Tee ohjelmistotoimintailmoitus

Toimiluvasta vapaata televisiotoimintaa harjoittavan Suomeen sijoittuneen palveluntarjoajan on ennen toiminnan aloittamista tehtävä sähköinen ohjelmistotoimintailmoitus. Palvelussa voit myös ilmoittaa aikaisemmassa ilmoituksessa annettuihin tietoihin vaikuttavista toiminnan muutoksista ja ohjelmistotoiminnan lopettamisesta.

Käytä tätä palvelua, jos

1: Olet aloittamassa toimiluvasta vapaan televisiotoiminnan harjoittamista.

Tällaista toimintaa on: 

 • kaapelitelevisioverkossa ja
 • IPTV-verkossa harjoitettava televisiotoiminta.

2: Jokin virastolle aikaisemmin ilmoittamistasi tiedoista on muuttunut.

Muutosilmoitus tulee tehdä esimerkiksi:

 • Televisiotoimintaa harjoittavan yrityksen / yhdistyksen / elinkeinonharjoittajan yhteystietojen muutoksista
 • Liikenne ja viestintävirastolle ilmoitetun yhteyshenkilön vaihtumisesta tai yhteystietojen muutoksesta
 • Asiakkaille tarjottujen palvelujen muutoksista

3: Lopetat aikaisemmin ilmoittamasi televisiopalvelun tarjonnan.

Ohjeita ilmoituksen tekijälle

Mitä toimintaa ilmoitusvelvollisuus koskee?

Ohjelmistotoimintailmoitus on tehtävä muusta kuin toimiluvanvaraisesta televisiotoiminnasta, jos palveluntarjoaja on sijoittautunut Suomeen.

Ilmoitus on tehtävä:

 • kaapelitelevisioverkossa ja
 • IPTV-verkossa harjoitettavasta televisiotoiminnasta.

Ilmoitusta ei tarvitse tehdä:

 • Maanpäällisessä joukkoviestintäverkossa harjoitetusta televisiotoiminnasta eikä
 • Yleisradio Oy:n harjoittamasta julkisen palvelun televisiotoiminnasta.

Televisiotoiminnalla tarkoitetaan audiovisuaalisista ohjelmista koostuvien ohjelmistojen alkuperäistä ja samanaikaista lähettämistä yleisölle ennalta ilmoitetun ohjelma-aikataulun mukaisesti. Televisiotoiminta on lineaarista, koko yleisölle saman ohjelmavirran tosiaikaista lähettämistä.

Mitä toimijoita ilmoitusvelvollisuus koskee?

Ilmoitusvelvollisuus koskee vain Suomeen sijoittunutta ohjelmistotoiminnan harjoittajaa.  Toiminnan harjoittajan katsotaan sijoittautuneen Suomeen, jos:

 1. toiminnan harjoittajan päätoimipaikka on Suomessa ja ohjelma-aikataulua tai ohjelmaluetteloa koskevat päätökset tehdään Suomessa; taikka
 2. toiminnalla on ohjelma-aikataulua tai ohjelmaluetteloa koskevien päätösten, työntekijöiden työskentelypaikan, toiminnan aloittamisen, taloudellisesti merkittävän toiminnan, satelliittilähetysaseman tai satelliittikapasiteetin taikka muun vastaavan seikan perusteella merkittävä liityntä Suomeen.

Ohjelmistotoimintailmoitus

Sähköinen asiointi

Ilmainen