Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Älykkäiden laitteiden määrä arjessamme ja kodeissamme lisääntyy jatkuvasti. Niiden kirjo on hyvin monimuotoinen ulottuen tutuista älypuhelimista ja päälle puettavista laitteista, kuten älykelloista, älykkäisiin kodinkoneisiin, ja aina esimerkiksi talotekniikan ja sähköjärjestelmien optimointiin tarkoitettuihin laitteisiin. Kaikki älykkäät laitteet tarvitsevat tuekseen luotettavasti ja tietoturvallisesti toimivia yhteyksiä eri laitteiden ja käyttäjien väliseen viestintään. Tämän lisäksi älykkäät kodit tarvitsevat vakaita, suorituskykyisiä ja tietoturvallisia laajakaistayhteyksiä, joilla laitteet kytkeytyvät ulkoiseen maailmaan ja moninaisiin palveluihin. 

Traficomissa tehtävänämme on edistää huippunopeiden ja suorituskykyisten laajakaistayhteyksien saatavuutta monin eri tavoin. Teemme taajuussuunnittelua häiriöttömyyden ja toimivuuden varmistamiseksi ja vaikutamme monilla eri kansainvälisillä foorumeilla, joilla sovitaan langattomien yhteyksien tarvitsemien radiotaajuuksien käytöstä. 

Kotiemme älylaitteet, kuten monet muutkin arjessamme käytettävät radiolaitteet, on pääasiassa vapautettu radioluvanvaraisuudesta. Tavoitteemme Traficomissa on lähtökohtaisesti aina vapauttaa radiolaitteita luvasta, mikäli tämä taajuuksien ja laitteiden häiriöttömän käytön kannalta on mahdollista. Tällöin radiolaitteiden käyttöönotto on helppoa ja sujuvaa. Varmistamme myös, että Suomessa myytävät radiotaajuuksia käyttävät langattomat laitteet eli radiolaitteet täyttävät niille asetetut vaatimukset.  

Kiinteän laajakaistaverkon puolella myönnämme valtion tukea valokuituverkkojen rakentamiseen ja edistämme verkkojen yhteisrakentamista keskitetyn tietopisteen avulla. Traficomin Kyberturvallisuuskeskus puolestaan kehittää ja valvoo viestintäverkkojen ja -palvelujen toimintavarmuutta ja turvallisuutta.

Suomessa on kattavat laajakaistaverkot

Matkaviestinverkot ovat keskeisessä roolissa erilaisissa yhteiskunnan toiminnoissa sekä meidän jokaisen arjessa. Ne tarjoavat laajakaistayhteyksiä myös kotien älylaitteiden tarpeisiin. Suomessa on kansainvälisellä tasolla mitattuna luotettavat ja kattavat matkaviestinverkot. Verkot kattavat Suomea aina etelästä pohjoiseen ja mahdollistavat älykkäiden laitteiden ja palvelujen hyödyntämisen liikkuessa myös kodin ulkopuolella. Matkaviestinverkot kattavat lähes kaikki kotitaloudet Suomessa. 

Kodeissa ja sisätiloissa laajakaistayhteydet pohjautuvat usein matkaviestinverkkoihin tai kiinteisiin yhteyksiin kuten valokuituun. Kodin sisällä yhteydet jaetaan usein WLAN-verkon kautta matkaviestinverkkoihin tai kiinteään laajakaistaverkkoon kytketyltä reitittimeltä kodin erilaisille yhteyksiä tarvitseville älykkäille laitteille. 

Työnteon muuttuessa yhä enemmän hybridityöksi, jossa paikasta riippumattoman työn ja etätyön osuus on kasvanut voimakkaasti, on luotettavien laajakaistayhteyksien merkitys arjessa korostunut entisestään. Videoneuvottelut ja tietojen käyttö työpaikan palvelimilta vaatii yhteyksiltä riittävää suorituskykyä ja kapasiteettia mahdollistaakseen sujuvan työnteon. 

