Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Kansainvälinen VAK-tiesopimus

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksista on voimassa kansainvälinen sopimus (ADR-sopimus), jonka osapuolina on yli 50 valtiota. ADR-sopimuksessa määritellään esimerkiksi aineiden luokitus kuljetusta varten, eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet kuljetusketjussa ja henkilöstön pätevyyteen liittyvät vaatimukset. Myös ajoneuvoille, kuljetuspakkauksille ja säiliöille annetaan tekniset vaatimukset.

Tieteen ja teknologian kehittymisen huomioimiseksi ADR-sopimusta päivitetään kahden vuoden välein. Itse sopimus on suhteellisen lyhyt, varsinaiset kuljetusmääräykset ovat sopimuksen A ja B liitteissä. Sopimuksen 2 artiklan mukaan vaarallisia aineita, joiden kuljetus liitteen A mukaan on kielletty, ei saa hyväksyä kansainväliseen kuljetukseen. Muiden vaarallisten aineiden kuljetus on sallittua, jos liitteen A kyseistä ainetta koskevat ehdot täyttyvät ja liitteessä B asetetut ehdot, erityisesti ajoneuvon rakenteen, varustuksen ja käytön osalta, on täytetty.

ADR-sopimus

Sopimus vaarallisten tavaroiden kansainvälisistä tiekuljetuksista (ADR) (SopS 23/1979 (Ulkoinen linkki))

ADR-sopimuksen 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuja ADR-erillissopimuksia saa noudattaa vaarallisten aineiden kuljetuksissa niissä maissa, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kotimaan kuljetuksissa Suomessa.

Suomi on allekirjoittanut seuraavat ADR-erillissopimukset:

- allekirjoitettu sopimus M313 (voimaansaattamisasetus SopS 5/2020 (Ulkoinen linkki)), voimassa 15.6.2023 saakka (käännös suomeksi ),

- allekirjoitettu sopimus M318 (voimaansaattamisasetus SopS 44/2020 (Ulkoinen linkki)), voimassa 1.6.2023 saakka (käännös suomeksi ),

- allekirjoitettu sopimus M342 (voimaansaattamisasetus SopS 123/2021 (Ulkoinen linkki)), voimassa 16.12.2026 saakka, (Huom. sallituista autoon kytkettävistä hinattavista ajoneuvoista säädetään tieliikennelaissa (729/2018)) (käännös suomeksi ),

- allekirjoitettu sopimus M343 (voimaansaattamisasetus SopS 11/2022 (Ulkoinen linkki)), voimassa 30.6.2023 saakka (käännös suomeksi )

allekirjoitettu sopimus M344 (voimaansaattamisasetus SopS 23/2022 (Ulkoinen linkki)), voimassa 31.12.2022 saakka (käännös suomeksi ),

- allekirjoitettu sopimus M347 (voimaansaattamisasetus SopS 68/2022 (Ulkoinen linkki)), voimassa 31.12.2025 saakka (käännös suomeksi ).

ADR-valtioiden ilmoitukset kuljetusrajoituksista

ADR-sopimuksen liitteen A kohdan 1.9.4 mukaisesti ADR-valtion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava oman maansa alueella olevista vaarallisten aineiden kuljetusrajoituksista YK:n Euroopan talouskomission sihteeristölle edellä mainitun ADR:n kohdan edellyttämissä tapauksissa. UNECE:n sivuilla ovat nämä eri maiden ilmoitukset kuljetusten rajoituksista (Ulkoinen linkki)

UNECE: Dangerous Goods (Ulkoinen linkki) (ADR)

UNECE

Kirjalliset turvallisuusohjeet eri kielillä: ADR, instructions in writing (Ulkoinen linkki)

Ohjeet: ADR guidelines (Ulkoinen linkki)