Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Raideliikenteen turvallisuuden tilakuvan ylläpitäminen on olennainen ja tärkeä osa liikennejärjestelmän tilan seurantaa. Raideliikenteen turvallisuuden tilakuvan muodostamisen keskeisinä lähteinä ovat rautatieliikenteen ja kaupunkiraideliikenteen toimijoiden toimittamat tiedot.

Turvallisuuden seuranta - Rautatieliikenne

Raideliikennelain (Ulkoinen linkki) mukaan rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan on vuosittain kerättävä tietoa edellisen kalenterivuoden turvallisuustavoitteiden saavuttamisesta ja laadittava siihen liittyvä turvallisuuskertomus, joka toimitetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille. Turvallisuuskertomusta laadittaessa tulee hyödyntää Traficomin määräyksessä (Ulkoinen linkki)  määritettyjä turvallisuusindikaattoreita, jotka kattavat rautateiden turvallisuuden laaja-alaisesti. Indikaattorit kattavat mm. merkittävät onnettomuudet (tarkempi määritelmä Traficomin määräyksen (Ulkoinen linkki) liitteessä II), vakavat loukkaantumiset ja kuolemantapaukset, vaarallisten aineiden raiteilla kuljettamiseen liittyvät onnettomuudet, rautatiellä tapahtuvat itsemurhat ja itsemurhayritykset, merkittävien onnettomuuksien riskitekijät, onnettomuuksien taloudelliset vaikutukset sekä infrastruktuurin tekninen turvallisuus ja sen toteuttaminen. Kyseinen määräys sisältää myös indikaattoreiden määritelmät sekä onnettomuuksien taloudellisten vaikutusten laskentamenetelmät.

Turvallisuuskertomusten lisäksi rautatieliikenteen harjoittajien ja rataverkon haltijoiden tulee Traficomin määräyksen (Ulkoinen linkki)  mukaisesti ilmoittaa Traficomiin heidän tietoon tulleista onnettomuuksista ja vaaratilanteista, joissa ovat olleet osallisina. Tiedot toimitetaan kirjallisesti ja tapahtuman lyhyen kuvauksen lisäksi tulisi kuvata mm. arvio tapahtumaan johtaneista tekijöistä sekä tapahtuman seurauksia. 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom koostaa rataverkon haltijoilta ja rautatieliikenteen harjoittajilta saamiensa tietojen perusteella vuosittaisen koko Suomen tilannetta kuvaavan rautateiden turvallisuuden vuosikertomuksen. Eri vuosien vuosikertomukset ovat kaikkien saatavilla ja luettavissa Traficomin verkkosivuilla (Ulkoinen linkki) . Traficom toimittaa vuosikertomuksen englanninkielisen version Euroopan unionin rautatievirastolle, joka kokoaa jäsenmailta saatujen vuosikertomusten sekä heille toimitettujen turvallisuusindikaattoritietojen perusteella joka toinen vuosi ilmestyvän raportin Euroopan rautatieliikenteen turvallisuuden tilasta. Uusin, vuonna 2022 julkaistu Euroopan unionin rautatieviraston raportti löytyy täältä (Ulkoinen linkki)  (kattaa uusimpana vuoden 2020 tiedot).

Turvallisuuden seuranta – Kaupunkiraideliikenne

Raideliikennelain (Ulkoinen linkki) mukaan kaupunkiraideliikenteen rataverkon haltijoiden ja kaupunkiraideliikenteen liikenteenohjauksen on ilmoitettava Liikenne- ja viestintävirasto Traficomille niiden tietoon tulleista onnettomuuksista ja vaaratilanteista. Kyseinen ilmoitusvelvollisuus koskee vakavia onnettomuuksia ja muita kuin yleiseltä merkitykseltään vähäisiä metro- ja raitioliikenteen onnettomuuksia ja vaaratilanteita.

Traficomissa on parhaillaan menossa työ kaupunkiraideliikenteen ilmoitusvelvoitteen käytäntöjen tarkentamiseksi.

Rautatieliikenteen turvallisuuden nykytila

Suomen rautatieturvallisuuden tilanne on ollut viime vuosina hyvällä tasolla. Erityisesti junalla matkustaminen on turvallista. Pidemmän aikavälin tarkastelussa rautatieliikenteen turvallisuus on parantunut selvästi ja esimerkiksi törmäys- ja suistumisonnettomuudet ovat melko harvinaisia.