Tällä hetkellä Suomessa otetaan käyttöön viidennen sukupolven matkaviestinverkkoteknologiaa, josta käytetään myös nimitystä 5G. 5G-teknologia on suorituskyvyltään edellisiä teknologiasukupolvia tehokkaampaa mahdollistaen muun muassa yhä suuremmat tiedonsiirtonopeudet. Operaattorit rakentavat 5G-verkkoja aktiivisesti ja verkot kattavat tällä hetkellä jo lähes 90 % Suomen kotitalouksista. Samaan aikaan kiinteän laajakaistan rakentaminen etenee Suomen eri osissa ja uusia alueita saadaan muun muassa valokuidun kattavuuden piiriin.

Älykkäät laitteet ja järjestelmät osana asumista

Traficomin työ radiotaajuuksien nykyisen ja tulevaisuuden käytön mahdollistajana on erityisen tärkeää, koska verkkoon langattomasti kytkettyjen laitteiden määrä kasvaa jatkuvasti. Esineiden internet kytkee verkkoon erilaiset sensorit, kamerat ja anturit. Näiden avulla saadaan kerättyä dataa muun muassa laitteista, niiden tilasta, käyttöolosuhteista ja prosesseista, jonka avulla voidaan ohjata eri toimintoja tehokkaasti ja turvallisesti. Kodeissa esimerkiksi älykäs talotekniikka, valaistus ja sähkön käyttö voidaan toteuttaa hyödyntäen verkkoon kytkettyjä laitteita ja järjestelmiä, joita voidaan ohjata esimerkiksi mobiililaitteilla. 

Älykkäiden järjestelmien avulla voidaan saada aikaan säästöjä ja vähentää energiankulutusta sekä lisätä asumisen turvallisuutta ja mukavuutta. Ensivaiheessa pystymme ohjaamaan kodin eri toimintoja kosketusnäytöiltä ja pinnoilta sekä ääniohjatusti. Pidemmälle mentäessä tulevaisuuden älykäs koti voi oppia sopeutumaan meihin ja tapoihimme ja osata ennakoida tarpeitamme erilaisissa tilanteissa. Toimivat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet ovat tämän kehityksen keskiössä.

Älykkäät laitteet ja järjestelmät ovat osana asumista  Toimivat ja turvalliset tietoliikenneyhteydet mahdollistavat älykkäitä verkkoon kytkettyjä laitteita ja järjestelmiä joita voidaan ohjata esimerkiksi mobiili-laitteilla.  Älykkäiden järjestelmien avulla voidaan saada aikaan säästöjä ja vähentää energiankulutusta sekä lisätä asumisen turvallisuutta ja mukavuutta.

Älylaitteiden markkinavalvonnalla ehkäistään radiohäiriöitä

Monet älylaitteista toimivat langattomasti radiotaajuuksilla. EU-alueella myytäville langattomille laitteille on sovittu yhteiset minimivaatimukset, jotta tällaiset taajuuksia käyttävät laitteet eivät muun muassa häiritsisi toisiaan. Ennen kuin langatonta laitetta voi myydä EU-alueella, laitteen valmistajan on pitänyt varmistaa, että laite täyttää sille asetetut vaatimukset ja kiinnittää laitteeseen CE-merkintä. Myös muilla toimitusketjun toimijoilla, kuten maahantuojilla ja myyjillä, on velvollisuus varmistaa, että myynnissä on vain vaatimustenmukaisia laitteita. Traficom valvoo Suomen markkinoilla myytävien radiolaitteiden vaatimustenmukaisuutta ja valvonnan tavoitteena on ennalta ehkäistä radiohäiriötä. Tietyille EU-alueella myytäville langattomille laitteille on tulossa myös tietoturvavaatimuksia, joita aletaan soveltaa lähivuosina. 

