Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Liikenne- ja viestintävirasto rajoittaa 27.3.2021 - 25.4.2021 väliseksi ajaksi HUS-alueella tie- ja raideliikenteessä sekä kotimaan meriliikenteessä liikennevälineiden suurinta sallittua matkustajamäärää puoleen siitä suurimmasta matkustajamäärästä, joka on sallittua ottaa liikennevälineeseen. Rajoitus koskee sairaanhoitopiirin alueen rajat ylittävää liikennettä siltä osin kuin liikennöidään sairaanhoitopiirin alueella. Suurimmalla sallitulla matkustajamäärällä tarkoitetaan liikennevälineelle rekisteriin merkittyä suurinta vahvistettua matkustajamäärää.

Virasto toteaa, että alueen tautitilanne on tällä hetkellä vakava, ilmaantuvuus on korkealla tasolla, keskimäärin HUS:in alueella tartuntojen jäljitettävyys on n. 50 %, paikallisliikenteessä tartunnoille altistuvien tunnistaminen ja jäljittäminen on hyvin haastavaa ja lomakaudella kaukoliikenteen täyttöasteet nousevat. Traficom katsoo, että tartuntatautilain 58 e §:n mukaiset ja muut jo toteutetut toimenpiteet eivät ole tässä tautitilanteessa riittäviä. Traficom pitää sen vuoksi perusteltuna, että myös lain viimesijainen keino, matkustajamäärän rajoittaminen, otetaan käyttöön.

Tie- ja raideliikennettä sekä kotimaan meriliikennettä rajoitetaan kaikissa yli kymmenen henkilön liikennevälineissä. Rajoitus koskee sekä kaikille avointa, että rajoitetulle asiakasryhmälle suunnattua niin kutsuttua suljettua liikennettä. Arkipäivisin rajoitus ei kuitenkaan koske vuonna 2008 syntyneitä ja sitä nuorempia matkustajia. Jos yläkoulut palaavat lähiopetukseen, rajoitus ei koske arkipäivisin myöskään yläkouluikäisiä eli 2005 syntyneitä tai sitä nuorempia matkustajia. Rajoituspäätös ei saa estää kenenkään oikeutta lakisääteisiin palveluihin eikä se saa estää virkamiestä tai viranhaltijaa hoitamasta virkatehtäviään.

Rajoitus ei koske lentoliikennettä eikä kansainvälistä meriliikennettä. Tie- ja raideliikenteessä rajoitus ei koske yöjunien makuuhyttejä eikä muita vastaavia järjestelyjä, joissa liikenneväline tai sen osa on vain samaan talouteen kuuluvien henkilöiden käytössä, koska sitä ei pidetä tartuntojen leviämisen estämiseksi välttämättömänä.
Kuljetuspalvelun tarjoajien tai tämän toimeksiannosta toimivien liikennöitsijän on selkeästi havaittavilla ja valvottavilla järjestelyillä varmistettava matkustajamää-rän rajoittaminen päätöksessä todetun mukaiseksi.

Mikäli edellytykset päätöksen voimassaoloon eivät enää täyty, päätös kumotaan.