Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Vaarallisten aineiden kuljetus

Vaarallisten aineiden kuljetustoiminnan tavoitteena on edistää logistiikkaketjun toimivuutta ja kilpailukykyä varmistamalla, että vaarallisia aineita käsitellään ja kuljetetaan turvallisesti ympäristönäkökohdat huomioon ottaen. Vaarallisten aineiden kuljetuslainsäädännön tarkoitus on ehkäistä ja torjua vahinkoa ja vaaraa, jota vaarallisten aineiden kuljetus saattaa aiheuttaa ihmisille, ympäristölle tai omaisuudelle.

Vaarallisten aineiden kuljetukset palvelevat Suomen teollisuutta ja kuluttajia päivittäin. Tehokas ja toimiva tavarankuljetus on yhteiskunnan hyvinvoinnin perustekijöitä. Tällaisia kuljetuksia ovat monet kemikaalien tuotanto- ja varastointilaitosten raaka-aine- ja valmistekuljetukset sekä polttonesteiden ja kaasujen kuljetukset. Erilaisia tuotteita kuljetetaan muun teollisuuden ja tuotannon käyttöön sekä suoraan vähittäismyyntiin. Tavallisten kulutustuotteiden (mm. aerosoleja, maaleja) lisäksi vaarallisia aineita kuljetetaan myös maa- ja metsätalouden tarpeisiin (mm. lannoitteita ja torjunta-aineita). Jätteitä kuljetetaan vaarallisten aineiden kuljetussäännösten mukaisesti, jos niillä on kuljetuksessa vaaralliseksi luokiteltuja ominaisuuksia. Suurin osa kuljetettavista aineista on polttoöljyjä ja liikenteen polttoaineita.

Kuljetustoiminta on luonteeltaan kansainvälistä. Traficom edustaa Suomea toimialan kokouksissa ja osallistuu aktiivisesti kansainväliseen yhteistyöhön.

VAK: Ajankohtaista

Uudet määräykset: VAK-tiemääräys ja VAK-rautatiemääräys

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on antanut 26.5.2021 määräykset Vaarallisten aineiden kuljetus tiellä (VAK-tie) ja Vaarallisten aineiden kuljetus rautatiellä (VAK-rautatie). Ks. uutinen (Ulkoinen linkki).

Suomi on allekirjoittanut erillissopimukset ADR M333, ADR M334 ja RID 1/2021

Koronavirus (COVID 19) tilanteesta johtuen Liikenne- ja viestintävirasto on allekirjoittanut ADR-erillissopimukset M333 ja M334 sekä RID-erillissopimuksen 1/2021.

Erillissopimuksilla sallitaan kuljettajan ADR-ajoluvan ja turvallisuusneuvonantajien todistusten voimassaolon pidentäminen poikkeuksellisesti. Luvat ja todistukset ovat voimassa erillissopimuksessa mainittuun päivämäärään 1.10.2021 saakka. Aikaisemmat vastaavien erillissopimusten voimassaolo päätyy 28.2.2021.

Ks. tiekuljetuksia koskevan ADR-erillissopimuksen sisältö tarkemmin täältä: ADR M333 ja M334 (Ulkoinen linkki).

Ks. rautatiekuljetuksia koskevan RID-erillissopimuksen sisältö tarkemmin täältä: 1/2021 (Ulkoinen linkki).

- Kaikki ADR-erillissopimukset ja sopimusten allekirjoittaneet maat löytyvät täältä: UNECE (Ulkoinen linkki) (Multilateral Agreements).

- Kaikki RID-erillissopimukset ja sopimusten allekirjoittaneet maat löytyvät täältä: OTIF (Ulkoinen linkki) (Temporary derogations).

Suomi on allekirjoittanut ADR-erillissopimuksen M323 

Liikenne- ja viestintävirasto on allekirjoittanut ADR-erillissopimuksen M323. Erillissopimuksen tarkoituksena on toimia ratkaisuna kobolttihydroksidin tiekuljetukseen siirtymäkaudella, jolloin käydään keskusteluja vaatimusten kehittämiseksi ja niiden sisällyttämiseksi määräyksiin. Erillissopimuksella sallitaan pakkausryhmään I kuuluvan kobolttihydoksidin tiekuljetus suursäkeissä UN 3288 nimikkeeseen luokiteltuna sopimuksessa tarkemmin määritellyin ehdoin.

Erillissopimusta M323 sovellettaessa kopio erillissopimuksesta on pidettävä mukana tiekuljetuksessa.

Ks. ADR-erillissopimuksen sisältö tarkemmin täältä: ADR M323 (Ulkoinen linkki).

- Kaikki ADR-sopimuksessa tarkoitetut erillissopimukset löytyvät täältä: UNECE (Ulkoinen linkki) (Multilateral Agreements).

VAK-rikos- ja -rikkomustilastoja

VAK-rikos- ja -rikkomustilastoja löytyy Suomen kansallinen ympäristörikosseurantaryhmän julkaisusta Ympäristörikoskatsaus 2020 (Ulkoinen linkki). Ympäristörikoskatsauksessa on esitetty poliisin, Tullin ja Rajavartiolaitoksen tietoon tulleet ympäristörikokset rikosnimikkeittäin vuosilta 2015 - 2019. Ympäristörikostilastot perustuvat siihen, millä rikosnimikkeellä tapausta on tutkittu esitutkintavaiheessa. Jos asia etenee syyteharkintaan ja tuomioistuinkäsittelyyn, rikosnimike on voinut muuttua. Katsauksessa esitetään myös esimerkkitapauksia ympäristörikoksista eri rikosnimikkeellä.Katsauksessa esitetään myös esimerkkitapauksia ympäristörikoksista eri rikosnimikkeellä sekä esitutkintaviranomaisen että tuomioistuimen tilastot.