Kyberturvallisuus huomioitava kaikissa älylaitteissa

Älylaitteet keräävät paljon tietoa niiden käyttäjistä ja lähettävät sitä eteenpäin laitteiden valmistajille, ja sitä kautta esimerkiksi mainostajille. On tärkeää kiinnittää huomiota tietoturvallisuuteen, jotta esimerkiksi käyttäjien henkilökohtaisia tietoja ei kerätä ilman lupaa ja käyttäjätileille ei voi murtautua. Markkinoilla olevien laitteiden tietoturvan taso voi olla vaikeaa selvittää. Ennen ostopäätöstä on hyvä selvittää valmistajalta ja myyjältä, miten tietoturva on toteutettu laitteeseen ja miten pitkäksi aikaa valmistaja sitoutuu päivittämään laitteita. Yksi tapa varmistaa älylaitteen turvallisuus on tarkistaa, onko laitteelle myönnetty Tietoturvamerkki. Se kertoo, että laite täyttää Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen asettamat vaatimukset.

 Traficom aktiivisesti mukana kansainvälisessä 6G-kehitystyössä

Tällä hetkellä käynnissä on kansainvälinen työ kuudennen sukupolven matkaviestinverkkoteknologian kehittämiseksi, joka pyrkii vastaamaan tulevaisuuden viestintätarpeisiimme. Vuoden 2030 tienoilla käyttöönotettava 6G-teknologia yhdistää fyysisen, digitaalisen ja biologisen maailman sekä miljardit koneet, laitteet, ihmiset, ajoneuvot, robotit ja dronet pilveen tekoälyn optimoiman verkon kautta.  6G-kehitystyön läpileikkaavia teemoja ovat kestävä kehitys, turvallisuus ja resilienssi, kaikkialla läsnä oleva älykkyys sekä yhteyksien mahdollistaminen kaikille. Traficom vaikuttaa aktiivisesti kansainvälisessä 6G-kehitystyössä ja vaikutamme tiiviisti radiotaajuustyöhön EU:ssa ja kansainvälisesti. Suomi on viestintäteknologioiden kärkimaa ja haluamme osaltamme varmistaa, että Suomi on myös 6G-kehityksen kärjessä. 

Uudet teknologiat mullistavat myös älykotiratkaisut

Teknologiat kehittyvät nopeasti ja uusia digitaalisia palveluita tulee jatkuvasti lisää. Tulevaisuudessa tulemme näkemään monia uusia digitaalisia palveluja, joita emme vielä tällä hetkellä osaa edes kuvitella. Laskenta ja älykkyys ovat entistä tärkeämpi osa verkkoja ja nämä toiminnot siirtyvät nykyisistä keskitetyistä datakeskuksista entistä lähemmäs käyttäjiä. Tulevaisuudessa tiedonsiirto voi perustua tekoälyllä ohjattuun erilaisten verkkojen verkostoon, joka mukautuu saumattomasti käyttäjien ja palvelujen kulloisiinkin tarpeisiin. Tämä mahdollistaa uudenlaisten digitaalisten palvelujen kehittämisen, kuten etäläsnäolon, digitaalisten terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisujen kehittämisen sekä fyysisen maailman mallintamisen digitaalisesti.

Tällä hetkellä metaversumin ja virtuaalista ja lisättyä todellisuutta hyödyntävien alustojen mahdollisen läpimurron uskotaan muuttavan tapaamme kuluttaa digitaalista sisältöä ja palveluita. Tekoälyn uskotaan tulevan yhä laajemmin osaksi työtä ja arkea ja avustavan meitä erilaisissa tehtävissä niin kotona kuin toimistolla. Tämä kehitys haastaa myös digitaalista infrastruktuuria ja tietoliikenneverkkoja. Tulevaisuus kannattaakin pitää mielessä suunnitellessa myös oman kodin laajakaistaratkaisuja, sillä älykkäiden laitteiden määrä kasvaa ja monipuolistuu ja monet uudet palvelut vaativat aiempaa parempaa suorituskykyä tietoliikenneyhteyksiltä.

Lue lisää langattomien laitteiden vaatimuksista Traficomin verkkosivuilta. (Ulkoinen linkki)

Tutustu myös skarpin kuluttajan muistilistaan osoitteessa älyäostoksiin.fi (Ulkoinen linkki)

Lue lisää Tietoturvamerkistä (Ulkoinen linkki)

Siirry takaisin Radiotaajuudet nyt ja tulevaisuudessa -sivulle.  (Ulkoinen linkki)

Päivitetty