Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ilmoitusvelvollisuus

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden ilmoitusvelvollisuus

MERIMIESLÄÄKÄRIN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Liikenteen palveluista annetussa laissa (208 §:n 2 mom) säädetään merimieslääkärin ilmoitusvelvollisuudesta. Merimieslääkärin on salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoitettava Traficomille, jos hän epäilee, ettei henkilöluvan hakija tai haltija täytä luvan saamisen terveydellisiä edellytyksiä. Ilmoitusvelvollisuus koskee kansi- ja koneosaston lisäksi myös talousosastoa. 

Merimieslääkärillä on ilmoitusvelvollisuus paitsi laivaväen lääkärintarkastusten yhteydessä myös muiden tapaamisten ja tarkastusten yhteydessä. Merimieslääkärin tulee liittää ilmoitukseen terveydentilaa koskevat tiedot ml kirjoittamansa lausunto laivaväen lääkärintarkastuksesta, mikäli merimieslääkäri laivaväen lääkärintarkastuksen yhteydessä katsoo, ettei lääketieteellisen kelpoisuustodistuksen (medical certificate for service at sea) hakija täytä luvan saamisen terveydellisiä edellytyksiä.  

Merimieslääkärin on tehtävä ilmoitus terveydentilavaatimusten täyttymättömyydestä Traficomille myös, jos merimieslääkäri katsoo soveltuvuuden arvioinnin edellyttävän poikkeuslupamenettelyä uuden sairauden perusteella tai jos edellisen poikkeusluvan hakemisen syynä ollut sairaus on olennaisesti pahentunut. Myös tällöin ilmoitukseen tulee liittää tarkastuksessa tehty lausunto liitteineen. Ilmoitusta ei tarvitse tehdä, jos henkilöllä on aiemmin ollut poikkeuslupa saman sairauden tai vamman vuoksi eikä kyseinen sairaus tai vamma ole olennaisesti pahentunut edellisen poikkeusluvan myöntämisen jälkeen. 

RAUTATIELÄÄKÄRIN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Liikenteen palveluista annetussa laissa (208 §:n 2 mom) säädetään rautatielääkärin ilmoitusvelvollisuudesta. Rautatielääkärin on salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoitettava Traficomille, jos hän epäilee, ettei liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirjan haltija tai sopivuuslausunnon hakija täytä luvan saamisen terveydellisiä edellytyksiä. 

Rautatielääkärillä on ilmoitusvelvollisuus paitsi liikkuvan kaluston kuljettajalle tehtävien liikennepalvelulain mukaisten lääkärintarkastusten yhteydessä myös muiden tapaamisten ja tarkastusten yhteydessä. Rautatielääkärin tulee liittää ilmoitukseen terveydentilaa koskevat tiedot ml lausunto liikkuvan kaluston kuljettajan terveydellisesti sopivuudesta, mikäli rautatielääkäri liikennepalvelulain mukaisen lääkärintarkastuksen yhteydessä katsoo, ettei hakija täytä luvan saamisen terveydellisiä edellytyksiä.

RAUTATIEPSYKOLOGIN ILMOITUSVELVOLLISUUS

Liikenteen palveluista annetussa laissa (208 §:n 2 mom) säädetään rautatiepsykologin ilmoitusvelvollisuudesta. Henkilöarvioinnin tehneen rautatiepsykologin on salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoitettava Traficomille, jos hän arvioi, ettei liikkuvan kaluston kuljettajan lupakirjan haltija tai hakija täytä psykologista soveltuvuutta koskevia vaatimuksia. 

Rautatiepsykologilla on ilmoitusvelvollisuus paitsi liikkuvan kaluston kuljettajalle tehtävien liikennepalvelulain mukaisten henkilöarviointien yhteydessä myös muiden tapaamisten ja tarkastusten yhteydessä. Mikäli ilmoitus tehdään liikennepalvelulain mukaisen henkilöarvioinnin perusteella, ilmoitukseen tulee liittää henkilöarvioinnista tehty lausunto liitteineen. 

MUUN TERVEYDENHUOLLON AMMATTIHENKILÖN ILMOITUSOIKEUS JA -VELVOLLISUUS

Jokaisella terveydenhuollon ammattihenkilöllä on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus ilmoittaa Traficomille, jos hän epäilee, ettei henkilöluvan haltija täytä terveydelle asetettuja vaatimuksia. Ilmoitusoikeus on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, jos henkilöluvan haltijan terveydentilasta aiheutuu välitön uhka liikenneturvallisuudelle. 

Ilmoitusoikeus koskee ilmailun osalta ammatti-ilmailijoita (ohjaamo- ja matkustamomiehistöä ja lennonjohtajat) ja harrasteilmailijoita, merenkulun osalta kansi-, kone- ja talousosastolla työskenteleviä henkilöitä sekä rautatieliikenteen osalta liikkuvan kaluston kuljettajia, jotka toimivat junaliikenteessä tai vaihtotyössä. Ilmoitusoikeus ei koske kaupunkiraideliikenteen kuljettajia.

Muu kuin Traficomin hyväksymä terveydenhuollon ammattihenkilö voi ilmoituksessaan antaa tiedon ainoastaan siitä, että ilmoituksen kohteena oleva henkilö ei mahdollisesti täytä luvalle asetettuja terveydentilavaatimuksia ja mitä lisätoimenpiteitä ehdotetaan terveydentilan tai siitä toimintakykyyn aiheutuvien vaikutusten tarkemmaksi selvittämiseksi. Varsinaisia terveydentilaa koskevia tietoja ilmoitukseen ei tule liittää.

Tee ilmoitus traficomille

Täytä huolellisesti Terveydenhuollon ammattihenkilön ilmoitus terveydentilavaatimusten täyttymättömyydestä -lomake (Y401) ja lähetä se Traficomiin turvapostipalvelua (Ulkoinen linkki) käyttäen osoitteeseen kirjaamo@traficom.fi tai postitse osoitteeseen Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM. Jos henkilön terveydentilasta aiheutuu välitön uhka liikenneturvallisuudelle, ilmoitus tulee tehdä puhelimitse (vaihde 029 534 5000). Ennen ilmoituksen tekemistä ilmoituksen kohteena olevalle henkilölle on kerrottava terveydenhuollon ammattihenkilön oikeudesta ilmoituksen tekemiseen ja terveydentilan vaikutuksesta toimintakykyyn. Suostumusta ilmoituksen tekemiseen ei tarvita.

Muista tehdä tarvittaessa myös erillinen Ilmoitus ajoterveydentilan muutoksesta poliisille (Traficomin lomake F203), mikäli arvioit, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden haltija täytä ajoterveysvaatimuksia. Myös sairaanhoitajilla ja terveydenhoitajilla on oikeus ilmoittaa poliisille, jos he epäilevät, ettei ajokorttiluvan hakija tai ajo-oikeuden haltija täytä ajoterveysvaatimuksia jatkuvan päihteiden käytön vuoksi.

Päivitetty