Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Automaatiota ratkaisutoiminnassa hyödynnetään Traficomissa sellaisissa viranomaistehtävissä, joihin ei sisälly tapauskohtaista viranomaisen harkintaa. Automaattiset ratkaisut voivat olla Traficomin antamia päätöksiä tai muita asian käsittelyn viranomaisessa päättäviä toimenpiteitä. Automaattisia ratkaisuja voidaan antaa asiakkaan vireille saattamissa asioissa tai viranomaisaloitteisissa asioissa.

Automaattisella ratkaisumenettelyllä tarkoitetaan sellaista viranomaisessa tapahtuvaa hallintoasioiden käsittelyä, jossa ratkaisu muodostetaan automaattisesti. Automaattisessa ratkaisumenettelyssä asian käsittelyä koskevat käsittelysäännöt ja toimintaprosessi on määritelty etukäteen, eikä ihmisen suorittamaa erillistä tarkastamista tarvita ratkaisuvaiheessa. Traficomin asiakas saa päätöksen tiedoksi samalla tavalla kuin jos päätöksen olisi ratkaissut viranhaltija. Automaattisesti muodostettu ratkaisumenettely on viranomaisen menettely, eikä se edellytä asiakkaalta uusia toimenpiteitä.

Automaattisia ratkaisuja voidaan tehdä silloin, kun asian käsittelyyn liittyvät tiedoissa ja ratkaisuun vaikuttavissa perusteissa ei ole asioita, joita tulisi tapauskohtaisesti erikseen selvittää. Viranhaltija ratkaisee asian silloin, kun asiaa on selvitettävä enemmän tai asian ratkaisu edellyttää tapauskohtaista arviointia. Automaattisten ratkaisujen tekemisessä ei käytetä oppiviin tekoälysovelluksiin perustuvaa tietojen käsittelyä.

Automaattisesta ratkaisumenettelystä on säädetty hallintolaissa ja tiedonhallintalaissa

Automaattisesta ratkaisumenettelystä säädetään hallintolaissa (434/2003) ja tiedonhallintalaissa (906/2019). Automaattista ratkaisumenettelyä koskeva lainsäädäntö tuli voimaan 1.5.2023. Lainsäädännössä asetettiin vaatimuksia automaattiselle ratkaisumenettelyn suunnittelulle, dokumentoinnille, käyttöön ottamiselle, valvonnalle sekä virkavastuulle.

Automaattisia ratkaisumenettelyjä on ollut käytössä ennen edellä mainitun lainsäädännön voimaan tuloa. Aiemmin käytössä olleiden automaattisten ratkaisumenettelyjen on täytettävä lain vaatimukset 18 kuukauden kuluessa lain voimaan tulosta.

Automaattisen ratkaisumenettelyn käyttöönotto perustuu viranomaisessa erikseen tehtyyn käyttöönottopäätökseen. Käytössä olleiden menettelyjen käyttöönottopäätökset julkaistaan siirtymäajan puitteissa.

Ennen käyttöönottopäätöstä automaattisen ratkaisumenettelyn lainmukaisuus, automaattisen ratkaisumenettelyn käsittelysäännöt, asian käsittelyssä käytettävät tiedot, automaattisen ratkaisumenettelyn laatu ja sekä ratkaisumenettelyn valvonta sekä ratkaisun perustana oleva lainsäädäntö on arvioitu, dokumentoitu ja hyväksytty.

Automaattisesta ratkaisusta informoiminen

Automaattista ratkaisumenettelyä koskeva lainsäädäntö edellyttää, että viranomainen huolehtii siitä asianmukaisen informaation antamisesta automaattista ratkaisumenettelyä käytettäessä.

Automaattisesta ratkaisusta tulee ilmetä, että se on ratkaistu automaattisesti. Mikäli ratkaisusta ei anneta hallintopäätöstä, tulee kertoa asian automaattisesta ratkaisemisesta muulla tavalla.

Traficomissa informoidaan automaattisista ratkaisuista lain vaatimalla tavalla siirtymäajan puitteissa.

Käyttöönottopäätökset

Traficom julkaisee käyttöönottopäätökset siirtymäajan puitteissa. 

Automaattiseen ratkaisumenettelyyn liittyvä lainsäädäntö

Lue lisää automaattista ratkaisumenettelyä koskevasta lainsäädännöstä. Automaattisesta ratkaisumenettelystä on säädetty seuraavissa säädöksissä: 

Päivitetty