Valikko

Säädökset ja määräykset

Yhteisrakentamisdirektiivi

Yhteisrakentamisdirektiivin tarkoituksena on helpottaa nopeiden sähköisten viestintäverkkojen käyttöönottoa. Se kannustaa siihen edistämällä olemassa olevan fyysisen infrastruktuurin yhteiskäyttöä ja mahdollistamalla uuden fyysisen infrastruktuurin yhteisrakentamisen. Tarkoituksena on, että verkot voidaan ottaa käyttöön alhaisemmin kustannuksin. Lisäksi direktiivillä yhtenäistetään nopeita sähköisiä viestintäverkkoja koskevan fyysisen infrastruktuurin asentamista uusissa ja peruskorjattavissa kiinteistöissä ja rakennuksissa.

Direktiivi koskee viestintäverkkojen lisäksi monia sellaisia fyysisiä infrastruktuureja, joihin viestintäverkon elementtejä voidaan sijoittaa, esimerkiksi sähkö-, kaasu-, lämmönjakelu- ja liikenneverkkoja sekä vesi- ja viemäröinti-infrastruktuuria. Juomavesijärjestelmät jäävät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle.

Yhteisrakentamislaki

Yhteisrakentamislain tavoitteena on, paitsi panna täytäntöön yhteisrakentamisdirektiivi, ennen kaikkea alentaa nopeiden sähköisten viestintäverkkojen rakentamiskustannuksia ja edistää yhteiskunnan toiminnan kannalta keskeisiin infrastruktuuriverkkoihin liittyvää yhteistoimintaa. Sijaintitietotopalvelua keskeisesti koskeva yhteisrakentamislain 5 §:n säännös on yhteisrakentamisdirektiiviä laajempi, sillä direktiivissä ei edellytetä, että kaapeleiden, putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijaintitiedot ovat saatavilla keskitetyn tietopisteen kautta.

Yhteisrakentamislain mukaan Liikenne- ja viestintäviraston tehtävänä on huolehtia, että tarjolla on helppokäyttöinen ja tietoturvallinen keskitetty tietopiste, jonka kautta annetaan ilman aiheetonta viivytystä digitaalisessa muodossa tiedot mm. verkkojen fyysisestä infrastruktuurista sekä kaapeleiden putkien ja niihin verrattavien aktiivisten verkon osien sijainneista. Tätä varten Liikenne- ja viestintävirasto hankkii Sijaintitietopalvelun Suomen Infratieto Oy:ltä.

Viestintä-, energia- liikenne- ja vesihuoltoverkkotoimijoiden on annettava Sijaintitietopalvelun kautta saataville kyseiset tiedot ja niitä koskevat muutokset digitaalisessa muodossa ja ilman aiheetonta viivytystä.

Liikenne- ja viestintävirasto on yhteisrakentamislain perusteella antamallaan määräyksellä M71 verkkotietojen ja verkon rakentamissuunnitelmien toimittamisesta asettanut tarkemmat vaatimukset Sijaintitietopalveluun toimitettavien tietojen vähimmäissisällölle. Verkkotoimijoiden on toimitettava tiedot Sijaintitietopalveluun 31.12.2023 mennessä.

Laki sähköisen viestinnän palveluista

Sähköisen viestinnän palvelulain 241 §:n mukaan ennen maanrakennustyöhön, metsätyöhön, vesirakennustyöhön taikka muuhun telekaapeleita mahdollisesti vaarantavaan työhön ryhtymistä työn suorittajan on vaurioiden välttämiseksi selvitettävä, sijaitseeko työalueella telekaapeleita. Teleyrityksen on pykälän 2 momentin mukaan annettava maksutta tietoja kaapeleiden sijainnista. Pykälän 3 momentin mukaan teleyrityksen on annettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet.

Saman lain 242 §:n mukaan teleyrityksen on lisäksi saatettava telekaapeleiden sijaintia koskevat tiedot (kaapelitiedot) digitaaliseen muotoon ja huolehdittava siitä, että kaapelitiedot on teknisesti mahdollista tarjota keskitetysti yhdestä paikasta. Kaapelitietoja on käsiteltävä siten, että tiedot on asianmukaisesti suojattu tietoturvaloukkauksilta ja niiden uhkilta. Liikenne- ja viestintävirasto voi antaa tarkempia teknisiä määräyksiä kaapelitietojen digitaalisesta muodosta sekä niiden käsittelyn tietoturvasta.

Sähkömarkkinalaki

Sähkömarkkinalain 110 §:n mukaan verkonhaltijan on annettava maksutta maanrakennustyötä, metsätyötä, vesirakennustyötä tai muuta sähkökaapeleiden läheisyydessä tapahtuvaa työtä koskevan suunnitelman laatijalle sekä työn suorittajalle tiedot kohteen läheisyydessä sijaitsevista sähkökaapeleista. Verkonhaltijan on saatettava tiedot sähkökaapeleidensa sijainnista tietojen käyttöön oikeutettujen saataville digitaalisessa muodossa sekä annettava työn suorittajalle vaaran välttämiseksi tarpeelliset tiedot ja ohjeet. Sähkökaapeleiden sijaintia koskevia tietoja on käsiteltävä ja säilytettävä siten, että tiedot ovat vain niiden käyttöön oikeutettujen saatavilla ja ettei tietoturva vaarannu.

VNA maakaasun käsittelyn turvallisuudesta

Asetuksen 29 §:ssä säädetään maankaivu-, louhinta ja räjäytystyöstä maakaasuputken läheisyydessä. Jos maankaivutöitä tehdään lähempänä kuin 5 metriä putkilinjasta tai louhinta- ja räjäytystöitä enintään 30 metrin etäisyydellä putkilinjasta, työn suorittajan on ennen maankaivu-, louhinta- ja räjäytystöiden aloittamista saatava työn suorittamiseen lupa putkiston omistajalta tai haltijalta.

Putkiston omistajan tai haltijan on osoitettava ennen työn aloittamista putkiston tarkka sijainti maastossa.

Liikenne- ja viestintäviraston määräys verkkotietojen toimittamisesta Sijaintitietopalveluun (M71)

Määräyksessä määrätään Sijaintitietopalveluun toimitettavien tietojen muodosta ja sisällöstä. Määräys on aiemmin koskenut myös Verkkotietopiste.fi-palveluun toimitettavia tietoja, mutta päivityksessä Verkkotietopiste.fi-palvelun osuus poistui määräyksestä. Tietojen toimitusvelvoite Verkkotietopiste.fi-palveluun pysyy silti ennallaan määräyspäivityksestä huolimatta, koska velvoite tulee suoraan yhteisrakentamislaista.

Päivitetty