Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Henkilöliikennelupia koskevaan lainsäädäntöön on tullut muutoksia. Lue lisää: Tavara- ja henkilöliikennelupa 2022

Toimi näin

1

Perusta yritys

Jos sinulla ei ole vielä yritystä, Suomi.fi-palvelun yrityksen perustamispolku (Ulkoinen linkki) on loistava työkalu yrityksen perustamiseen. Palvelun avulla kuka tahansa voi ottaa selvää, mitä kaikkea yrittäjäksi aikovan tulee tehdä ja tietää yritystään perustaessaan. Palvelu muodostaa annettujen vastausten perusteella muistilistan hoidettavista asioista.

2

Tarkista luvan tarve

Ammattimaiseen henkilöiden kuljettamiseen tiellä ajoneuvolaissa tarkoitetulla linja-autolla tarvitaan henkilöliikennelupa. Henkilöliikennelupana myönnetään yhteisön liikennelupa, joka oikeuttaa kansallisen liikenteen harjoittamiseen Manner-Suomessa ja kansainvälisen liikenteen harjoittamiseen EU:n talousalueella ja Sveitsissä.

Ilman henkilöliikennelupaa saa tietyin edellytyksin suorittaa konsernin, siihen verrattavan yhtymän tai julkisyhteisön sisäisiä henkilökuljetuksia sekä kuljettaa henkilöitä kunnan tai muun julkisyhteisön järjestämiin sosiaali- ja terveyspalveluihin kuuluvana kuljetuksena.

3

Varmista luvan myöntämisen edellytysten täyttyminen

Ennen luvan hakemista on suositeltavaa huolehtia siitä, että toimintaa harjoittava yritys tai yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin ja tarvittaviin Verohallinnon rekistereihin.

Luvan myöntämisen edellytyksiä ovat mm. ammatillinen pätevyys, y-tunnus, oikeustoimikelpoisuus, hyvä maine, sijoittautuminen Suomeen, vakavaraisuuden osoittaminen sekä velvoitteiden asianmukainen hoitaminen.

Traficom ei arvioi edellytysten täyttymistä etukäteen, eikä myöskään anna ennakkopäätöksiä. Luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä arvioidaan aina vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

4

Hanki linja-autoliikenteen yrittäjän ammatillinen pätevyys

Luvanhakijan tai luvanhakijan liikenteestä vastaavan henkilön tulee olla ammatillisesti pätevä. Pätevyys saavutetaan suorittamalla hyväksytysti linja-autoliikenteen yrittäjätutkinto. Lue lisää: Liikenneyrittäjätutkinto

5

Näin osoitat vakavaraisuuden

Liikenneluvan haltijan tulee keskeytyksettä pystyä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan vuotuisen tilikauden aikana. Tästä syystä lupaa hakevan tulee osoittaa, että sillä on luvan nojalla harjoitettavaan toimintaan riittävät taloudelliset voimavarat eli hakijan on osoitettava vakavaraisuutensa. Hakijan tulee osoittaa, että sillä on taloudellisia voimavaroja vähintään 9 000 € ensimmäisen auton osalta ja vähintään 5 000 € per seuraava auto.

Vakavaraisuutta osoitettaessa hakijan on osoitettava omaavansa riittävät taloudelliset voimavarat kaikkien voimassaolevien sekä haettavien tavara- ja henkilöliikennelupiensa osalta. Ensimmäisen auton vakuusmäärä 9 000 euroa edellytetään vain kerran, ei siis molempien lupalajien osalta erikseen.

Vakavaraisuus voidaan osoittaa auktorisoidun eli KHT-, HT- tai JHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön antamalla todistuksella hakijan taloudellisista voimavaroista ja/tai  suomalaisen luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitoksen antamalla takaussitoumuksella (pankkitakaus) tai pankkitalletuksella (tilipanttaus). 

Katso tarkemmat ohjeet ja mallit alla olevien linkkien takaa.

6

Hae liikennelupaa linja-autoliikenteeseen

Lupa myönnetään hakemuksesta. Lupa myönnetään joko luonnolliselle henkilölle, joka harjoittaa toimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä) tai oikeushenkilölle, joita ovat esimerkiksi osakeyhtiö ja kommandiittiyhtiö.

Jos luvanhakija on oikeushenkilö, tulee sillä olla liikenteestä vastaava henkilö. Liikenteestä vastaavan henkilön tulee täyttää hyvän maineen ja ammatillisen pätevyyden vaatimukset ja hänellä tulee lisäksi olla yhteys hakijayritykseen.

Uutta lupaa, luvan uusimista tai lisälupia koskevaan hakemukseen tulee liitteeksi toimittaa selvitys hakijan vakavaraisuudesta. Muiden edellytysten osalta täydennyksiä tai muita selvityksiä on toimitettava pyydettäessä. Hakemus kannattaa täyttää mahdollisimman huolellisesti, sillä täydennyspyynnöt viivästyttävät luvan myöntämistä.

Hakemukset otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä noin kahden viikon kuluessa niiden vireilletulosta.

Hae henkilöliikennelupaa

7

Tietoa myönnettävästä henkilöliikenneluvasta

Liikenneluvan nojalla saa liikennettä harjoittaa vain lupa-asiakirjaan merkitty luvanhaltija. Jos luvanhaltija on luonnollinen henkilö, vain tämä henkilö saa harjoittaa liikennettä ja liikennettä harjoitetaan tällöin yksityisenä elinkeinonharjoittajana (toiminimiyrittäjänä). Jos luvanhaltija on yhteisö, vain tämä yhteisö esim. osakeyhtiö tai kommandiittiyhtiö saa harjoittaa luvan nojalla liikennettä.

Liikennelupaa ei saa koskaan siirtää tai luovuttaa toisen käyttöön esim. luonnolliselle henkilölle myönnettyä lupaa ei saa luovuttaa henkilön omistaman yhtiön käyttöön, vaan yhtiön tulee hakea liikennelupaa.

Hakijalle myönnetään henkilöliikennelupa ja vähintään yksi henkilöliikenneluvan jäljennös. Henkilöiikenneluvan ajoneuvokohtainen jäljennös tulee aina olla ajoneuvossa mukana liikennettä harjoitettaessa. Varsinainen päälupa tulee säilyttää luvanhaltijan toimipaikassa. Henkillöliikennelupa myönnetään 10 vuodeksi. Ajoneuvokohtaisten jäljennösten voimassaolo päättyy aina samaan aikaan kuin pääluvan voimassaolo.

Henkilöliikennelupa oikeuttaa myös tavarankuljetukseen linja-autolla.

Tarkista, että yhteystietosi Oma asiointi- palvelussa ovat ajan tasalla. Puhelinnumeron ja sähköpostiosoitteen voi päivittää Oma asiointi palvelussa (Oma asiointi/etusivu/omat tiedot tai organisaation tiedot). Kirjautumaan pääset pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Nimen - tai osoitteenmuutosta ei tarvitse ilmoittaa Traficomille vaan nimen- tai osoitteenmuutosilmoitus tulee tehdä luonnollisen henkilön osalta Digi- ja väestötietovirastoon ja oikeushenkilön osalta kaupparekisteriin.

Liikennelupaneuvonta

Puhelinpalvelu
029 534 5181
arkisin 8.00-16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi

Päivitetty