Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tietojenluovutus liikenneasioiden rekisteristä

Traficom pitää sähköisesti liikenneasioiden rekisteriä, joka sisältää tietoja liikennevälineistä eli ajoneuvoista, ilma-aluksista, aluksista ja vesikulkuneuvoista, rautatieliikenteen kalustosta sekä näihin liittyvistä laitteista, toiminnanharjoittajaluvista sekä ilmoituksenvaraisesta toiminnasta ja liikenteeseen liittyvistä henkilöluvista. Liikenneasioiden rekisteri on lähtökohtaisesti julkinen ja sen tietoja voidaan luovuttaa viranomaisten, yritysten ja yksityisten henkilöiden tarpeisiin. Halutessaan omien tietojen luovuttamista voi kuitenkin rajoittaa tiedonluovutuskielloilla.

Julkisten tietojen luovuttaminen avoimen rajapinnan kautta

Avoimella rajapinnalla tarkoitetaan rajapintaa, jonka ominaisuudet ovat julkisia ja käytettävissä ilman rajoittavia ehtoja. Avoimessa rajapinnassa kaikilla, joilla on pääsy yleiseen tietoverkkoon ja mahdollisuus hyödyntää avointa rajapintaa, on mahdollisuus saada siellä olevat tiedot maksutta käyttöönsä.

Traficom luovuttaa avoimen rajapinnan kautta julkisia tietoja siten, että tiedot eivät ole yhdistettävissä luonnollisiin henkilöihin ja oikeushenkilöihin. Poikkeuksen tästä muodostavat liikenteen toiminnanharjoittajien lupia koskevat tiedot, joista voidaan avoimessa rajapinnassa luovuttaa tieto voimassa olevasta toiminnanharjoittajaluvan yksilöintitunnuksesta, luvanhaltijan nimestä ja toiminnanharjoittamiseen liittyvistä yhteystiedoista.

Avoimen rajapinnan päälle yritykset voivat tuottaa esimerkiksi hakupalveluita, joiden perusteella on mahdollista hakea palvelun tarjoajia tietyltä alueelta.

Julkisten tietojen luovuttaminen yksittäisluovutuksena

Yksittäisluovutuksella tarkoitetaan tietyn tunnisteen perusteella luovutettavia yksittäisiä tietoja.

Näitä tietoja luovutetaan esimerkiksi yritysten tarjoamien tekstiviestipalveluiden kautta.

Jokaisella on oikeus yksittäisluovutuksena saada seuraavat tiedot:

 1. yritys- ja yhteisötunnuksen perusteella tiedot toiminnanharjoittajaluvan haltijan nimestä ja yhteystiedoista, lupatunnuksesta sekä luvan voimassaoloajasta ja vastuuhenkilön nimestä sekä etu- ja sukunimen, henkilötunnuksen tai muun yksilöivän tunnuksen perusteella tiedot luonnollisena henkilönä olevan toiminnanharjoittajan nimestä ja työyhteystiedosta
 2. Rekisteritunnuksen tai valmistenumeron perusteella tiedot liikennevälineestä sekä omistajan ja haltijan, käyttäjän sekä edustajan nimestä sekä osoite- ja muista yhteystiedoista ja katsastustiedoista sekä verotuksesta, kiinnityksestä sekä vakuutuksen ottajasta
 3. Etu- ja sukunimen, henkilötunnuksen tai muun yksilöivän tunnuksen perusteella tiedot henkilön oikeudesta kuljettaa liikennevälinettä tai muusta henkilöluvan voimassaolosta ja laajuudesta.

Julkisten tietojen luovuttaminen liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin

Traficom luovuttaa tietoa liikenneasioiden rekisteristä erilaisiin liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin. Näitä ovat esimerkiksi liikennepalveluiden tarjoaminen ja kehittäminen, tutkimus, osoite- ja tietopalvelut, suoramarkkinointi ja rekisteritietojen päivittäminen. Tämä tarkoittaa, että tietoa hyödyntävät yritykset kuten korjaamot tai katsastusasemat voivat rekisteristä saamansa tiedon perusteella esimerkiksi etsiä auton varaosia ja lähettää katsastuskutsuja.

Jos yritys haluaa tieliikenteen tai vesikulkuneuvojen tietoja yllämainittuihin tarkoituksiin, tulee yrityksen ottaa yhteyttä Traficomin kanssa sopimuksen tehneisiin yrityksiin .

Vesikulkuneuvojen tietoja liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin, kuten vesikulkuneuvojen suoramarkkinointiin, saa myös Traficomin 
vesikulkuneuvojen tietotuotteet -palvelusta (Ulkoinen linkki)

Tietojenluovutuksessa liikenteeseen liittyviin tarkoituksiin merenkulun, ilmailun ja rautateiden osalta ota yhteys tietojenluovutus(at)traficom.fi

Tietojen luovuttaminen kehitys- ja innovaatiotoimintaan

Traficom saa luovuttaa yksittäistapauksissa anonymisoitua ja salassa pidettävää tietoja sellaista kehittämis- ja innovaatiotoimintaa varten, joiden tavoitteena on liikennejärjestelmän ja -palveluiden kehittäminen ja tarjoaminen, liikennejärjestelmää ja -palveluita koskevan tietoisuuden ja ymmärryksen lisääminen sekä liikenneturvallisuuden parantaminen ja liikenteen ympäristötavoitteiden saavuttamisen edistäminen.