Suomi on allekirjoittanut ADR-erillissopimuksen M318

Liikenne- ja viestintävirasto on allekirjoittanut vaarallisten aineiden tiekuljetusta koskevan erillissopimuksen, joka sallii USA:ssa hyväksyttyjen ns. DOT-paineastioiden kuljetuksen erillissopimuksessa kuvatuin ehdoin.

Vaarallisten aineiden kuljetusta koskeva lainsäädäntö koskee kuljetuksen turvallisuutta. Kaasupullojen ja muiden paineastioiden täytössä Suomessa on sovellettava niiden täyttöä koskevaa lainsäädäntöä: ks. painelaitelaki 1144/2016 (Ulkoinen linkki).

Ks. erillissopimusten sisältö tarkemmin täältä: ADR M318 (Ulkoinen linkki).

- Kaikki ADR-erillissopimukset ja sopimusten allekirjoittaneet maat löytyvät täältä: UNECE (Ulkoinen linkki) (Multilateral Agreements).

Komission kertomus vak-tievalvonnasta 2015-2017

Komission kertomus (Ulkoinen linkki) Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtenäisestä menettelystä vaarallisten aineiden tiekuljetusten tarkastuksissa annetun neuvoston direktiivin 95/50/EY soveltamisesta jäsenvaltioissa. 

Pyroteknisten tuotteiden kuljetus matkustaja-aluksella ei ole sallittu

Pyrotekniset tuotteet on kuljetettava ensisijaisesti rahtialuksella, kun tuotteet tuodaan Suomeen laivalla. Matkustaja-aluksilla ammattimainen pyroteknisten tuotteiden kuljetus ei ole sallittua. Pyroteknisiä tuotteita sisältävä kuljetus on merkittävä selvästi siten, että kuljetuksen vaarallisuus käy ilmi ajoneuvon tai kuljetuskontin ulkopuolelta. Kuljetuksen mukana on oltava myös asianmukainen kuljetusasiakirja, joka on toimitettava ennen kuljetusta kuljetuksen suorittajalle ja merikuljetuksessa aluksen päällikölle.

Traficomin ja Tukesin tiedote 24.2.2020 pyroteknisiä tuotteita kuljettaville suomeksi , ruotsiksi , englanniksi .

Tietoja vaarallisten aineiden kuljetusonnettomuuksista ja -vaaratilanteista

Traficom julkaisu 2/2019 (Ulkoinen linkki): Onnettomuudet ja vaaratilanteet vaarallisten aineiden aluskuljetuksissa

Traficom julkaisu 3/2019 (Ulkoinen linkki): Vaarallisten aineiden tiekuljetusonnettomuudet Suomessa vuosina 2013–2018

Traficom julkaisu 9/2019 (Ulkoinen linkki): Vaarallisten aineiden ilmakuljetuksiin liittyvät onnettomuudet ja vaaratilanteet Suomessa

Trafin julkaisu 21/2018 (Ulkoinen linkki)Rautateillä vaarallisten aineiden kuljetuksissa tapahtuneet onnettomuudet ja vaaratilanteet

Traficom julkaisu vaarallisten aineiden kuljetusmääristä

Traficom julkaisu 4/2019 (Ulkoinen linkki) Vaarallisten aineiden kuljetukset vuonna 2017Tämän selvityksen tavoitteena on ollut kerätä tietoa Suomessa vuonna 2017 tie-, rautatie-, meri- ja ilmaliikenteessä kuljetetuista vaarallisista aineista. Tietoja on kerätty vaarallisten aineiden kuljetetuista määristä ja laadusta sekä tieliikenteessä myös kuljetusten lähtö- ja määräpaikoista.

VAK-strategia

VAK-strategia 2012-2020 (Ulkoinen linkki) (Liikenne- ja viestintäministeriö)

Lisätietoa

Traficom julkaisuja 4/2019 (Ulkoinen linkki): Vaarallisten aineiden kuljetukset
vuonna 2017

Vaarallisten aineiden kuljetusmääräysten kv-kenttä

VAK: säädökset ja määräykset (Ulkoinen linkki)

VAK-päivä

Traficomin VAK-päivä 2021 (11.2.2020): Tilaisuuden aineisto (Ulkoinen linkki).

Traficomin VAK-päivä 2020 (5.2.2020): Tilaisuuden aineisto  (Ulkoinen linkki)

Traficomin VAK-päivä 2019 (7.2.2019): Tilaisuuden aineisto (Ulkoinen linkki)

Trafin VAK-päivä 2018 (1.2.2018): Tilaisuuden aineisto (Ulkoinen linkki).

Trafin VAK-päivä 2017 (9.2.2017): Tilaisuuden aineisto (Ulkoinen linkki).

Trafin VAK-päivä 2016 (3.2.2016): Tilaisuuden aineisto (Ulkoinen linkki).

Trafin VAK-päivä 2015 (9.1.2015): Tilaisuuden aineisto (Ulkoinen linkki).

 

Muita tilaisuuksia

Itämeren yhteisymmärryspöytäkirja -koulutus 22.5.2018: Aineisto löytyy täältä (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki).

Litium-akut tulivat, olemmeko valmiit? -seminaari 22.3.2018: Seminaarissa käsiteltiin litium-akkujen tuottajavastuuseen ja kierrätykseen sekä turvalliseen kuljettamiseen liittyviä asioita, kuten erilaisten akkujen tunnistamista, luokitusta sekä akkujen vastaanottamista ja varastointia. Aineisto löytyy täältä (Ulkoinen linkki) (Ulkoinen linkki).