Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Maa-asema- ja tutkatoimintaluvat

Maa-aseman ja yläilmakehään tai avaruuteen suunnatun tutkan perustamiseen sekä niiden toiminnan harjoittamiseen tarvitaan lupa. Toimivaltaisena lupa- ja valvontaviranomaisena toimii Liikenne- ja viestintävirasto (Traficom).

Tältä sivulta löydät tietoa muun muassa, milloin tarvitaan lupa maa-asema- ja tutkatoimintaan, miten lupaa voi hakea ja mitä tietoja hakemuksessa tulee olla.

Milloin tarvitaan lupa maa-asema- ja tutkatoimintaan?

Maa-asema- ja tutkatoiminnan luvanvaraisuudesta säädetään maa-asemista ja eräistä tutkista annetussa laissa (96/2023) (Ulkoinen linkki). Laki tuli voimaan 1.2.2023 alkaen.

Maa-aseman ja tutkan perustaminen sekä maa-asematoiminnan ja tutkatoiminnan harjoittaminen ovat luvanvaraista lukuun ottamatta tavanomaista satelliittipalveluiden käyttöä. Säänneltyä maa-asematoimintaa on tiedon ja signaalien vastaanottaminen avaruudesta eri järjestelmistä ja lähettäminen avaruuteen. Tutkatoimintaa on radiosignaalien ja laserpulssien lähettäminen yläilmakehään tai avaruuteen ja näistä heijastuneiden tutkakaikujen vastaanottaminen.

Lain soveltamisalasta rajattu pois tavanomainen satelliittipalveluiden käyttö. Lakia ei sovelleta yleisesti vastaanotetuiksi tarkoitettujen lähetysten vastaanottoon (kuten satelliitti-TV ja radioamatööritoiminta), lyhytaikaiseen satelliittiradioliikenteen ohjelmantuotantoyhteyteen tai koeluontoiseen käyttöön, eikä lupavapaasti toimiviin tavanomaisiin satelliittipäätelaitteisiin (esimerkiksi tavanomaisten älylaitteiden ja navigaattoreiden paikantimet).

Viranomaiset eivät tarvitse lupaa maa-asema- ja tutkatoiminnan harjoittamiseen. Viranomaisen kuitenkin tulee ilmoittaa harjoittamastaan maa-asema- tai tutkatoiminnasta Liikenne- ja viestintävirastolle.

Maa-asema- ja tutkatoimintaa, joka on aloitettu ennen lain voimaantuloa, voidaan jatkaa siirtymäajan puitteissa ilman erillistä lupaa vuoden 2024 tammikuun loppuun saakka. Siirtymäajan päättymisen jälkeen toimintaa jatkavilla toiminnanharjoittajilla tulee olla lupa myönnettynä.

Lähettävä maa-asema ja tutka tarvitsevat edelleen myös radioluvan. 

Luvan hakeminen

Lupaa maa-aseman tai tutkan perustamiseen ja maa-asematoimintaan tai tutkatoimintaan haetaan kirjallisella hakemuksella. Virasto suosittelee luvan hakemisessa käytettävän alla olevaa lupahakemuspohjaa.

Maa-ja tutkatoimintahakuprosessin kuvaus

Luvan myöntäminen, voimassaolo ja rajoitukset

Traficom myöntää luvan, jos maa-asemista ja eräistä tutkista annetun lain 4 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Jos luvan myöntäminen ilmeisesti vaikuttaisi kansalliseen turvallisuuteen, luvan myöntää kuitenkin valtioneuvosto. Lupa myönnetään määräajaksi lähtökohtaisesti suunnitellun toiminnan keston ajaksi, kuitenkin enintään kymmeneksi vuodeksi kerrallaan.

Lupaa ei saa siirtää muulle kuin toiminnanharjoittajan kanssa samaan konserniin kuuluvalle yritykselle. Luvan siirrosta ja määräysvallan siirtymisestä on ilmoitettava välittömästi Traficomille. Lisäksi, jos määräysvalta toiminnanharjoittajaan nähden muuttuu, on tästä ilmoitettava välittömästi Traficomille.

Raportointi- ja ilmoitusvelvollisuudet

Toiminnanharjoittajat ovat velvollisia raportoimaan toiminnastaan ja asiakkaistaan lupaviranomaiselle vuosittain. Traficom tulee ohjeistamaan tämän osalta myöhemmin.

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä Traficomille, jos sillä on syytä epäillä luovuttaneensa maa-asemadataa tarkoituksiin, joiden se epäilee vaarantavan kansallista turvallisuutta tai Suomen kansainvälisten velvoitteiden noudattamisen taikka olevan ristiriidassa Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan kanssa, tai jos maa-asemadataan on päässyt käsiksi henkilö, jolla ei siihen ole oikeutta.

Toimintaan kohdistuvasta merkittävästä tietoturvallisuushäiriöstä on ilmoitettava vuorokauden kuluessa sen havaitsemisesta. 

Ilmoitukset lähetetään osoitteeseen: maa-asemat(at)traficom.fi

Toimijoita kehotetaan tekemään ilmoitus myös Traficomin Kyberturvallisuuskeskukselle, joka voi tarjota apua tietoturvaloukkauksen selvittämiseksi. Ilmoituksen voi tehdä Kyberturvallisuuskeskuksen ilmoituslomakkeella osoitteessa https://www.kyberturvallisuuskeskus.fi/fi/ilmoita (Ulkoinen linkki) tai sähköpostitse osoitteeseen cert(at)traficom.fi.

Ohjeet salatun viestin lähettämiseen löydät täältä: https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin (Ulkoinen linkki) 

Maksut

Hakemusmaksu on 2000 euroa. Hakemusmaksua ei palauteta, vaikka lupahakemuksesta luovuttaisiin tai se hylättäisiin.

Maa-asema- ja tutkatoiminnan valvontamaksu on liiketoimintatarkoituksessa harjoitetun toiminnan osalta 1200 euroa vuodessa. Tutkimus- tai koulutustoiminnan (ei-kaupallinen) valvontamaksu on 300 euroa vuodessa.

Lisätietoja:

Toiminnanharjoittajat voivat olla tarvittaessa yhteydessä sähköpostiosoitteeseen: maa-asemat@traficom.fi

Laki maa-asemista ja eräistä tutkista (96/2023) (Ulkoinen linkki)

Traficomin tiedote 1.2.2023: Avaruussektorin maa-asema- ja tutkatoiminnan turvallisuutta edistetään - toiminta jatkossa luvanvaraista (Ulkoinen linkki).

Päivitetty