Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan tavoitteena on edistää logistiikkaketjun toimivuutta ja kilpailukykyä varmistamalla, että vaarallisia aineita käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Vaarallisten aineiden kuljetukset palvelevat Suomen teollisuutta ja kuluttajia päivittäin. Tehokas ja toimiva tavarankuljetus on yhteiskunnan hyvinvoinnin perustekijöitä. Tällaisia kuljetuksia ovat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Erilaisia tuotteita kuljetetaan muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön sekä suoraan vähittäismyyntiin. Tavallisten kulutustuotteiden (mm. aerosoleja, maaleja) lisäksi vaarallisia aineita kuljetetaan myös maa- ja metsätalouden tarpeisiin (mm. lannoitteita ja torjunta-aineita). Jätteitä kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti, jos niillä on kuljetuksessa vaaralliseksi luokiteltuja ominaisuuksia. Suurin osa kuljetettavista aineista on polttoöljyjä ja liikenteen polttoaineita.

Kuljetustoiminta on luonteeltaan kansainvälistä. Traficom edustaa Suomea toimialan kokouksissa ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön.

Ajankohtaista

Itämeren MoU:n 2023 versio voimaan 1.1.2023

Aluskuljetuksia koskevan IMDG-säännöstön poikkeus Itämerellä (Yhteisymmärryspöytäkirja (Memorandum of Understanding, MoU) pakattujen vaarallisten aineiden kuljetuksesta ro-ro-aluksissa Itämerellä) on uusittu. Itämeren MoU:n uusi versio tulee voimaan 1.1.2023.   

Päivitettyyn yhteisymmärryspöytäkirjaan on lisätty uusi kohta 3 (3), joka sisältää matkatavaroiden kuljetusta koskevan vapautuksen IMDG-määräysten soveltamisesta. Yksityishenkilön mukanaan kuljettamat vaaralliset aineet eivät kuulu määräysten piiriin kohdassa 3 (3) esitetyin ehdoin. Uudessa kohdassa tarkoitetut vapautetut kuljetukset ovat vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevien ADR-määräysten kohdassa 1.1.3.1 (a) tarkoitettuja kuljetuksia. Täten yksityisten henkilöiden suorittamat vaarallisten aineiden kuljetukset on rajattu määräysten soveltamisalasta, kun vaaralliset aineet on pakattu vähittäismyyntiä varten ja tarkoitettu henkilökohtaiseen tai kotitalouden käyttöön tai vapaa-ajan tai urheilu-harrastuksiin edellyttäen, että sisällön vuotaminen tavanomaisissa kuljetusolosuhteissa on estetty.  Palaville nesteille on kuitenkin ADR-määräyksiä tiukempi määrärajoitus.

Merilain (674/1994) 15 luvussa säädetään matkatavaran kuljetuksesta. Sen mukaan rahdinkuljettajalla on oikeus kieltää matkustajaa ottamasta mukaan matkatavaraa, joka voi tuottaa vaaraa tai olennaista haittaa henkilölle tai omaisuudelle. 

Ks. Itämeren MoU (Ulkoinen linkki).

VAK-tie- ja VAK-rautatiemääräykset uusitaan

Traficomissa aloitetaan VAK-tiemääräyksen ja VAK-rautatiemääräyksen uudistaminen (VAK 2023). Määräyksiin tehdään vaarallisten aineiden tie- ja kuljetusta koskevien kansainvälisten määräysten edellyttämät muutokset VAK-direktiivin edellyttämällä tavalla.

Kaksi vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvää määräyshankepäätöstä julkaistu (Ulkoinen linkki)

Uudet VAK-tie- ja –rautatiemääräykset tulevat voimaan alkuvuodesta 2023. Siirtymäaikaa olisi kuten kansainvälisillä ADR/RID 2023 –määräyksillä, joiden soveltaminen on pakollista 1.7.2023 lähtien.

Allekirjoitettu ADR-erillissopimus M347

Traficomissa on allekirjoitettu ADR-erillissopimus M347, joka on voimassa 31.12.2025 saakka. Erillissopimuksen mukaan apinarokkovirusta sisältäviä tartuntavaarallisia aineita voidaan kuljettaa luokiteltuna tartuntavaarallisten aineiden nimikkeeseen UN 3373 tai UN 3291. 

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevia ADR-erillissopimuksia saa noudattaa niissä maissa, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kotimaan kuljetuksissa Suomessa. Lisätietoa erillissopimuksista täältä (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki).

Vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskeva laki uudistetaan

Hallitus esitti eduskunnalle vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lain uudistamista 18.11.2021. Hallitus esittää, että vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskeva laki uudistetaan kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on luoda yhtenäinen kokonaisuus vaarallisten aineiden tie-, rautatie-, alus- ja ilmakuljetusten vaatimuksista sekä sujuvoittaa sääntelyä.

Esityksestä on annettu täydentävä hallituksen esitys 20.10.2022. Siinä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi uudistamalla lakiehdotuksen seuraamussääntely. Samalla ehdotetaan joitakin muutoksia, joissa on ilmennyt korjaamisen tai täydentämisen tarve alkuperäisen hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn aikana. 

Eduskunta: HE 220/2021 vp (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki) sekä HE 231/2022 vp (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki)

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 aikana.