Postimarkkinoiden kehittyminen ja postipalvelujen tarjonta

Kohtuuhintaisten perustason kirje- ja pakettipalvelujen eli postin yleispalvelun saatavuus on taattu kaikkialla Suomessa. Yleispalvelu turvataan postilailla, jonka noudattamista Traficom valvoo. Postilaki sääntelee pääasiassa kirjelähetyksiä koskevaa postitoimintaa, jonka harjoittamisesta tulee tehdä postitoimintailmoitus Traficomille. Traficom seuraa myös postimarkkinoita ja postimarkkinoiden kilpailun kehittymistä ja käsittelee postitoimintaan liittyviä valituksia.

Traficom valvoo postilain noudattamista ja huolehtii perustason kirje- ja pakettipalveluiden eli postin yleispalvelun saatavuudesta nimeämällä tarvittaessa yhden tai useamman yrityksen tarjoamaan kirje- tai postipakettipalveluita.

Traficom seuraa postimarkkinoiden kehitystä

Traficom seuraa postilähetyspalveluiden markkinoiden kehitystä Suomessa. Seurannan piiriin kuuluvat eri postilähetyslajit eli

  • kirjeet,
  • lehdet,
  • osoitteeton jakelu ja
  • paketit.

Postitoiminta on ollut jo 2000-luvun alkupuolelta asti voimakkaassa murroksessa tiedonvälityksen digitalisoituessa ja ihmisten ajankäyttötottumusten muuttuessa. Jatkuvasti monipuolistuvilla sähköisillä ratkaisuilla on voimakas, perinteistä paperipostia korvaava vaikutus. Kirjepostin määrän väheneminen on kiihtynyt entisestään, kun yritykset ja yhteisöt siirtyvät käyttämään sähköisiä palveluja. Myös sanoma- ja aikakauslehtien lähetysmäärän lasku on voimistunut samalla, kun lehdet jakavat sisältöään yhä enemmän internetin kautta.

Postilähetysten eri tuoteryhmistä parhaiten ovat säilyttäneet asemansa mainosposti sekä pakettikuljetukset. Pakettien osalta jakeluvolyymin ennustetaan jatkavan kasvua, kun verkkokaupan suosion arvioidaan entisestään kasvavan. Verkkokaupan kasvu ja sen uudet muodot vaikuttavat palveluverkoston jatkuvaan kehitykseen ja uudenlaisiin palvelukonsepteihin.

Postitoiminta edellyttää postitoimintailmoitusta

Kirjelähetyksiä koskeva postitoiminta edellyttää ilmoituksen tekemistä Traficomille ennen toiminnan aloittamista. Toiminnan harjoittamisesta peritään vuosittainen valvontamaksu.

Posti Oy toimii yleispalveluyrityksenä

Traficom on nimennyt Posti Oy:n yleispalveluyritykseksi kirjelähetysmarkkinoille koko Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Suomessa lähetetyistä kirjelähetyksistä alle viisi prosenttia on laissa määritellyn yleispalvelun mukaisia kirjelähetyksiä.

Traficom on nimennyt Posti Oy:n yleispalveluyritykseksi myös kotimaasta ulkomaille lähettävien pakettien osalta. Kotimaasta kotimaahan lähetettäville paketeille ja ulkomailta saapuville paketeille ei ole nimetty yleispalveluyritystä. Pakettilähetysten markkinoilla on useita toimijoita, jotka tarjoavat erilaisia pakettilähetyspalveluita Suomessa sekä kuluttajille että yrityksille. Erityisesti kilpailua on pakettipalvelujen tarjoamisessa yritysasiakkaille. Suomessa lähetetyistä paketeista vain muutama prosentti on laissa määritellyn yleispalvelun mukaisia pakettilähetyksiä.

Postitoimintaa koskeva lainsäädäntö

Traficom valvomaa postilakia sovelletaan postin yleispalvelun tarjoamiseen ja yleisesti kirjelähetyksiä koskevien postipalveluiden tarjontaan. Postipalvelu tarkoittaa kirjelähetysten ja yleispalveluun kuuluvien postipakettien säännöllistä keräilyä, lajittelua, kuljetusta ja jakelua maksua vastaan postin lähettäjältä postin saajalle. Postin voi lähettää tai vastaanottaa myös toinen postiyritys.

Postilakia (415/2011 (Ulkoinen linkki)) ei kuitenkaan sovelleta sellaisen palvelun tarjoamiseen, joka koskee

  • sanoma- ja aikakauslehtiä
  • osoitteettomia lähetyksiä (kuten osoitteetonta suoramainontaa)
  • kirjelähetyksiä, jos toiminta on pienimuotoista, taloudelliselta merkitykseltään vähäistä sekä laajuudeltaan sellaista, että sillä ei ole yleispalvelun saatavuuden kannalta olennaista merkitystä
  • kirjelähetysten kuriiripalvelua
  • elinkeinonharjoittajan omaan toimintaan tarvittavaa tai liittyvää postitoimintaa
  • sähköisiä palveluita, kuten Posti Oy:n Netposti-palvelua.

Postilaki koskee vain pientä osaa pakettipalveluista. Postipaketteja koskevan palvelun tarjoamiseen sovelletaan postilakia vain, jos kyse on Traficomin nimeämän yleispalveluyrityksen tarjoamasta käteismaksullisesta postipakettipalvelusta. Tällä hetkellä tällaisia postipakettipalveluita tarjoaa ainoastaan Posti Oy. Traficom ei valvo muita postipakettipalveluita.

Kansainvälistä postiliikennettä koskee myös kansainvälisen postiliiton (Universal Postal Union, UPU) yleissopimus. Ahvenanmaalla on oma postilainsäädäntönsä.

Päätös hankintamenettelyyn kuuluvien alueiden määrittelystä

Uuden postilain mukaan postin yleispalvelun tarjoajan on hankittava viisipäiväinen jakelu niillä Traficomin määrittelemillä alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin sovittua sanomalehtien varhaisjakelua. Traficomin on selvitettävä vuosittain, miltä osin sanomalehtien varhaisjakeluverkkoihin on tehty muutoksia ja tarvittaessa määriteltävä alueet uudelleen.

Lue aiheesta lisää täältä