Tietojen luovuttaminen muille viranomaisille ja laissa säädettyä tehtävää hoitavalle


Traficomilla on salassapitosäännösten estämättä oikeus luovuttaa rekisteristä toiselle viranomaiselle tai muulle laissa säädettyä tehtävää hoitavalle sellaisia tietoja, jotka ovat välttämättömiä sille laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi.

Muuta laissa säädettyä tehtävää hoitavia tahoja ovat esimerkiksi katsastajat, ajoneuvoja rekisteröivät yritykset sekä perintätoimen harjoittajaksi merkityt perintäyhtiöt. 

Lisätietoja saa osoitteesta tietojenluovutus(at)traficom.fi

Kansainvälinen tiedonvaihto

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tavoitteena on taata henkilötietojen vapaa liikkuvuus Euroopan talousalueella. Henkilötietoja saa siirtää Euroopan talousalueeseen kuuluvaan maahan samoilla perusteilla kuin Suomen sisällä.

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle edellyttää EU:n yleisen tietosuoja-asetuksessa määriteltyjen edellytysten täyttymistä.

Traficom luovuttaa tietoja Euroopan talousalueen viranomaisille samoilla perusteilla kuin Suomen viranomaisille.

Tietojenluovutus muista rekistereistä 

Muista Traficomin ylläpitämistä rekistereistä tietoja luovutetaan viranomaistehtäviin ja tapauskohtaisesti muihin käyttötarkoituksiin. Yhteydenotot tietojenluovutus (at) traficom.fi.

Tietojenluovutus tutkimuskäyttöön

Traficomin rekistereistä on mahdollista saada tietoa tieteellistä tutkimusta varten. 

Traficom tekee tietojen luovuttamista varten hallintopäätöksen, tietoluvan ennen tietojen luovuttamista tutkijalle.

Tietojen hakeminen

Tietojenluovutusta tutkimuskäyttöön haetaan aina Tiedonluovutuspyyntö - tieteellinen tutkimus (Ulkoinen linkki) -lomakkeella. Tiedonluovutuspyyntölomakkeessa ilmoitetaan mm. hakijan perustiedot, pyydettävät tiedot ja niiden käyttötarkoitus. 

Pyyntöön pitää liittää aina tutkimussuunnitelma. Tutkimussuunnitelman pitää sisältää:  

 • mihin tarkoitukseen tietoja käytetään
 • tutkimuksen vastuullinen johtaja tai siitä vastaava ryhmä
 • tutkimuksen aikataulu, mitä tietoja tutkimuksessa tarvitaan (luovutettavat tiedot yksilöidysti)
 • onko tietoja tarkoitus yhdistellä muista rekistereistä poimittuihin aineistoihin 
 • miten tiedot suojataan hankkeen aikana
 • mitä tiedoille tapahtuu tutkimuksen päätyttyä
 • miten tutkimuksen tulokset julkaistaan ja miten niitä hyödynnetään.

Jos tutkimukseen pyydetään luovutettavaksi henkilötietoja, pitää tutkimussuunnitelmassa ilmetä, onko tutkimuksessa tarpeellista poiketa EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen 15, 16, 18 ja 21 artiklassa säädetyistä rekisteröidyn oikeuksista. Traficomille lähetetään myös tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukainen seloste käsittelytoimista tai muu selvitys mistä ilmenee tietojen rekisterinpitäjä, tutkimuksen suorittajat eli henkilöt, joilla on tutkimuksen kuluessa oikeus käsitellä rekisteritietoja, tietojen käyttötarkoitus, käsittelyn oikeusperusteet, rekisterin suojauksen periaatteet, siirretäänkö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle sekä tietojen säilyttäminen ja hävittäminen. 

Mikäli tutkimuksessa käsitellään tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa ja 10 artiklassa tarkoitettuja henkilötietoja (entiset arkaluonteiset tiedot, esim. terveydentilaa koskevat tiedot) tulee lisäksi laatia tietosuoja-asetuksen 35 artiklan mukainen tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi. Vaikutustenarviointi tulee toimittaa kirjallisesti tiedoksi tietosuojavaltuutetulle ennen käsittelyyn ryhtymistä ja mahdollisesti pyynnöstä Traficomille 

Jos kyseessä on kyselytutkimus, tutkijan tulee lähettää Traficomille tietopyynnön mukana myös tutkittaville lähetettävät kyselylomakkeet ja saatekirje.

Saatekirjeestä tulee ilmetä 

 • tutkimuksen lisätietojen antaja
 • mikä organisaatio on tutkimusrekisterin rekisterinpitäjä 
 • keitä ovat tutkimuksen yhteistyötahot ja missä roolissa nämä toimivat
 • tutkijan nimi
 • onko kyseessä kerta- vai seurantatutkimus ja
 • luovutetaanko henkilötason tietoja jollekin
 • osoitelähde
 • kyselyyn vastaamisen vapaaehtoisuus
 • mitä tiedoille tapahtuu tutkimuksen päätyttyä 
 • tietojen säilytysaika ja hävitystapa.

Lisätietoja tietojenluovutus (at) traficom.fi

Päivitetty