Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Jokaisella on oikeus perustason postipalveluihin kaikkialla Suomessa

Jokaisella kuluttajalla ja yrityksellä on oikeus kohtuuhintaisiin ja laadukkaisiin perustason postipalveluihin tasapuolisin ehdoin kaikkialla Suomessa.

Oikeus perustason postipalveluihin turvataan postilaissa määritellyllä yleispalvelulla, jonka toteutumista Traficom valvoo. Postin yleispalveluun kuuluvat välttämättöminä pidetyt postipalvelut, kuten kirjelähetykset ja postipaketit. Traficom asettaa yhdelle tai useammalle postiyritykselle velvollisuuden tarjota postipalveluja, jos se on välttämätöntä yleispalvelun turvaamiseksi. 

Yleispalveluun kuuluvat postipalvelut

Kaikkien kuluttajien ja yrityksien saatavilla on oltava yleispalveluun kuuluvia postipalveluja. 

Postilain mukaan yleispalveluun kuuluvat seuraavat postipalvelut:

 • enintään kahden kilon painoiset käteismaksulliset kirjelähetykset
 • enintään kymmenen kilon painoiset käteismaksulliset postipaketit
 • edellä mainittujen kirjeiden ja pakettien kirjaamis- ja vakuuttamispalvelut
 • maahan saapuvat enintään kahdenkymmenen kilon painoiset postilähetykset

Kaikki kuluttajien tai yritysten posti ei ole postilain piirissä eikä kuulu yleispalveluun. Postilakia ei sovelleta sellaisen palvelun tarjoamiseen, joka koskee:

 • sanoma- ja aikakauslehtiä
 • osoitteettomia lähetyksiä (kuten osoitteetonta suoramainontaa)
 • kirjelähetyksiä, jos toiminta on pienimuotoista, taloudelliselta merkitykseltään vähäistä sekä laajuudeltaan sellaista, että sillä ei ole yleispalvelun saatavuuden kannalta olennaista merkitystä
 • kirjelähetysten kuriiripalvelua
 • postipaketteja, jotka eivät kuulu yleispalveluun
 • elinkeinonharjoittajan omaan toimintaan tarvittavaa tai liittyvää postitoimintaa.

Yleispalvelun hinnoittelu

Kaikkien saatavilla tulee olla postipalveluita, jotka ovat hinnaltaan kohtuullisia ja jotka ovat saatavilla kohtuullisin ja tasapuolisin ehdoin.

Posti Oy:n on postilain mukaan hinnoiteltava yleispalveluun kuuluvat postipalvelut siten, että hinnoittelu on kohtuullista, avointa ja syrjimätöntä.Tämä koskee niitä palveluita, joiden tarjoamiseen Traficom on Posti Oy:n velvoittanut. Hinnoitteluun liittyvät velvoitteet koskevat lähinnä postimerkillä, käteisellä rahalla tai maksukortilla maksettavia kotimaasta lähetettäviä kirje- ja postipakettilähetyksiä.

Traficom on julkaissut vuoden 2023 lopussa Kertomuksen hinnoitteluvalvonnasta ja kustannuslaskentajärjestelmän noudattamisesta Posti Jakelu Oy:ssä. (pdf) 

Yleispalvelun laatuvaatimukset

Yleispalveluun kuuluvien postipalveluiden on oltava laadukkaita ja kaikkien saatavilla. Yleispalvelun laatuvaatimuksiin kuuluvat

 • yleispalveluun kuuluvien kirjelähetysten jakelu pääsääntöisesti viitenä arkipäivänä viikossa
 • kirjeiden kulkunopeudelle asetetut vaatimukset
 • toimipisteiden sijoittelulle asetut vaatimukset.

Viisipäiväisestä jakelusta voidaan poiketa enintään 1000 talouden kohdalla, kun kysymyksessä on vaikeakulkuisella saaristo- tai erämaa-alueella sijaitseva talous. Viisipäiväinen jakelu ei koske sellaisia yritysten lähettämiä kirjeitä, joita ei makseta postimerkillä tai muulla käteismaksutavalla.

Postiyritys vastaa myös lähetysten luottamuksellisuudesta ja mahdollisista vahingoista. 

Kirjeiden kulkunopeus

Yleispalveluun kuuluvista kotimaan kirjelähetyksistä vähintään

 • 50 % on oltava perillä neljäntenä arkipäivänä jättöpäivästä
 • 97 % on oltava perillä viimeistään viidentenä arkipäivänä jättöpäivästä.

Traficom valvoo kulkunopeusvaatimusten toteutumista Posti Oy:n teettämien puolueettomien tutkimusten perusteella.  

Postin toimipisteiden tiheys ja laatu

Posti Oy on velvollinen ylläpitämään toimipisteitä, joista yleispalveluun kuuluvat palvelut ovat saatavilla. Toimipisteitä tulee sijaita vähintään yksi jokaisessa kunnassa.

Toimipisteet on sijoitettava siten, että yleispalvelun käyttäjät voivat asioida toimipisteessä kohtuullisen matkan päässä vakituisesta asunnostaan. Asiointimatkaa pidetään kohtuullisena, jos se vastaa tavanomaisen asiointimatkan pituutta muihin palveluihin.

Traficom arvioi säännöllisesti, täyttääkö Posti Oy:n toimipisteverkko postilain ja toimipisteasetuksen vaatimukset. 

Oikeus käyttää omaa äidinkieltä

Jokaisella on oikeus saada postipalveluita omalla äidinkielellään, suomeksi tai ruotsiksi, samalla periaatteella kuin asioidessa viranomaisten kanssa. Ruotsinkielisten asiakkaiden on saatava ruotsinkielisessä tai kaksikielisessä kunnassa postipalvelua omalla kielellään. Myös saamenkielisen väestön tarpeista on huolehdittava.

Traficom on nimennyt Posti Oy:n yleispalveluyritykseksi

Traficom nimeää postiyrityksen tarjoamaan yleispalveluun kuuluvia postipalveluja, jos se on välttämätöntä. 

Yleispalvelun saatavuus on ollut vain osittain turvattu markkinaehtoisesti, joten Traficom on nimennyt Posti Oy:n postipalvelujen yleispalveluyritykseksi. Traficom on asettanut Posti Oy:lle velvollisuuden tarjota yleispalveluun kuuluvia kirjelähetysten postipalveluja sekä kotimaasta ulkomaille lähetettävien postipakettien postipalveluja koko maassa lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntaa. Posti Oy on toistaiseksi ainoa postiyritys Suomessa, jolle Traficom on asettanut velvollisuuden tarjota yleispalveluita.

Lisätietoja postipalveluiden saatavuudesta saa Traficomin Tieto.Traficom kartat-palvelusta ja palveluntarjoajilta.

Postin yleispalvelua koskeva sääntely perustuu Euroopan unionin lainsäädäntöön. Ahvenanmaalla on oma postilainsäädäntönsä.

Postidirektiivi (Ulkoinen linkki)

.

Päivitetty