Menettely arvioitaessa kielitaitoa kielitaitohaastattelulla tai kielitaitotarkastuksella

Tämä soveltamisohje koskee kielitaitotarkastusta, jossa kielitaitotarkastajaksi valtuutettu tar-kastuslentäjä, kouluttaja tai lennonopettaja ottaa vastaan suullisen kokeen lentokokeen, tar-kastuslennon, näyttöperusteiseen koulutukseen (Evidence-Based Training, EBT) kuuluvan käy-tännön arvioinnin, reittikoulutuksen tai kertauskoululennon yhteydessä lentolupakirjan haltijan kielitaidon tason määrittämiseksi kielitaitomerkinnän voimassaolon jatkamista tai uusimista varten.

Soveltamisohje koskee myös kielitaitotarkastusta, jossa kielitaitotarkastajaksi valtuutettu len-nonvarmistushenkilöstön pätevyyden tarkastaja ottaa vastaan suullisen kokeen lennonvarmis-tushenkilöstön pätevyyden arvioinnin, koulutuksen tai operatiivisten työtehtävien yhteydessä lennonvarmistushenkilöstön kielitaidon tason määrittämiseksi kielitaitomerkinnän voimassa-olon jatkamista varten.

Tämä ohje koskee myös kielitaitotarkastajaksi valtuutetun henkilön suorittamaa kielitaidon ar-viointia kielitaitohaastattelun avulla, joka voidaan toteuttaa myös etäyhteydellä.