Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kansainvälinen vak-tiesopimus

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksista on voimassa kansainvälinen sopimus (ADR-sopimus), jonka osapuolina on yli 50 valtiota. ADR-sopimuksessa määritellään esimerkiksi aineiden luokitus kuljetusta varten, eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet kuljetusketjussa ja henkilöstön pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Myös ajoneuvoille, kuljetuspakkauksille ja säiliöille annetaan tekniset vaatimukset.

Tieteen ja teknologian kehittymisen huomioimiseksi ADR-sopimusta päivitetään kahden vuoden välein. Itse sopimus on suhteellisen lyhyt, varsinaiset kuljetusmääräykset ovat sopimuksen A ja B liitteissä. Sopimuksen 2 artiklan mukaan vaarallisia aineita, joiden kuljetus liitteen A mukaan on kielletty, ei saa hyväksyä kansainväliseen kuljetukseen. Muiden vaarallisten aineiden kuljetus on sallittua, jos liitteen A kyseistä ainetta koskevat ehdot täyttyvät ja liitteessä B asetetut ehdot, erityisesti ajoneuvon rakenteen, varustuksen ja käytön osalta, on täytetty.

ADR-sopimus

Eurooppalainen sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) (SopS 23/1979 (Ulkoinen linkki))

ADR-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ADR-erillissopimuksia saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niiden maiden välillä, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kuljetuksissa Suomessa.

Suomi on allekirjoittanut seuraavat ADR-erillissopimukset (Ulkoinen linkki):

- M304 (voimaansaattamiasetus 40/2017 (Ulkoinen linkki)),

- M313 (voimaansaattamisasetus 5/2020 (Ulkoinen linkki)),

- M318 (voimaansaattamisasetus 44/2020 (Ulkoinen linkki)),

- M324 (voimaansaattamisasetus 27/2020 (Ulkoinen linkki)).

Käännöksiä ADR-erillissopimuksista

ADR-valtioiden ilmoitukset kuljetusrajoituksista

ADR-sopimuksen liitteen A kohdan 1.9.4 mukaisesti ADR-valtion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava oman maansa alueella olevista vaarallisten aineiden kuljetusrajoituksista YK:n Euroopan talouskomission sihteeristölle edellä mainitun ADR:n kohdan edellyttämissä tapauksissa. UNECE:n sivuilla ovat nämä eri maiden ilmoitukset kuljetusten rajoituksista (Ulkoinen linkki)

UNECE: Dangerous Goods (Ulkoinen linkki) (ADR)

UNECE

Kirjalliset turvallisuusohjeet eri kielillä: ADR, instructions in writing (Ulkoinen linkki)

Ohjeet: ADR guidelines (Ulkoinen linkki)