Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Tietoa sanomalehtijakelun valtionavustuksesta

Haettavana on valtionavustus sanomalehtien jakeluun. Avustus on tarkoitettu yrityksille, jotka sitoutuvat sanomalehtien jakeluun avustuksen ehtojen mukaisesti.

Helmikuussa 2023 vahvistetun postilain muutoksen myötä nykyisestä postin yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä keräilystä ja jakelusta siirrytään kolmepäiväiseen keräilyyn ja jakeluun 1.10.2023. Muutoksen myötä otetaan käyttöön määräaikainen sanomalehtijakelua koskeva valtionavustus. Avustuksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä sanomalehtijakelun jatkuvuudelle viitenä arkipäivänä viikossa alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa eikä saatavilla täysin kattavaa viisipäiväistä varhaisjakelua.

Sanomalehtijakelua koskevaa valtionavustusta varten järjestetään valintamenettely, jossa kullekin avustuskelpoiselle alueelle valitaan yksi jakeluyritys. Avustuskelpoisen alueen jakeluyritykseksi valitaan hakija, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet tiistaisin ja torstaisin pienimmällä avustussummalla.

Avustusalueita on kaikkiaan 38. Traficom on muodostanut avustusalueita siten, että ne noudattavat pääpiirteissään maakuntarajoja, poikkeuksena Lappi, jossa suuren pinta-alan vuoksi avustusalueet rajautuvat pääpiirteissään kuntarajojen mukaisesti.

Traficom on määritellyt enimmäishinnan, jonka jakeluyritys voi periä sanomalehtien kustantajilta. Avustuksen tarkoituksena on kattaa sanomalehtien jakelusta syntyvät nettokustannukset eli se osa kustannuksista, joita sanomalehtien kustantajilta perittävä jakeluhinta ei kata. Avustus kattaa myös kohtuullisen voiton sanomalehtien jakelusta.

Avustuksen saaja voi vapaasti jakaa samassa jakelussa myös muita jakelutuotteita, joiden jakeluhinta on vapaasti yrityksen päätettävissä. Avustuksensaaja on tällöin velvollinen pitämään erilliskirjanpitoa avustuksen kohteena olevasta jakelutoiminnasta.

Avustuskausi alkaa 1.10.2023 ja päättyy 30.9.2024. Avustuskaudelle on käytettävissä avustusta 15 miljoonaa euroa, joka on kohdennettu avustuskelpoisille alueille. Kullekin alueelle voi hakea avustusta enintään sille osoitetun avustuksen enimmäismäärän verran. Haluaika päättyy 20.8.2023.

Avustuksen saajan tulee täyttää lainsäädännössä ja hakuehdoissa asetetut kelpoisuusehdot. Valittavalla jakeluyrityksellä tulee mm. olla toimintaan soveltuva kokemus ja henkilöstö, jotta se voi vastata avustuksen kohteena olevasta jakelutoiminnasta.

Perustietoa avustuksesta

Lisätietoa hakemisesta

Sovellettava lainsäädäntö

Postilaki (415/2011) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110415

Valtionavustuslaki (688/2001) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688 

Valtioneuvoston asetus sanomalehtijakeluun myönnettävästä väliaikaisesta valtionavustuksesta 820/2023  https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230820 (Ulkoinen linkki)

KOMISSION ASETUS (EU) N:o 651/2014

tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0651 (Ulkoinen linkki)

KOMISSION PÄÄTÖS (2012/21/EU)

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9380)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32012D0021 (Ulkoinen linkki)

Laki eräitä yrityksiä koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta (19/2003) https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030019 (Ulkoinen linkki)

 

Päivitetty