traficom anmäler på förhand om sådana tillfälliga avbrott i tjänsten som det har kännedom om på framsidan av den offentliga tjänsteförteckningen (Ärendehanteringstjänsten) och användarens tjänst Mina e-tjänster. Om tillgången till tjänsten tillfälligt hindras på grund av producenten av identifieringstjänsten eller ett medel som kopplas till den, ansvarar Traficom inte för dessa avbrott. Traficom är skyldigt att anmäla om avbrott som orsakas av en tredje part, om det får kännedom om dem på förhand.

Övriga villkor

Traficom har rätt att ändra dessa användningsvillkor genom att anmäla användaren om detta via tjänsten Mina e-tjänster. Ändringarna träder i kraft när meddelandet har kommit in till tjänsten Mina e-tjänster.

Vid sidan om dessa användningsvillkor tillämpas lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet (13/20003), lagen om dataskydd vid elektronisk kommunikation (516/2004) och personuppgiftslagen (523/1999), jämte senare ändringar, på tjänsten Mina e-tjänster.