Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Traficom

  • suorittaa satamarakenteiden ja satamien turva-arvioinnit
  • hyväksyy sataman turvatoimialueen rajat sekä satamarakenteiden ja satamien turvasuunnitelmat 
  • vastaa myös satamarakenteiden ja satamien turvatoimien perus- ja määräaikaisauditoinneista
  • hyväksyy sataman turvapäällikön ja muun keskeisen turvahenkilöstön sataman tekemän esityksen ja turvallisuusselvityksen perusteella.

Mihin sataman turvatoimenpiteet perustuvat?

Sataman ja satamarakenteen turvatoimet perustuvat kansainvälisen SOLAS-yleissopimuksen säännöksiin ja niihin liittyvään ISPS-säännöstöön. Säännöstö on toimeenpantu EU:n jäsenmaissa EU:n turvatoimiasetuksella.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä satamien turvallisuuden parantamisesta sovelletaan satamissa, joissa on yksi tai useampi asetuksen (EY) N:o 725/2004 nojalla hyväksytty turvasuunnitelman piiriin kuuluva satamarakenne. Traficom määrittää direktiivin soveltamiseksi kunkin sataman rajat turva-arviointiin perustuen.

Satamaturvasäännökset on toimeenpantu kansallisesti eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja niiden valvonnasta annetun lain nojalla. Laki määrittää muun muassa toimivaltaiset viranomaiset ja heidän tehtävänsä.

Säädökset

Päivitetty