Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom myöntää kansainväliset säännöllisen henkilöliikenteen reittiliikenneluvat tieliikenteeseen. EU:n, ETA:n ja Sveitsin alueille tarvitaan asetuksen 1073/2009 mukainen reittiliikennelupa, jos kyseessä on säännöllinen liikennöinti linja-autolla.

Toimi näin:

1

Tutustu reittiliikenneluvan myöntämisen edellytyksiin ja liikenteenharjoittajan velvollisuuksiin

Säännöllisellä henkilöliikenteellä tarkoitetaan liikennettä, joka on kaikkien käytettävissä, ja siihen voi tarvittaessa liittyä pakollinen paikanvaraus.

Reittiliikenneluvat myönnetään liikenteenharjoittajan nimellä ja niitä ei voi siirtää toiselle liikenteenharjoittajalle. Luvan saanut liikenteenharjoittaja voi kuitenkin Traficomin suostumuksella hoitaa liikennettä alihankkijan välityksellä. Alihankkijasta on oltava merkintä luvalla eli aikomuksesta käyttää alihankkijaa on ilmoitettava hakuvaiheessa. 

Lupa on voimassa enintään viisi vuotta. Voimassaoloaikaa voidaan lyhentää joko hakijan pyynnöstä tai sellaisten jäsenvaltioiden viranomaisten keskinäisellä suostumuksella, joiden alueella matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä.

Muutoin kuin ylivoimaisen esteen sattuessa säännöllistä liikennettä harjoittavan liikenteenharjoittajan on luvan raukeamiseen asti toteutettava kaikki toimenpiteet sen varmistamiseksi, että liikenne täyttää jatkuvuutta, säännöllisyyttä ja kuljetuskapasiteettia koskevat vaatimukset ja on toimivaltaisen viranomaisen luvassa asettamien edellytysten mukaista.

Liikenteenharjoittajan on esitettävä matkareitti, linja-auton pysähdyspaikat, joissa matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä, aikataulut sekä kuljetusmaksut ja -ehdot tavalla, jolla varmistetaan tällaisen tiedon olevan kaikkien käyttäjien saatavilla eli esimerkiksi internetsivuilla. Liikenteenharjoittajan on noudatettava liikennöidessään myös muita EU-asetuksen 1073/2009 ja liikenteen palveluista annetun lain (320/2017) säännöksiä sekä muita soveltuvia säännöksiä.

Reittiliikennelupaa hakevalla liikenteenharjoittajalla on oltava voimassa oleva yhteisön henkilöliikennelupa.

2

Hanki tarvittavat liitteet

EU:n, ETA:n ja Sveitsin alueille suuntautuvaa reittiliikennelupaa haettaessa hakemuksen liitteenä tulee toimittaa hinnasto, kartta, johon on merkitty reitti ja pysähdyspaikat, joissa matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä sekä ajosuunnitelma, josta voidaan tarkastaa ajo- ja lepoaikoja koskevan unionin lainsäädännön noudattaminen. Lisäksi liitteenä tulee toimittaa tiedot liikenteen luonteesta ja määrästä, jos hakemus koskee uuden liikenteen aloittamista tai tiedot harjoitetun liikenteen luonteesta ja määrästä, kun hakemus koskee luvan uusimista. 

3

Hae reittiliikennelupaa

Täytä hakemus ja toimita se mahdollisten liitteiden kanssa Traficomin kirjaamoon kirjaamo@traficom.fi tai vaihtoehtoisesti postitse Liikenne- ja viestintävirasto, PL 320, 00059 TRAFICOM.

Traficomin on tehtävä asiassa päätös neljän kuukauden kuluessa siitä, kun liikenteenharjoittaja on toimittanut hakemuksen. Lupa annetaan kaikkien niiden jäsenvaltioiden viranomaisten yhteisellä suostumuksella, joiden alueella matkustajia otetaan kyytiin tai jätetään kyydistä. Tämä tarkoittaa sitä, että muiden valtioiden sisäinen hyväksyntäprosessi vaikuttaa käsittelyajan pituuteen. Valtioiden, joilta suostumusta on pyydetty, on kuitenkin annettava vastauksensa kahden kuukauden kuluessa. 

4

Lupien toimitus

Saat luvat hakemukselle kirjaamallasi toimitustavalla eli joko postitse tai noutamalla ne Traficomin toimipisteestä. Kansainvälisiä kuljetuslupia myönnetään kahdessa Traficomin toimipisteessä: Helsingissä ja Lappeenrannassa.