Sambyggnad av nät sparar resurser

Sambyggnad betyder att arbeten inom el-, tele-, trafik- och vattentjänstnät som kräver markentreprenader utförs tillsammans. De olika nätens infrastruktur byggs samtidigt och alla parter i sambyggnaden deltar i kostnaderna. Byggnadskostnaderna blir då förmånligare jämfört med om alla skulle bygga sina nät självständigt.

Tävlingen Årets sambyggnadsgärning

Traficom främjar sambyggnad av kommunikationsnät och andra nät samt styr till samutnyttjande av nuvarande nätinfrastruktur. För detta ändamål driver och utvecklar Traficom den heltäckande tjänsten Verkkotietopiste.fi  (Nätverks­informationspunkt) och sambyggnadsnätverket.

Sambyggnadslagen trädde i kraft 1.7.2016. Lagen omfattar bestämmelser om samutnyttjande av existerande nät och sambyggnad av ny infrastruktur. Lagen förpliktar alla nätaktörer att på begäran av en annan nätaktör överlåta nyttjanderätten till sin fysiska infrastruktur samt tillgodose en annan aktörs begäran om sambyggnad på rättvisa och skäliga villkor. En aktör får vägra upplåta nyttjanderätt och tillgodose en annan nätaktörs begäran om sambyggnad endast på de grunder som särskilt anges i lagen.

Lag om sambyggnad och samutnyttjande av nätinfrastruktur (Extern länk)

Se video: Sambyggnad främjar alla (på finska) (Extern länk)

Verkkotietopiste.fi och sambyggnadsnätverket underlättar utbyte av information

Nätverksinformationspunkten  (Extern länk)är en tjänst som tillhandahåller information om byggnadsplaner för nät i syfte att avtala om sambyggnad. Via tjänsten får man veta vilka nätaktörer som är verksamma inom det sökta området så att man kan ta reda på uppgifter om ledningar och möjligheter för samutnyttjande. Tjänsten omfattar information om kommunikations-, el-, fjärrvärme-, fjärrkyl-, gas-, vattentjänst- och trafiknät. Att öka sambyggnad och samutnyttjande av infrastruktur är viktigt med tanke på en effektivare användning av samhällets resurser. Detta snabbar också upp byggandet av digital infrastruktur i Finland.

Sambyggnadsnätverket är Kommunikationsverkets och intressentgruppernas respons-, samarbets- och kommunikationskanal i frågor som gäller att främja samarbete mellan nätaktörerna vid byggande och samutnyttjande av nät. Det främjar sammanslagning av byggprojekt och förebygger fel och störningar som markarbete orsakar.

Via sambyggnadsnätverket kan intressentgrupperna ge respons och förslag till åtgärder för att uppnå sambyggnadslagens syften samt för att utveckla Nätinformationspunkten.

Kommunikationsverket inbjuder ägare och byggare av energi-, trafik- och vattenförsörjningsnät samt andra representanter för intressentgrupperna att delta i sambyggnadsnätverket. Nätverket är öppet för alla intresserade.

Anmäl dig till nätverket!  (Extern länk)

Inbjudan

Vanliga frågor om Nätverksinformationspunkten

Nyhetsbrev (Extern länk)