Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan tavoitteena on edistää logistiikkaketjun toimivuutta ja kilpailukykyä varmistamalla, että vaarallisia aineita käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Vaarallisten aineiden kuljetukset palvelevat Suomen teollisuutta ja kuluttajia päivittäin. Tehokas ja toimiva tavarankuljetus on yhteiskunnan hyvinvoinnin perustekijöitä. Tällaisia kuljetuksia ovat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Erilaisia tuotteita kuljetetaan muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön sekä suoraan vähittäismyyntiin. Tavallisten kulutustuotteiden (mm. aerosoleja, maaleja) lisäksi vaarallisia aineita kuljetetaan myös maa- ja metsätalouden tarpeisiin (mm. lannoitteita ja torjunta-aineita). Jätteitä kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti, jos niillä on kuljetuksessa vaaralliseksi luokiteltuja ominaisuuksia. Suurin osa kuljetettavista aineista on polttoöljyjä ja liikenteen polttoaineita.

Kuljetustoiminta on luonteeltaan kansainvälistä. Traficom edustaa Suomea toimialan kokouksissa ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön.

Ajankohtaista

VAK-tie- ja VAK-rautatiemääräykset uusitaan

Traficomissa aloitetaan VAK-tiemääräyksen ja VAK-rautatiemääräyksen uudistaminen (VAK 2023).

Määräyksiin tehdään vaarallisten aineiden tie- ja kuljetusta koskevien kansainvälisten määräysten edellyttämät muutokset VAK-direktiivin edellyttämällä tavalla.

Kaksi vaarallisten aineiden kuljetukseen liittyvää määräyshankepäätöstä julkaistu (Ulkoinen linkki)

Uudet VAK-tie- ja –rautatiemääräykset tulevat voimaan alkuvuodesta 2023.

Siirtymäaikaa olisi kuten kansainvälisillä ADR/RID 2023 –määräyksillä, joiden soveltaminen on pakollista 1.7.2023 lähtien.

Allekirjoitettu ADR-erillissopimus M347

Traficomissa on allekirjoitettu ADR-erillissopimus M347, joka on voimassa 31.12.2025 saakka. Erillissopimuksen mukaan apinarokkovirusta sisältäviä tartuntavaarallisia aineita voidaan kuljettaa luokiteltuna tartuntavaarallisten aineiden nimikkeeseen UN 3373 tai UN 3291. 

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevia ADR-erillissopimuksia saa noudattaa niissä maissa, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kotimaan kuljetuksissa Suomessa. Lisätietoa erillissopimuksista täältä (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki).

Vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskeva laki uudistetaan

Hallitus esitti eduskunnalle vaarallisten aineiden kuljetuksia koskevan lain uudistamista 18.11.2021. Hallitus esittää, että vaarallisten aineiden kuljetuksia (VAK) koskeva laki uudistetaan kokonaisuudessaan. Tarkoituksena on luoda yhtenäinen kokonaisuus vaarallisten aineiden tie-, rautatie-, alus- ja ilmakuljetusten vaatimuksista sekä sujuvoittaa sääntelyä.

Esityksestä on annettu täydentävä hallituksen esitys 20.10.2022. Siinä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetuksi laiksi ja siihen liittyviksi laeiksi uudistamalla lakiehdotuksen seuraamussääntely. Samalla ehdotetaan joitakin muutoksia, joissa on ilmennyt korjaamisen tai täydentämisen tarve alkuperäisen hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyn aikana. 

Eduskunta: HE 220/2021 vp (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki) sekä HE 231/2022 vp (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki)

Uuden lain on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2023 aikana.

Allekirjoitettu ADR-erillissopimus M344

Traficomissa on allekirjoitettu ADR-erillissopimus M344, joka on voimassa vuoden 2022 loppuun saakka eli kunnes v. 2023 määräykset tulevat voimaan. Erillissopimuksen M344 mukaan sähköisten räjäytysnallien nimikkeistä UN 0030, 0255 ja  0456 saa käyttää elektronisille räjäytysnalleille, vaikka nykyisin elektronisille nalleille on jo erilliset kuljetusnimikkeet voimassa. 

Syyskuun 2021 ADR/RID/ADN-kokouksessa (UNECE/OTIF) hyväksyttiin tuleviin vuoden 2023 vaarallisten aineiden kuljetusmääräyksiin siirtymäaika sähkökäyttöisten räjäytysnallien luokitukselle takautuvasti. Sen mukaan elektronisten räjäytysnallien uusiin nimikkeisiin UN 0511, 0512 ja 0513 luokituskriteerien mukaisesti luokittuvat nallit saa luokitella edelleen jo aiemmin voimassaolleisiin UN 0030, 0255 ja 0456 sähkökäyttöisten räjäytysnallien nimikkeisiin. Nämä määräykset ovat voimassa 1.1.2023 - 1.6.2025. 

Vaarallisten aineiden tiekuljetuksia koskevia ADR-erillissopimuksia saa noudattaa niissä maissa, jotka ovat allekirjoittaneet ko. sopimuksen. Suomen allekirjoittamaa ADR-erillissopimusta saa soveltaa myös vaarallisten aineiden kotimaan kuljetuksissa Suomessa. Lisätietoa erillissopimuksista täältä (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki).

Muita tilaisuuksia

Itämeren yhteisymmärryspöytäkirja -koulutus 22.5.2018: Aineisto löytyy täältä (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki).

Litium-akut tulivat, olemmeko valmiit? -seminaari 22.3.2018: Seminaarissa käsiteltiin litium-akkujen tuottajavastuuseen ja kierrätykseen sekä turvalliseen kuljettamiseen liittyviä asioita, kuten erilaisten akkujen tunnistamista, luokitusta sekä akkujen vastaanottamista ja varastointia. Aineisto löytyy täältä (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki).