Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ilmoitusvelvollisuus

Merimieslääkärin ilmoitusvelvollisuus

Liikenteen palveluista annetussa laissa (208 §:n 2 momentissa) säädetään merimieslääkärin ilmoitusvelvollisuudesta. Merimieslääkärin on salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoitettava Traficomille, jos hän epäilee, että henkilöluvan haltija tai hakija ei täytä luvan saamisen terveydellisiä edellytyksiä. Ilmoitusvelvollisuus koskee laivatyössä jo toimivia tai aiemmin toimineita. Ilmoitusvelvollisuus ei sen sijaan koske alalle vasta hakeutumassa olevia, jotka eivät ole vielä pätevyyskirjan tai lisäpätevyystodistuksen hakijoita tai haltijoita merimieslääkärin tarkastukseen tullessaan. Ilmoitusvelvollisuus koskee kansi- ja koneosaston lisäksi myös talousosastoa.

Merimieslääkärin on ilmoitettava terveydentilan heikentymisestä aina silloin, kun terveydentilavaatimusten täyttymättömyyden arvioidaan kestävän vähintään kuusi kuukautta. Merimieslääkärillä on ilmoitusvelvollisuus paitsi tarkastusten yhteydessä myös tarkastusten välillä. Ilmoitus terveydentilavaatimusten täyttymättömyydestä on tehtävä myös, jos merimieslääkäri katsoo soveltuvuuden arvioinnin edellyttävän poikkeuslupamenettelyä. Ilmoitusta ei tarvitse kuitenkaan tehdä, jos henkilöllä on aiemmin ollut poikkeuslupa saman sairauden tai vamman vuoksi eikä kyseinen sairaus tai vamma ole olennaisesti pahentunut edellisen poikkeusluvan myöntämisen jälkeen. Jos poikkeuslupaa haetaan uuden sairauden perusteella tai jos edellisen poikkeusluvan hakemisen syynä ollut sairaus on olennaisesti pahentunut, tulee merimieslääkärin aina ilmoittaa terveydentilan heikkenemisestä Traficomille.

Ilmoitus tehdään lähettämällä Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitus terveydentilavaatimusten täyttymättömyydestä -lomake (Y401) Traficomiin salattuna sähköpostina osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Kun merimieslääkäri katsoo poikkeuslupamenettelyn olevan tarpeen, tieto tästä merkitään lomakkeeseen. Sen sijaan varsinaisia terveydentilaa koskevia tietoja ei tarvita. Jos henkilön terveydentilasta aiheutuu välitön uhka liikenneturvallisuudelle, ilmoitus tulee tehdä puhelimitse (vaihde 029 534 5000). Ennen ilmoituksen tekemistä ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle on kerrottava oikeudesta ilmoituksen tekemiseen ja hänen terveydentilansa vaikutuksesta toimintakykyyn. Suostumusta ilmoituksen tekemiseen ei tarvita.

Huom! Poliisille tulee tehdä erillinen ilmoitus (Traficomin lomake F203 Ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille) lääkärin arvioidessa, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden haltija täytä myöskään ajoterveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön tai terveydentilan muun kuin tilapäisesti (vähintään 6 kk) tapahtuneen heikentymisen takia.

Rautatielääkärin ilmoitusvelvollisuus

Liikenteen palveluista annetussa laissa (208 §:n 2 momentissa) säädetään rautatielääkärin ilmoitusvelvollisuudesta. Rautatielääkärin on salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoitettava Traficomille, jos liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirjan haltija tai hakija ei täytä luvan saamisen terveydellisiä edellytyksiä. Ilmoitusvelvollisuus koskee liikkuvan kaluston kuljettajana jo toimivia tai aiemmin toimineita. Ilmoitusvelvollisuus ei sen sijaan koske alalle vasta hakeutumassa olevia, jotka eivät ole vielä luvan hakijoita tai haltijoita rautatielääkärin tarkastukseen tullessaan.

Rautatielääkärin on ilmoitettava terveydentilan heikentymisestä Traficomille aina silloin, kun terveydentilavaatimusten täyttymättömyyden arvioidaan kestävän vähintään kuusi kuukautta. Rautatielääkärillä on ilmoitusvelvollisuus paitsi tarkastusten yhteydessä myös tarkastusten välillä. Terveystarkastuksen yhteydessä rautatielääkäri täyttää ilmoitusvelvollisuutensa toimittamalla kielteisen sopivuuslausunnon Traficomiin. Terveystarkastusten välillä ilmoitus tehdään lähettämällä Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitus terveydentilavaatimusten täyttymättömyydestä (Y401) -lomake Traficomiin salattuna sähköpostina osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Varsinaisia terveydentilaa koskevia tietoja ei tarvita. Jos henkilön terveydentilasta aiheutuu välitön uhka liikenneturvallisuudelle, ilmoitus tulee tehdä puhelimitse (vaihde 029 534 5000). Ennen ilmoituksen tekemistä ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle on kerrottava oikeudesta ilmoituksen tekemiseen ja hänen terveydentilansa vaikutuksesta toimintakykyyn. Suostumusta ilmoituksen tekemiseen ei tarvita.

Huom! Poliisille tulee tehdä erillinen ilmoitus (Traficomin lomake F203 Ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille) lääkärin arvioidessa, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden haltija täytä myöskään ajoterveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön tai terveydentilan muun kuin tilapäisesti (vähintään 6 kk) tapahtuneen heikentymisen takia.

Rautatiepsykologin ilmoitusvelvollisuus

Liikenteen palveluista annetussa laissa (208 §:n 2 momentissa) säädetään rautatiepsykologin ilmoitusvelvollisuudesta. Henkilöarvioinnin tehneen rautatiepsykologin on salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoitettava Traficomille, jos hän arvioi, ettei liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirjan haltija tai hakija täytä psykologista soveltuvuutta koskevia vaatimuksia. Ilmoitusvelvollisuus koskee liikkuvan kaluston kuljettajana jo toimivia tai aiemmin toimineita. Ilmoitusvelvollisuus ei sen sijaan koske kuljettajan tehtäviin tai siihen liittyvään koulutukseen vasta hakeutumassa olevia, jotka eivät ole vielä luvan hakijoita tai haltijoita henkilöarviointiin tullessaan.

Henkilöarvioinnin yhteydessä rautatiepsykologi täyttää ilmoitusvelvollisuutensa toimittamalla kielteisen soveltuvuuslausunnon Traficomiin. Muissa tilanteissa ilmoitus tehdään lähettämällä Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitus terveydentilavaatimusten täyttymättömyydestä -lomake (Y401) Traficomiin salattuna sähköpostina osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Jos rautatiepsykologi katsoo, että henkilöarviointi voidaan toistaa aikaisintaan tietyn ajan kuluttua tai tietyn ajan sisällä tehdyssä uudessa arvioinnissa ei voida käyttää tiettyjä testejä oppimisvaikutuksen vuoksi, tieto tästä on syytä merkitä lomakkeen Lisätietoja-kenttään. Ennen ilmoituksen tekemistä ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle on kerrottava oikeudesta ilmoituksen tekemiseen ja hänen psykologisien ominaisuuksiensa, käyttäytymisensä tai persoonallisuutensa vaikutuksesta toimintakykyyn. Suostumusta ilmoituksen tekemiseen ei tarvita.

Muun terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitusoikeus ja -velvollisuus

Jokaisella terveydenhuollon ammattihenkilöllä on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus ilmoittaa Traficomille, jos hän epäilee, ettei henkilöluvan haltija tai hakija täytä terveydelle asetettuja vaatimuksia. Ilmoitusoikeus muuttuu ilmoitusvelvollisuudeksi, jos henkilöluvan haltijan tai hakijan terveydentilasta aiheutuu välitön uhka liikenneturvallisuudelle. Tällöin ilmoitus tulee tehdä ilman aiheetonta viivytystä. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse tehdä sellaisesta vasta alalle hakeutumassa olevasta henkilöstä, joka ei vielä ole hakenut lupa- tai pätevyyskirjaa Traficomista.

Ilmoitusoikeus- ja velvollisuus koskevat ilmailun osalta lentäjiä, matkustamomiehistöä ja harrasteilmailijoita, merenkulun osalta kansi-, kone- ja talousosastolla työskenteleviä henkilöitä sekä rautatieliikenteen osalta liikkuvan kaluston kuljettajia, jotka toimivat junaliikenteessä tai vaihtotyössä. Lennonjohtajia koskee ainoastaan ilmoitusoikeus. Ilmoitusoikeus ja -velvollisuus eivät koske kaupunkiraideliikenteen kuljettajia.

Ilmoitus tehdään lähettämällä Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitus terveydentilavaatimusten täyttymättömyydestä (Y401) -lomake Traficomiin salattuna sähköpostina osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Jos henkilön terveydentilasta aiheutuu välitön uhka liikenneturvallisuudelle, ilmoitus tulee tehdä puhelimitse (vaihde 029 534 5000). Ennen ilmoituksen tekemistä ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle on kerrottava oikeudesta ilmoituksen tekemiseen ja hänen terveydentilansa vaikutuksesta toimintakykyyn. Suostumusta ilmoituksen tekemiseen ei kuitenkaan tarvita.

Muu kuin Traficomin hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö voi ilmoituksessaan antaa tiedon ainoastaan siitä, että ilmoituksen kohteena oleva henkilö ei mahdollisesti täytä luvalle asetettuja terveydentilavaatimuksia ja mitä lisätoimenpiteitä ehdotetaan terveydentilan tai siitä toimintakykyyn aiheutuvien vaikutusten tarkemmaksi selvittämiseksi.

Huom! Poliisille tulee tehdä erillinen ilmoitus (Traficomin lomake F203 Ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille) lääkärin arvioidessa, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden haltija täytä myöskään ajoterveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön tai terveydentilan muun kuin tilapäisesti (vähintään 6 kk) tapahtuneen heikentymisen takia. Myös sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla on oikeus ilmoittaa poliisille, jos he epäilevät, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden haltija täytä ajoterveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön vuoksi.

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ilmoitusvelvollisuus