Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan tavoitteena on edistää logistiikkaketjun toimivuutta ja kilpailukykyä varmistamalla, että vaarallisia aineita käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Vaarallisten aineiden kuljetukset palvelevat Suomen teollisuutta ja kuluttajia päivittäin. Tehokas ja toimiva tavarankuljetus on yhteiskunnan hyvinvoinnin perustekijöitä. Tällaisia kuljetuksia ovat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Erilaisia tuotteita kuljetetaan muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön sekä suoraan vähittäismyyntiin. Tavallisten kulutustuotteiden (mm. aerosoleja, maaleja) lisäksi vaarallisia aineita kuljetetaan myös maa- ja metsätalouden tarpeisiin (mm. lannoitteita ja torjunta-aineita). Jätteitä kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti, jos niillä on kuljetuksessa vaaralliseksi luokiteltuja ominaisuuksia. Suurin osa kuljetettavista aineista on polttoöljyjä ja liikenteen polttoaineita.

Kuljetustoiminta on luonteeltaan kansainvälistä. Traficom edustaa Suomea toimialan kokouksissa ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön.

VAK: Ajankohtaista

Allekirjoitettu ADR-erillissopimus M344

Traficomissa on allekirjoitettu ADR-erillissopimus M344, joka on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka eli kunnes v. 2023 määräykset tulevat voimaan. Erillissopimuksen M344 mukaan sähköisten räjäytysnallien nimikkeistä UN 0030, 0255 ja  0456 saa käyttää elektronisille räjäytysnalleille, vaikka nykyisin elektronisille nalleille on jo erilliset kuljetusnimikkeet voimassa. 

Syyskuun 2021 ADR/RID/ADN-kokouksessa (UNECE/OTIF) hyväksyttiin tuleviin vuoden 2023 vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiin siirtymäaika sähkökäyttöisten räjäytysnallien luokitukselle takautuvasti. Sen mukaan elektronisten räjäytysnallien uusiin nimikkeisiin UN 0511, 0512 ja 0513 luokituskriteerien mukaisesti luokittuvat nallit saa luokitella edelleen jo aiemmin voimassaolleisiin UN 0030, 0255 ja 0456 sähkökäyttöisten räjäytysnallien nimikkeisiin. Nämä määräykset ovat voimassa 1.1.2023 - 1.6.2025. 

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevia ADR-erillissopimuksia saa noudattaa niissä maissa, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kotimaan kuljetuksissa Suomessa.

Lisätietoa erillissopimuksista täältä .

Allekirjoitettu ADR-erillissopimus M343

Traficomissa on allekirjoitettu ADR-erillissopimus M343, joka on voimassa 30.6.2023 saakka. Erillissopimuksen mukaan tiettyjä liimoja, hartsiliuoksia, painovärejä, maaleja sekä painovärien ja maalien kaltaisia aineita saa kuljettaa tyyppihyväksymättömissä pakkauksissa. EU:n kemikaalien luokitusta koskevan lainsäädännön 15. mukautuksen  mukaan tällaiset aineet tulevat luokittumaan ympäristövaarallisiksi, jolloin niiden kuljetuksessa on noudatettava vaarallisten aineiden kuljetusvaatimuksia. Vuoden 2023 ADR-sopimuksen määräyksiin tulevaksi sovittu siirtymäaika antaa aikaa löytää aineille asianmukaiset, vaatimustenmukaiset pakkaukset. Tämä erillissopimus tuo siirtymäajan sovellettavaksi ennen 2023 voimaantulevia ADR-määräyksiä.

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevia ADR-erillissopimuksia saa noudattaa niissä maissa, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kotimaan kuljetuksissa Suomessa. 

Lisätietoa erillissopimuksista täältä (Ulkoinen linkki).

Allekirjoitettu ADR-erillissopimus M342

Traficomissa on allekirjoitettu ADR-erillissopimus M342. Se on voimassa 16.12.2026 saakka. Se koskee vaarallisten aineiden tiekuljetuksen sallimista kuljetusyksikössä, jossa on useampi kuin yksi perävaunu. Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevia ADR-erillissopimuksia saa noudattaa niissä maissa, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kotimaan kuljetuksissa Suomessa. 

Lisätietoa erillissopimuksista täältä (Ulkoinen linkki).