Vuonna 2021 rautatieliikenteessä tapahtui 25 merkittävää onnettomuutta. Lukumäärä oli huomattavasti suurempi kuin aiempina vuosina. Merkittävien onnettomuuksien lukumäärän kasvuun vaikuttivat erityisesti tasoristeysonnettomuudet, joita vuonna 2021 tapahtui 13 kpl (vrt. 5 kpl vuonna 2020). Tasoristeysonnettomuuksien kokonaismäärä säilyi puolestaan miltei ennallaan. Vuonna 2021 tapahtui yhteensä 26 tasoristeysonnettomuutta, mikä on hyvin lähellä viiden edeltävän vuoden keskiarvoa (25 kpl). Pidemmän aikavälin tarkastelussa tasoristeysonnettomuuksien vuosittainen lukumäärä on vähentynyt.

Suurin osa rautateillä tapahtuvista henkilövahingoista on allejääntejä. Allejäänneissä kuolee vuosittain tyypillisesti 50-60 henkilöä ja valtaosa näistä on tahallisia. Vuonna 2021 allejääntien lukumäärä oli hieman keskimääräistä alhaisempi (38 kpl), joskaan pidemmällä aikavälillä allejääntien vuosittaisessa lukumäärässä ei ole ollut havaittavissa selkeää muutosta.

Vaihtotyössä tapahtuvien onnettomuuksien ja vaaratilanteiden määrä on vähentynyt selvästi viimeisen reilun 10 vuoden aikana ja siten vaihtotöiden turvallisuus on parantunut. Onnettomuuksia ja vaaratilanteita tapahtuu silti edelleen. Vuonna 2021 tapahtui 142 vaihtotyöpoikkeamaa. Tämä lukumäärä on hieman edellistä vuotta korkeampi, mutta pienempi kuin vuonna 2019. Vaihtotöiden turvallisuutta on pyritty järjestelmällisesti parantamaan mm. hyvää turvallisuuskulttuuria edistämällä sekä varmistamalla turvallisten työtapojen käyttö vaihtotöiden aikana.

Vaihtotöiden lisäksi haasteena on ratatöiden ja junaliikenteen turvallinen yhteensovittaminen. Ratatöistä aiheutuu riskejä sekä junaliikenteen että ratatyöntekijöiden turvallisuudelle. Ratatöiden aikana tapahtuvia tyypillisiä poikkeamia ovat ratatyöalueen ylitykset, luvattomat ratatyöt sekä epäonnistuneet raiteen liikennöitävyyden varmistamiset. Vuonna 2021 radalla tehtävissä töissä tapahtui 143 turvallisuuspoikkeamaa. Lukumäärä on edelleen suuri, mutta määrätietoisella työllä poikkeamien lukumäärä on saatu vähenemään. Vuonna 2021 turvallisuuspoikkeamia tapahtui 24 % edeltävää vuotta vähemmän.

Tilastoja

Rautatieliikenteen turvallisuuteen liittyvää tilastotietoa löytyy sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.

Keskeisin kansallinen tietolähde on   Tieto.traficom-sivusto (Ulkoinen linkki), joka tarjoaa ajantasaista tietoa koko liikennejärjestelmään liittyen. , joka on jaoteltuna seuraaviin alaosioihin:

  • Turvallisuustavoitteiden seuranta: Rautateiden turvallisuustavoitteiden seuranta
  • Turvallisuus: Junaliikenteen turvallisuus
  • Vaihtotyöt: Vaihtotöiden turvallisuus
  • Vaarallisten aineiden kuljetukset: Vaarallisten aineiden kuljetusten turvallisuus
  • Ratatyöt: Ratatöiden turvallisuus
  • Tasoristeys: tasoristeysturvallisuus
  • Henkilövahingot: Henkilövahingot rautatieonnettomuuksissa
  • Yksityisraiteet: yksityisraiteiden turvallisuus

 

Euroopan laajuista tilastotietoa rautatieliikenteen turvallisuudesta löytyy Eurostatin eli Euroopan unionin tilastotoimiston verkkosivuilta (Ulkoinen linkki). Sivustolta löytyy tietoa mm. rautatieonnettomuuksien sekä rautatieonnettomuuksissa kuolleiden ja vakavasti loukkaantuneiden vuosittaisista lukumääristä.

Rautatieonnettomuuksissa kuolleiden matkustajien vuosittaisista lukumääristä Euroopan tasolla löytyy tilastotietoa Euroopan komission vuosittain julkaisemista tilastojulkaisuista, joista viimeisin (Ulkoinen linkki) on julkaistu vuoden 2022 syyskuussa (kattaa uusimpana vuoden 2020 tiedot).

Euroopan laajuisten tilastojen lisäksi Kansainvälinen rautatieliitto (International Union of Railways, UIC) kerää rautatieliikenteen turvallisuuteen liittyvää tilastotietoa maailmanlaajuisesti ja julkaisee niistä yhteenvetoraportteja (Ulkoinen linkki) vuosittain. UIC on kansainvälinen rautatiekuljetusalan järjestö, jonka jäseninä on rautatieyrityksiä ja rataverkon haltijoita.

Päivitetty