Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan tavoitteena on edistää logistiikkaketjun toimivuutta ja kilpailukykyä varmistamalla, että vaarallisia aineita käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Vaarallisten aineiden kuljetukset (VAK) palvelevat Suomen teollisuutta ja kuluttajia päivittäin. Tehokas ja toimiva tavarankuljetus on yhteiskunnan hyvinvoinnin perustekijöitä. Tällaisia kuljetuksia ovat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Erilaisia tuotteita kuljetetaan muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön sekä suoraan vähittäismyyntiin. Tavallisten kulutustuotteiden (mm. aerosoleja, maaleja) lisäksi vaarallisia aineita kuljetetaan myös maa- ja metsätalouden tarpeisiin (mm. lannoitteita ja torjunta-aineita). Jätteitä kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti, jos niillä on kuljetuksessa vaaralliseksi luokiteltuja ominaisuuksia. Suurin osa kuljetettavista aineista on polttoöljyjä ja liikenteen polttoaineita.

Kuljetustoiminta on luonteeltaan kansainvälistä. Traficom edustaa Suomea toimialan kokouksissa ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön.

Ajankohtaista

Määräyshankepäätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana merellä

Traficom on julkaissut määräyshankepäätöksen vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana merellä. Määräyksellä annetaan kansallisesti IMDG-säännöstöä vastaavat määräykset vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (541/2023) nojalla.

Traficom uutinen 29.8.2023: Määräyshankepäätös vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana merellä (Ulkoinen linkki)

Uusi VAK-laki tuo uusia velvollisuuksia

Traficom uutinen 28.8.2023: Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta voimaan 1.9.2023 – toimijoille uusia velvoitteita (Ulkoinen linkki)

Katso: Yleisesitys VAK-laista perehdytystä varten.

Uusi vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskeva asetus tulee voimaan 1.9.2023

Uuden VAK-lain nojalla on annettu uusi asetus vaarallisten aineiden kuljetuksista. Asetus tulee voimaan samaan aikaan kuin uusi laki 1.9.2023. Finlex: asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta 925/2023 (Ulkoinen linkki).

Asetus sisältää säännöksiä, jotka liittyvät vaarallisten aineiden kuljetukseen käyttäviin pakkauksiin, paineastioihin, säiliöihin ja kontteihin, tarkastuslaitoksiin, tilapäiseen säilytykseen (sisäinen pelastussuunnitelma), ajoneuvojen hyväksyntöjä myöntävien ja katsastuksia suorittavien henkilöiden erikoiskoulutukseen, tarkastuksiin sekä viranomaisten toimenpiteiden ja asiakirjojen tunnustamiseen.

Traficomin määräykset vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä ja rautatiellä

Traficom on antanut seuraavat määräykset (VAK 2023 määräykset), jotka ovat voimassa 19.6.2023 lähtien: Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä ja Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä.

Määräyksillä saatetaan maakuljetusten vaarallisten aineiden kuljetusten määräykset vastaamaan kansainvälistä normistoa EU-lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Käytännössä määräyksiin on otettu vaarallisten tavaroiden kansainvälisiä tiekuljetuksia koskevan eurooppalaisen sopimuksen (ADR-sopimus) ja kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevan COTIF-yleissopimuksen (SopS 52/2006) C liitteen sisältämien vaarallisten aineiden kuljetusten RID-määräysten vuoden 2023 muutokset.

Määräyksiin on lisätty myös 1.9.2023 voimaantulevia vaatimuksia, jotka uuden vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (541/2023) myötä siirtyvät asetuksista määräyksiin. Nämä ovat koulutukseen, osapuolten velvollisuuksiin, turvallisuusneuvonantajaan, turvauhkiin varautumiseen ja ADR-ajolupaan liittyviä määräyksiä. 

Määräyksillä kumotaan VAK 2021 määräykset vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä ja rautatiellä. 

Uusi vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskeva laki tulee voimaan 1.9.2023

Uusi laki vaarallisten aineiden kuljetuksista on annettu maaliskuussa. Laki tulee voimaan 1.9.2023. 

Uudistuksen konkreettiset muutokset koskevat muun muassa VAK-kuljetusten valvontaa ja lain rikkomisesta johtavia seuraamuksia. Lisäksi muutoksia tulee kuljetukseen liittyvää tilapäistä säilytystä koskevaan sääntelyyn.

Viranomaisilta vaaditaan jatkossa valvontasuunnitelmat. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom toimii viranomaisvalvonnan koordinaattorina. Lisäksi Liikenne- ja viestintävirastolle annetaan valtuudet antaa määräyksiä teknisluontoisista asioista.

Sääsdöskokolema: Laki vaarallisten aineiden kuljetuksesta 541/2023 (Ulkoinen linkki).

Liikenne- ja viestintäministeriön uutinen 23.3.2023 (Ulkoinen linkki): Vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lain kokonaisuudistus parantaa yhteiskunnan turvallisuutta