Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Haettavana on valtionavustus sanomalehtien jakeluun. Avustus on tarkoitettu yrityksille, jotka sitoutuvat sanomalehtien jakeluun avustuksen ehtojen mukaisesti.

Tietoja päivitetty 31.5.2024 avustusalueiden määrän ja alueille haettavissa olevan avustussumman, sekä hakuajan päättymispäivämäärän osalta.
 

Helmikuussa 2023 vahvistetun postilain muutoksen myötä postin yleispalveluun kuuluvasta viisipäiväisestä keräilystä ja jakelusta siirryttiin kolmepäiväiseen keräilyyn ja jakeluun 1.10.2023. Muutoksen myötä otettiin käyttöön määräaikainen sanomalehtijakelua koskeva valtionavustus. Avustuksen tarkoituksena on luoda edellytyksiä sanomalehtijakelun jatkuvuudelle viitenä arkipäivänä viikossa alueilla, joilla ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa eikä saatavilla täysin kattavaa viisipäiväistä varhaisjakelua.

Sanomalehtijakelua koskevaa valtionavustusta varten järjestetään valintamenettely, jossa kullekin avustuskelpoiselle alueelle valitaan yksi jakeluyritys. Avustuskelpoisen alueen jakeluyritykseksi valitaan hakija, joka sitoutuu jakamaan avustuksen piiriin kuuluvat sanomalehdet tiistaisin ja torstaisin pienimmällä avustussummalla.

Avustusalueita on kaikkiaan 42. Traficom on muodostanut avustusalueita siten, että ne noudattavat pääpiirteissään maakuntarajoja, poikkeuksena Lappi, jossa suuren pinta-alan vuoksi avustusalueet rajautuvat pääpiirteissään kuntarajojen mukaisesti.

Traficom on määritellyt enimmäishinnan, jonka jakeluyritys voi periä sanomalehtien kustantajilta. Avustuksen tarkoituksena on kattaa sanomalehtien jakelusta syntyvät nettokustannukset eli se osa kustannuksista, joita sanomalehtien kustantajilta perittävä jakeluhinta ei kata. Avustus kattaa myös kohtuullisen voiton sanomalehtien jakelusta.

Avustuksen saaja voi vapaasti jakaa samassa jakelussa myös muita jakelutuotteita, joiden jakeluhinta on vapaasti yrityksen päätettävissä. Avustuksensaaja on tällöin velvollinen pitämään erilliskirjanpitoa avustuksen kohteena olevasta jakelutoiminnasta.

Avustuskausi alkaa 1.10.2024 ja päättyy 30.9.2025. Avustuskaudelle on käytettävissä avustusta 15 miljoonaa euroa, joka on kohdennettu avustuskelpoisille alueille. Kullekin alueelle voi hakea avustusta enintään sille osoitetun avustuksen enimmäismäärän verran. Haluaika päättyy 2.8.2024.

Avustuksen saajan tulee täyttää lainsäädännössä ja hakuehdoissa asetetut kelpoisuusehdot. Valittavalla jakeluyrityksellä tulee mm. olla toimintaan soveltuva kokemus ja henkilöstö, jotta se voi vastata avustuksen kohteena olevasta jakelutoiminnasta.

Perustietoa avustuksesta

Lisätietoa hakemisesta

Sovellettava lainsäädäntö

Komission asetus (EU) N:o 651/2014 tiettyjen tukimuotojen toteamisesta sisämarkkinoille soveltuviksi perussopimuksen 107 ja 108 artiklan mukaisesti.

Komission päätös (2012/21/EU) euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 9380).

Päivitetty