Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Sataman turva-asiat

Traficom

  • suorittaa satamarakenteiden ja satamien turva-arvioinnit
  • hyväksyy sataman turvatoimialueen rajat sekä satamarakenteiden ja satamien turvasuunnitelmat 
  • vastaa myös satamarakenteiden ja satamien turvatoimien perus- ja määräaikaisauditoinneista
  • hyväksyy sataman turvapäällikön ja muun keskeisen turvahenkilöstön sataman tekemän esityksen ja suppean turvallisuusselvityksen perusteella.

Mihin satamaturvallisuustoimenpiteet perustuvat?

Satamaturvallisuustoimenpiteet perustuvat kansainvälisen SOLAS-yleissopimuksen säännöksiin ja niihin liittyvään ISPS-säännöstöön. Säännöstö on toimeenpantu EU:n jäsenmaissa EU:n turvatoimiasetuksella.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä satamien turvallisuuden parantamisesta sovelletaan satamissa, joissa on yksi tai useampi asetuksen (EY) N:o 725/2004 nojalla hyväksytty turvasuunnitelman piiriin kuuluva satamarakenne. Traficom määrittää direktiivin soveltamiseksi kunkin sataman rajat turva-arviointiin perustuen.

Satamaturvasäännökset on toimeenpantu kansallisesti eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja niiden valvonnasta annetun lain nojalla. Laki määrittää muun muassa toimivaltaiset viranomaiset ja heidän tehtävänsä.

Ohjeet

Turvatoimilain eli lain eräiden alusten ja niitä palvelevien satamien turvatoimista ja turvatoimien valvonnasta (485/2004) mukaan jokaisessa satamassa on oltava turvapäällikkö. Sama turvapäällikkö voi toimia useassa satamassa. Turvatoimiasetuksen eli Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N: o 725/2004 alusten ja satamarakenteiden turvatoimien parantamisesta mukaan kullekin satamarakenteelle on nimettävä satamarakenteen turvapäällikkö. Sama henkilö voidaan nimetä yhden tai useamman satamarakenteen turvapäälliköksi.

Sataman turvapäälliköiden ja muun keskeisen turvahenkilöstön on oltava Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) hyväksymiä.

Hyväksynnän yhtenä edellytyksenä on hyväksyttävän henkilön turvallisuusselvitys (suppea turvallisuusselvitys). Kaikki siviilipuolen henkilöturvallisuusselvitykset tekee Suojelupoliisi (Supo).

Säädökset