Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Internetin avoimuutta eli verkkoneutraliteettia turvataan EU:n asetuksella, jonka noudattamista Traficom valvoo Suomessa. Asetuksen tarkoituksena on varmistaa, että operaattorit kohtelevat internetliikennettä tasapuolisesti ja että käyttäjien oikeus avoimeen internetiin toteutuu.

EU:n asetuksen mukaan internetyhteyspalvelun käyttäjillä on oikeus saada ja välittää tietoa ja sisältöjä sekä käyttää ja tarjota valitsemiaan sovelluksia ja palveluja. Tämä oikeus käyttäjillä on riippumatta siitä, mistä tai mihin tietoa siirretään. Tätä periaatetta kutsutaan myös verkkoneutraliteetiksi.

Internetyhteyspalvelun ominaisuuksista kuten nopeudesta, palveluun sisältyvästä datansiirron määrästä ja liittymän hinnasta voidaan edelleen sopia liittymäsopimuksessa. Sopimuksilla ei saa kuitenkaan rajoittaa käyttäjien oikeutta avoimeen internetiin.

Verkkoneutraliteettiin kuuluu myös oikeus käyttää haluamaansa päätelaitetta, kuten puhelinta tai modeemia. Päätelaitteen tulee kuitenkin olla yhteensopiva operaattorin ilmoittamien teknisten vaatimusten kanssa.

Lähtökohtana liikenteen tasapuolinen kohtelu

Verkkoneutraliteetin periaatteen mukaisesti operaattorin on lähtökohtaisesti kohdeltava kaikkea internetliikennettä samalla tavoin. Operaattori ei yleensä saa esimerkiksi rajoittaa liikennettä tiettyihin internetosoitteisiin tai kohdistaa rajoituksia tietyn tyyppiseen liikenteeseen. Operaattori saa kuitenkin ottaa käyttöön kohtuullisia liikenteenhallintamenettelyjä. Niillä edistetään verkon resurssien tehokasta käyttöä ja optimoidaan internetin palvelujen laatua.

Operaattori voi kuitenkin poikkeuksellisesti rajoittaa internetliikennettä, jos se on tarpeen

  • lainsäädännön, tuomioistuimen tai viranomaisen päätöksen noudattamiseksi
  • verkon ja päätelaitteiden tietoturvan säilyttämiseksi
  • verkon ruuhkautumisen estämiseksi tai jo toteutuneen ruuhkan lieventämiseksi, jos ruuhkautuminen on poikkeuksellista tai väliaikaista.

Avoimen internetin asetus ei estä Ukrainan sodan johdosta Euroopassa asetettujen mediapakotteiden toteuttamista. 

Operaattori voi lisäksi tarjota verkossaan palveluita, jotka on optimoitu sellaisia tiettyjä sisältöjä, sovelluksia tai palveluja varten, joiden toimivuus edellyttää yhteydeltä tavallista internetyhteyspalvelua parempaa laatua. Optimointia tarvitsevia palveluita voivat olla esimerkiksi matkaviestinverkoissa toimivat puhelinpalvelut (kuten VoLTE) ja laajakaistan yli toimiva operaattorin tarjoama televisiopalvelu (IPTV). Kaikkia internetliittymiä tulee kuitenkin kohdella tasapuolisesti, eikä operaattori saa suosia tiettyjä liittymiä. Operaattori voi tarjota optimoituja palveluita vain, jos se ei heikennä internetyhteyspalvelujen yleistä laatua.

Liittymän maksiminopeuden rajoittaminen sovitun nopeusluokan mukaisesti on kuitenkin sallittua samoin kuin se, että maksiminopeudeltaan toisistaan poikkeavia liittymiä kohdellaan eri tavalla taajuusresurssien jaossa. Traficom on täsmentänyt tätä tulkintaa kannanotossa.

Sopimusehtojen sääntely täydentää verkkoneutraliteetin periaatetta

Verkkoneutraliteettiin kuuluu myös se, että operaattorit antavat selvät ja ymmärrettävät tiedot eri liittymien ominaisuuksista sopimuksissa ja internetsivuillaan. Asiakkaille on kerrottava muun muassa

  • asetuksen edellyttämät tiedot internetyhteyspalvelun nopeudesta 
  • miten liittymän mahdollinen tiedonsiirtokiintiö, nopeus ja muut laatutekijät saattavat käytännössä vaikuttaa internetyhteyspalveluun ja erityisesti eri sisältöjen, sovellusten ja palvelujen käyttöön
  • miten operaattorin käyttämät liikenteenhallintamenettelyt voivat vaikuttaa internetyhteyden laatuun
  • miten tilatut optimointia edellyttävät palvelut (kuten yllä mainittu IPTV) vaikuttavat internetyhteyspalveluun, kuten sen nopeuteen.

Traficom on täsmentänyt nopeuskannanotossaanm miten nopeuden vaihteluväli tulee ilmoittaa liittymäsopimuksessa.

Traficom valvoo, että operaattorit noudattavat asetuksen vaatimuksia. Operaattorien tulee kohdella internetliikennettä asetuksen mukaisesti ja ilmoittaa sopimuksissaan asetuksen edellyttämät tiedot.

Jos uskot, että oma operaattorisi ei toimi EU:n asetuksen mukaisesti, sinun kannattaa yleensä olla ensiksi yhteydessä operaattoriin tilanteen selvittämiseksi. Operaattorin verkkosivuilla tulisi olla ohjeet asiaa koskevan valituksen tekemiseksi ja tiedot siitä, miten valituksen käsittely etenee.

Jos asia ei ratkea yhteydenotolla operaattoriin ja katsot, että internetyhteyspalvelun tarjoaja esimerkiksi rajoittaa liikennettä asetuksen vastaisesti tai sopimuksessa ei mainita kaikkia asetuksen edellyttämiä tietoja, voit olla yhteydessä Traficomiin.

Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communications) on julkaissut suuntaviivat säädännön soveltamisesta. Traficomin on otettava suuntaviivat mahdollisimman tarkasti huomioon omassa valvontatoiminnassaan. Lisätietoa suuntaviivoista (Ulkoinen linkki).

EU-asetus 2015/2120 (Ulkoinen linkki)

Muistio verkkoneutraliteettiasetuksen huomioimisesta

Operaattorien sopimusehdot eivät vielä kaikilta osin vastaa asetuksen vaatimuksia, koska operaattorit ovat odottaneet valvontaviranomaisten linjauksia asetuksen soveltamisesta. Linjaukset on julkaistu elokuun lopussa, ja Viestintävirasto (nykyinen Traficom) aloitti syksyn 2016 aikana selvityksen, miten operaattorien sopimusehdot vastaavat asetuksen vaatimuksia.

Sähköinen asiointi

Ilmainen

Käänny tarvittaessa muiden kuluttajaviranomaisten puoleen 

Jos internetyhteyspalvelun laatu tai toimitustapa ei vastaa sovittua tai lainsäädännön vaatimuksia, sinulla voi olla oikeus vaatia operaattoria korjaamaan palvelun ongelmat ja oikeus korvaukseen. Traficom ei kuitenkaan käsittele operaattorin ja asiakkaan välistä sopimussuhdetta tai korvausta koskevia asioita, vaan tällöin on käännyttävä kuluttajaneuvonnan (Ulkoinen linkki)ja kuluttajariitalautakunnan (Ulkoinen linkki)puoleen.

Päivitetty