Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Radioaseman perustaminen ja radiotoiminnassa tarvittavat luvat

Radiotoiminta edellyttää lyhytaikaista ja pienimuotoista toimintaa lukuun ottamatta ohjelmistotoimilupaa. Lisäksi radiolähettimellä pitää olla radiolupa, jossa määritellään lähetyksessä käytettävät tekniset parametrit. Traficom myöntää radiotoimiluvat.

Yli kolme kuukautta kestävään radiotoimintaan tarvitaan ohjelmistotoimilupa. Traficom julistaa luvat haettaviksi joko

  • toimilupakauden vaihtuessa
  • kun taajuuksia on vapautunut tai
  • kun uusia taajuuksia on mahdollista ottaa käyttöön.

Voimassaolevat ohjelmistotoimiluvat

Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä (460/2003) määrää, että lähetetty ohjelma on tallennettava 21 päivän ajaksi.

Ohjelmistotoimilupaan liittyvät maksut

Toimiluvan hakemisesta peritään hakemusmaksu 1500 €.

Radiotoiminnan harjoittaja, jolla on ohjelmistotoimilupa, on velvollinen suorittamaan televisio- ja radiotoiminnan vuosittaisen valvontamaksun. Valtakunnallisen tai siihen rinnastettavan toiminnan osalta valvontamaksu on 6 000 euroa ja alueellisen tai paikallisen toiminnan osalta 600 euroa kutakin toimiluvan mukaista radio-ohjelmistoa kohden.

Alle kolmen kuukauden radiotoimintaan ei tarvita toimilupaa

Analogista radiotoimintaa, jossa toiminnan kesto on enintään kolme kuukautta, saa harjoittaa ilman ohjelmistotoimilupaa. Lisäksi vähäistä, rajatulla alueella harjoitettavaa radiotoimintaa, saa harjoittaa ilman ohjelmistotoimilupaa. Lähetin tarvitsee aina radioluvan.

Traficom ei myönnä ääniradiolähettimille lyhytaikaisia radiolupia perättäisille jaksoille. Kahden perättäisen lupakauden välissä pitää olla kahden kuukauden tauko.

Paikka, missä tallennetta lähetetystä ohjelmasta säilytetään, on ilmoitettava myös lyhytaikaista radiotoimintaa koskevassa hakemuksessa.

Radiolähettimet tarvitsevat radioluvan

Radiolähettimelle on lisäksi haettava radiolupa, jossa määritellään muun muassa

  • käytettävä taajuus
  • suurin sallittu säteilyteho eli ERP (antennista lähtevä teho, ei lähettimen teho)
  • suurin sallittu antennikorkeus sekä
  • antennimaston paikka.

Luvan parametrit pyritään myöntämään hakemuksen mukaisesti, kunhan lähettimen toiminta näillä arvoilla ei kohtuuttomasti häiritse muuta radioliikennettä. Kansainvälisissä sopimuksissa määritellään tarkoin ne ehdot, joiden mukaan radiolähetintä saa käyttää ilman, että siitä sovitaan erikseen naapurimaiden kanssa.

Muun kuin lyhytaikaiseen tai pienimuotoiseen toimintaan käytetyn lähettimen radioluvan myöntämisen edellytyksenä on voimassa oleva toimilupa.

Radioluvasta peritään vuosittainen taajuusmaksu .

Erittäin pienitehoiset, säteilyteholtaan enintään 50 nW, radiolähettimet ovat vapautettuja luvasta.

Linkit lupahakemuksiin löytyvät Asioi kanssamme -osiosta.

Digitaalinen radiotoiminta

Suomessa ei ole digitaalisia ääniradioverkkoja, mutta digitaalista radiotoimintaa voidaan harjoittaa televisioverkossa. Myös digitaalisen radiotoiminnan harjoittaja tarvitsee toimiluvan. Lähettimen toiminnasta ja niin ollen myös radioluvasta vastaa tv-verkon operaattori.

Vain televisioverkossa radiotoimintaa harjoittavan toimiluvanhaltijan valvontamaksu on 6 000 euroa vuodessa kutakin toimiluvan mukaista radio-ohjelmistoa kohden.