Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tavara- ja henkilöliikennelupia koskevaan lainsäädäntöön on tullut muutoksia. Lue lisää: Tavara- ja henkilöliikennelupa 2022

1

Uusi voimassa oleva lupasi ajoissa

Lupa uusitaan hakemuksesta. Luvan uusimista koskeva hakemus on suositeltavaa panna vireille viimeistään kuukautta ennen luvan voimassaolon päättymistä. Näin menetellen uusittavan luvan nojalla saa jatkaa liikenteen harjoittamista, kunnes hakemusasia on ratkaistu.

Tavara- ja henkilöliikenneluvan osalta luvan uusimista koskevaan hakemukseen tulee liitteeksi toimittaa selvitys hakijan vakavaraisuudesta. Muiden edellytysten osalta täydennyksiä tai muita selvityksiä on toimitettava pyydettäessä.

Taksiliikenneluvan osalta lähtökohtaisesti pelkkä hakemus riittää, sillä Traficom saa luvan myöntämiseksi tarvittavat tiedot asiaan kuuluvien muiden viranomaisten tietojärjestelmistä rajapintakyselyinä.

Hakemus kannattaa täyttää mahdollisimman huolellisesti, sillä täydennyspyynnöt yms. viivästyttävät luvan myöntämistä.

Hakemukset otetaan käsittelyyn saapumisjärjestyksessä noin kahden viikon kuluessa niiden vireilletulosta.

2

Varmista luvan myöntämisen edellytysten täyttyminen

Luvan myöntämisen edellytyksiä ovat muun muassa ammatillinen pätevyys, y-tunnus, oikeustoimikelpoisuus, hyvä maine, sijoittautuminen Suomeen, vakavaraisuuden osoittaminen sekä velvoitteiden asianmukainen hoitaminen.

Traficom ei arvioi edellytysten täyttymistä etukäteen, eikä myöskään anna ennakkopäätöksiä. Luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä arvioidaan aina vasta hakemuksen käsittelyn yhteydessä.

Jos kaikki luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät, hakijalle myönnetään liikennelupa.

3

Näin osoitat vakavaraisuuden

Koskee vain tavara- ja henkilöliikennelupahakemuksia.

Liikenneluvan haltijan tulee keskeytyksettä pystyä vastaamaan taloudellisista velvoitteistaan vuotuisen tilikauden aikana. Tästä syystä lupaa hakevan tulee osoittaa, että sillä on luvan nojalla harjoitettavaan toimintaan riittävät taloudelliset voimavarat eli hakijan on osoitettava vakavaraisuutensa.

Tavaraliikenneluvan hakijan tulee osoittaa, että sillä on taloudellisia voimavaroja vähintään 9 000 € ensimmäisen auton osalta ja vähintään 5 000 € seuraavan auton osalta.

Kevyen tavaraliikenneluvan hakijan tulee osoittaa, että sillä on taloudellisia voimavaroja vähintään 1 800 € ensimmäisen auton osalta ja vähintään 900 € seuraavan auton osalta, kun haetaan pelkästään kevyttä tavaraliikennelupaa eikä hakijalle ole ennestään muita liikennelupia.  Jos yritys hakee kevyttä tavaraliikennelupaa ja sillä on lisäksi varsinainen tavaraliikennelupa ja/tai henkilöliikennelupa, osoitettava vakuusmäärä on 9 000 € ensimmäisen auton (kuorma-auto/linja-auto) osalta, 5000 euroa seuraavan auton (kuorma-auto/linja-auto) osalta ja 900 € haettavan kevyen tavaraliikenneluvan osalta.

Vakavaraisuutta osoitettaessa hakijan on osoitettava omaavansa riittävät taloudelliset voimavarat kaikkien voimassaolevien sekä haettavien tavara- ja henkilöliikennelupien osalta. Tavara- ja henkilöliikenneluvan osalta ensimmäisen auton vakuusmäärä 9 000 euroa edellytetään vain kerran, ei siis molempien lupalajien osalta erikseen.

Vakavaraisuus voidaan osoittaa auktorisoidun eli KHT-, HT- tai JHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön antamalla todistuksella hakijan taloudellisista voimavaroista ja/tai suomalaisen luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitoksen antamalla takaussitoumuksella (pankkitakaus) tai pankkitalletuksella (tilipanttaus). 

Katso tarkemmat ohjeet ja mallit alla olevien linkkien takaa.

Tarkemmat ohjeet vakavaraisuuden osoittamiseen (Ulkoinen linkki)

Malli tilipanttauksesta (Ulkoinen linkki)

Malli pankkitakauksesta (Ulkoinen linkki)

Vakavaraisuuden osoittaminen tilintarkastajan antamalla todistuksella (Ulkoinen linkki)

Liikennelupaneuvonta

Puhelinpalvelu
029 534 5181
arkisin 8.00-16.15
liikenneluvat(at)traficom.fi

Päivitetty