On kuitenkin syytä huomata, että sallituista autoon kytkettävistä hinattavista ajoneuvoista säädetään suoraan nykyisin jo tieliikennelaissa (729/2018). Myös siis vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettävien ajoneuvoyhdistelmien sallituista perävaunuista.

Vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskeva laki uudistetaan

Hallitus esitti eduskunnalle vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lain uudistamista 18.11.2021. Hallitus esittää, että vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskeva laki uudistetaan kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on luoda yhtenäinen kokonaisuus vaarallisten aineiden tie-, rautatie-, alus- ja ilmakuljetusten vaatimuksista sekä sujuvoittaa sääntelyä.

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 alussa.

Eduskunta: HE 220/2021 vp (Ulkoinen linkki)

 

VAK: Tilastotietoja

VAK-rikos- ja -rikkomustilastoja

VAK-rikos- ja -rikkomustilastoja löytyy Suomen kansallinen ympäristörikosseurantaryhmän julkaisusta Ympäristörikoskatsaus (Ulkoinen linkki)julkaisuista.

Komission kertomus vak-tievalvonnasta 2015-2017

Komission kertomus (Ulkoinen linkki) Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY soveltamisesta jäsenvaltioissa. 

Tietoja vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuksista ja -vaaratilanteista

Traficom julkaisu 2/2019 (Ulkoinen linkki): Onnettomuudet ja vaaratilanteet vaarallisten aineiden aluskuljetuksissa

Traficom julkaisu 3/2019 (Ulkoinen linkki): Vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudet Suomessa vuosina 2013–2018

Traficom julkaisu 9/2019 (Ulkoinen linkki): Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksiin liittyvät onnettomuudet ja vaaratilanteet Suomessa

Trafin julkaisu 21/2018 (Ulkoinen linkki)Rautateillä vaarallisten aineiden kuljetuksissa tapahtuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet

Traficom julkaisu vaarallisten aineiden kuljetusmääristä

Traficom julkaisu 4/2019 (Ulkoinen linkki) Vaarallisten aineiden kuljetukset vuonna 2017Tämän selvityksen tavoitteena on ollut kerätä tietoa Suomessa vuonna 2017 tie-, rautatie-, meri- ja ilmaliikenteessä kuljetetuista vaarallisista aineista. Tietoja on kerätty vaarallisten aineiden kuljetetuista määristä ja laadusta sekä tieliikenteessä myös kuljetusten lähtö- ja määräpaikoista.

VAK-strategia

VAK-strategia 2012-2020 (Ulkoinen linkki) (Liikenne- ja viestintäministeriö)

Lisätietoa

Traficom julkaisuja 4/2019 (Ulkoinen linkki): Vaarallisten aineiden kuljetukset
vuonna 2017

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten kv-kenttä

VAK: säädökset ja määräykset (Ulkoinen linkki)

VAK-päivä

Traficomin VAK-päivä 2022 (8.2.2022): Tilaisuuden aineisto (Ulkoinen linkki).

Traficomin VAK-päivä 2021 (11.2.2020): Tilaisuuden aineisto (Ulkoinen linkki).

Traficomin VAK-päivä 2020 (5.2.2020): Tilaisuuden aineisto  (Ulkoinen linkki)

Traficomin VAK-päivä 2019 (7.2.2019): Tilaisuuden aineisto (Ulkoinen linkki)

Trafin VAK-päivä 2018 (1.2.2018): Tilaisuuden aineisto (Ulkoinen linkki).

Trafin VAK-päivä 2017 (9.2.2017): Tilaisuuden aineisto (Ulkoinen linkki).

Trafin VAK-päivä 2016 (3.2.2016): Tilaisuuden aineisto (Ulkoinen linkki).

Trafin VAK-päivä 2015 (9.1.2015): Tilaisuuden aineisto (Ulkoinen linkki).

 

Muita tilaisuuksia

Itämeren yhteisymmärryspöytäkirja -koulutus 22.5.2018: Aineisto löytyy täältä (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki).

Litium-akut tulivat, olemmeko valmiit? -seminaari 22.3.2018: Seminaarissa käsiteltiin litium-akkujen tuottajavastuuseen ja kierrätykseen sekä turvalliseen kuljettamiseen liittyviä asioita, kuten erilaisten akkujen tunnistamista, luokitusta sekä akkujen vastaanottamista ja varastointia. Aineisto löytyy täältä (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki).