Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Haluan linja-autoliikenneyrittäjäksi

Henkilöliikennelupia koskevaan lainsäädäntöön on tullut muutoksia. Lue lisää: Tavara- ja henkilöliikennelupa 2022

Toimi näin

1: Perusta yritys

Jos sinulla ei ole vielä yritystä, Suomi.fi-palvelun yrityksen perustamispolku (Ulkoinen linkki) on loistava työkalu yrityksen perustamiseen. Palvelun avulla kuka tahansa voi ottaa selvää, mitä kaikkea yrittäjäksi aikovan tulee tehdä ja tietää yritystään perustaessaan. Palvelu muodostaa annettujen vastausten perusteella muistilistan hoidettavista asioista.

2: Tarkista luvan tarve

Ammattimainen henkilöiden kuljettaminen tiellä linja-autolla Manner-Suomessa edellyttää liikennepalvelulain mukaan henkilöliikennelupaa. Linja-auto on ajoneuvo, jossa on kuljettajan lisäksi paikkoja vähintään 9 matkustajalle.

Ilman henkilöliikennelupaa saa tietyin edellytyksin suorittaa konsernin, siihen verrattavan yhtymän tai julkisyhteisön sisäisiä henkilökuljetuksia sekä kuljettaa henkilöitä kunnan tai muun julkisyhteisön järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvana kuljetuksena.

3: Varmista luvan myöntämisen edellytysten täyttyminen

Ennen luvan hakemista on suositeltavaa huolehtia siitä, että toimintaa harjoittava yritys tai yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin ja tarvittaviin Verohallinnon rekistereihin.

Luvan myöntämisen edellytyksiä ovat mm. ammatillinen pätevyys, y-tunnus, oikeustoimikelpoisuus, hyvä maine, sijoittautuminen Suomeen, vakavaraisuuden osoittaminen sekä velvoitteiden asianmukainen hoitaminen.

Traficom ei arvioi edellytysten täyttymistä etukäteen, eikä myöskään anna ennakkopäätöksiä. Luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä arvioidaan aina vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Jos kaikki luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, hakijalle myönnetään joukkoliikenteen yhteisölupa ja sille haettu määrä oikeaksi todistettuja ajoneuvokohtaisia jäljennöksiä.

4: Hanki linja-autoliikenteen yrittäjän ammatillinen pätevyys

Luvanhakijan tai luvanhakijan liikenteestä vastaavan henkilön tulee olla ammatillisesti pätevä. Pätevyys saavutetaan suorittamalla hyväksytysti linja-autoliikenteen yrittäjätutkinto. Lue lisää: Liikenneyrittäjätutkinto

5: Näin osoitat vakavaraisuuden

Liikenneluvan haltijan tulee keskeytyksettä pystyä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan vuotuisen tilikauden aikana. Tästä syystä lupaa hakevan tulee osoittaa, että sillä on luvan nojalla harjoitettavaan toimintaan riittävät taloudelliset voimavarat eli hakijan on osoitettava vakavaraisuutensa. Hakijan tulee osoittaa, että sillä on taloudellisia voimavaroja vähintään 9 000 € ensimmäisen auton osalta ja vähintään 5 000 € per seuraava auto.

Vakavaraisuutta osoitettaessa hakijan on osoitettava omaavansa riittävät taloudelliset voimavarat kaikkien voimassaolevien sekä haettavien tavara- ja henkilöliikennelupiensa osalta. Ensimmäisen auton vakuusmäärä 9 000 euroa edellytetään vain kerran, ei siis molempien lupalajien osalta erikseen.

Vakavaraisuus voidaan osoittaa auktorisoidun eli KHT-, HT- tai JHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön antamalla todistuksella hakijan taloudellisista voimavaroista ja/tai  suomalaisen luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitoksen antamalla takaussitoumuksella (pankkitakaus) tai pankkitalletuksella (tilipanttaus). 

Katso tarkemmat ohjeet ja mallit alla olevien linkkien takaa.

