Sijaintitietopalvelu

Traficom

Verkkotoimijoilla on nyt mahdollisuus aloittaa testaamaan sijaintitietojen toimittamista Liikenne- ja viestintävirasto Traficomissa kehitystyön alla olevaan Sijaintitietopalveluun. Sijaintitietopal...

Sijaintitietopalvelu tarjoaa sähköisessä muodossa tiedot kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista sekä osittain fyysisestä infrastruktuurista. Maanrakennustyötä suunnitteleva ja toteuttava saa Sijaintitietopalvelun kautta yhdestä paikasta tiedot kohteessa mahdollisesti olevan verkkoinfrastruktuurin sijainnista ja muista oleellisista tiedoista sekä mahdollisesta näyttötarpeesta helposti ja tietoturvallisesti.

Sijaintitietopalvelun tarkoituksena on mahdollistaa olemassa olevan verkkoinfrastruktuurin sijaintitietojen saatavuus keskitetystä paikasta sekä siten vähentää maarakennustöistä verkkoinfrastruktuurille aiheutuvia vikatilanteita. Palvelulla pyritään verkkojen toimintavarmuuden parantamiseen ja verkkoinfrastruktuuriin kohdistuvien vahinkojen kuten kaapelivaurioiden ennalta ehkäisemiseen.

Sijaintitietopalveluun toimitettavat verkkotiedot on määritelty Traficomin määräyksessä (Ulkoinen linkki) M71. Traficom hankkii Sijaintitietopalvelun Suomen Infratieto Oy:ltä. 

Lisätietoa sijaintitietopalvelusta

Usein kysytyt kysymykset

Ajankohtaiset kuulumiset Sijaintitietopalvelusta

Sijaintitietopalvelun testaaminen käynnissä

Sijaintitietopalvelun testaaminen käynnistettiin 12.6.2023. Testauksen aikana sijaintitietopalvelun tulevat käyttäjät voivat kokeilla kuvitteellisten verkkotietojen toimittamista sijaintitietopalveluun. Kesälomakauden aikana sijaintitietopalvelun testaamiseen saatavilla oleva tukipalvelu on rajoitetumpaa ja siinä voi esiintyä viiveitä. Testijakso kestää 2023 syksyyn.

Määräystä M71 tullaan päivittämään syksyn 2023 aikana

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin antamaa ja 1.10.2022 voimaantullutta määräystä verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta (M71) tullaan päivittämään syksyn 2023 aikana. Määräyksen päivittäminen tullaan toteuttamaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa Traficomin laatiman määräysluonnoksen pohjalta. Ennen päivitetyn määräyksen saattamista voimaan määräysluonnos asetetaan julkisesti nähtäväksi ja kommentoitavaksi lausuntopalveluun, jolloin kaikilla halukkailla on mahdollisuus lausua määräyksen sisällöstä.

Päivityksellä määräykseen sisällytetään Sijaintitietopalvelun kehitystyön aikana havaittuja kehitystarpeita, jotka liittyvät esimerkiksi sisäkkäisten putkien, liikenneverkon ja fyysisen infrastruktuurin ilmoittamiseen Sijaintitietopalveluun. Päivityksessä keskitytään erityisesti fyysisen infrastruktuurin ilmoittamiseen liittyviin seikkoihin. Lisäksi tarkennetaan yhteiskäyttöön sopimattomien verkonosien, kuten kaivojen, laitetilojen ja putkien, ilmoittamista muun verkkotyypin toimituksen yhteydessä. Samassa yhteydessä määräyksen tekstiä täsmennetään, selkiytetään ja siihen tehdään muita pieniä teknisluonteisia korjauksia.

Sijaintitietopalvelun käyttöönotto viivästyy

Sijaintitietopalvelun käyttöönotto tulee viivästymään. Määräyksen päivittämisen yhteydessä tarkastellaan myös määräyksen 17 kohdassa asetettua vaatimusta toimittaa tiedot Sijaintitietopalveluun 31.12.2023 mennessä. Parhaillaan käynnissä olevan testijakson aikana havaitut seikat vaikuttavat osaltaan Sijaintitietopalvelun lopulliseen julkaisuajankohtaan, joten tarkkaa julkaisupäivämäärää on vielä tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. Tämän hetken arvion mukaan verkkotoimijat pystyisivät toimittamaan oikeaa verkkoaineistoa Sijaintitietopalveluun vuoden 2024 toisella vuosineljänneksellä. 

Traficom tulee tiedottamaan Sijaintitietopalvelun kehityksestä ja palvelun julkaisuajankohdasta tarkemmin syksyn 2023 aikana.

Verkkotietojen toimittaminen

Verkkotoimijat voivat toimittaa verkkotietonsa Sijantitietopalveluun joko sähköisten rajapintojen tai palvelun piirtotyökaluilla

Sijaintiselvityksen tekeminen

Sijaintiselvitysten tekijöille palvelu avautuu alkuvuodesta 2024. Tee sijantiselvitys, jos suunnittelet maanrakennustyötä. Saat sähköisessä muodossa tiedot kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista sekä osittain fyysisestä infrastruktuurista.
Asuinalue ilmakuva