6: Hae liikennelupaa linja-autoliikenteeseen

Lupa myönnetään hakemuksesta. Lupa myönnetään joko luonnolliselle henkilölle, joka harjoittaa toimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä) tai oikeushenkilölle, joita ovat esimerkiksi osakeyhtiö ja kommandiittiyhtiö.

Jos luvanhakija on oikeushenkilö, tulee sillä olla liikenteestä vastaava henkilö. Liikenteestä vastaavan henkilön tulee täyttää hyvän maineen ja ammatillisen pätevyyden vaatimukset ja hänellä tulee lisäksi olla yhteys hakijayritykseen.

Uutta lupaa, luvan uusimista tai lisälupia koskevaan hakemukseen tulee liitteeksi toimittaa selvitys hakijan vakavaraisuudesta. Muiden edellytysten osalta täydennyksiä tai muita selvityksiä on toimitettava pyydettäessä. Hakemus kannattaa täyttää mahdollisimman huolellisesti, sillä täydennyspyynnöt viivästyttävät luvan myöntämistä.

Hakemukset otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä noin kahden viikon kuluessa niiden vireilletulosta.

Hae henkilöliikennelupaa

7: Tietoa myönnettävästä henkilöliikenneluvasta

Henkilöliikennelupia ovat Trafin tai Traficomin myöntämä joukkoliikenteen yhteisölupa sekä ennen 1.7.2018 myönnetty joukkoliikennelupa. Uusille alalle tulijoille voidaan myöntää vain joukkoliikenteen yhteisölupa. Joukkoliikennelupia ei ole 1.7.2018 jälkeen enää myönnetty.

Uudet ja uusittavat joukkoliikenteen yhteisöluvat myönnetään 10 vuodeksi.

Liikenneluvan nojalla saa liikennettä harjoittaa vain lupa-asiakirjaan merkitty luvanhaltija. Jos luvanhaltija on luonnollinen henkilö, vain tämä henkilö saa harjoittaa liikennettä ja liikennettä harjoitetaan tällöin yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä). Jos luvanhaltija on yhteisö, vain tämä yhteisö esim. osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö saa harjoittaa luvan nojalla liikennettä.

Liikennelupaa ei saa koskaan siirtää tai luovuttaa toisen käyttöön esim. luonnolliselle henkilölle myönnettyä lupaa ei saa luovuttaa henkilön omistaman yhtiön käyttöön, vaan yhtiön tulee hakea liikennelupaa.

Yhteisöluvalle myönnetään hakemuksen mukaisesti ajoneuvokohtaisia jäljennöksiä. Jäljennöksiä myönnetään aina vähintään yksi. Liikennettä harjoitettaessa kussakin yhtä aikaa liikenteessä olevassa linja-autossa tulee pitää mukana toimivaltaisen viranomaisen yhteisöluvalle myöntämää oikeaksi todistettua ajoneuvokohtaista jäljennöstä. Yhteisölupa nk. päälupa ei saa olla linja-autossa, vaan päälupaa tulee säilyttää luvanhaltijan toimipaikassa.

Myös silloin kun linja-autoliikennettä harjoitetaan joukkoliikenneluvan nojalla, linja-autossa tulee pitää mukana joukkoliikenneluvalle myönnettyä ajoneuvokohtaista jäljennöstä.
Ajoneuvokohtaisten jäljennösten voimassaolo päättyy aina samaan aikaan kuin yhteisöluvan voimassaolo.

Henkilöliikennelupa oikeuttaa myös tavarankuljetukseen linja-autolla.

Luvanhaltijalla on velvollisuus viipymättä ilmoittaa Traficomille luvan myöntämisen edellytyksissä ja yhteystiedoissa tapahtuneista muutoksista. Pelkkä osoitteenmuutosilmoitus väestötietojärjestelmään ei ole riittävä, koska tiedot eivät päivity automaattisesti.

Liikennelupaneuvonta

Puhelinpalvelu
029 534 5181
arkisin 8.00-16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi