Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Yhteisrakentaminen tarkoittaa sitä, että eri verkkojen kuten sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia vaativat työt suoritetaan yhdessä. Eri verkkojen infrastruktuurit rakennetaan samalla kertaa niin, että kaikki yhteisrakentamisen osapuolet osallistuvat kustannuksiin. Yhdessä rakentamiskustannus on edullisempi, kuin jos kaikki rakentaisivat verkkonsa itsenäisesti.

Yhteisrakentamislaki tuli voimaan 1.7.2016. Yhteisrakentamislaissa on säännökset sekä olemassa olevan verkon yhteiskäytöstä että uuden infrastruktuurin yhteisrakentamisesta. Lakia sovelletaan tilanteisiin, joissa vähintään yhtenä osapuolena on viestintäverkko.

Laki velvoittaa kaikkia verkkotoimijoita luovuttamaan toiselle verkkotoimijalle käyttöoikeuden fyysiseen infrastruktuuriinsa ja suostumaan tämän yhteisrakentamista koskevaan pyyntöön oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin. Käyttöoikeuden luovuttamisesta ja yhteisrakentamisesta voi kieltäytyä vain laissa erikseen määritetyillä perusteilla.

Yhteisrakentamisen tavoitteena on luoda kustannussäästöjä verkkotoimijoille. Lisäksi yhteisrakentamisella voidaan välttää moninkertaisista kaivuutöistä aiheutuvat haitat tienkäyttäjille ja olemassa oleville verkoille.

Yhteisrakentamishankkeiden etsintä kannattaa aloittaa Verkkotietopiste.fi-palvelusta. Verkkotoimijoiden on jaettava tieto suunnitteilla olevista rakennushankkeistaan ja niitä koskevista muutoksista Verkkotietopiste.fi-palvelussa heti, kun tiedot ovat saatavilla.

Tietojen pitää olla palvelussa hyvissä ajoin ennen hanketta koskevien lupaprosessien käynnistymistä, jotta muilla verkkotoimijoilla on aito mahdollisuus tehdä yhteisrakentamispyyntö ajoissa ja toimijat ehtivät suunnitella hanketta yhdessä. 

Jos tiedot eivät ole Verkkotietopiste.fi-palvelussa, ne tulee antaa suoraan toisen verkkotoimijan kirjallisesta pyynnöstä. Tietojen antamisesta voi kieltäytyä vain, jos se vaarantaisi verkkojen tietoturvallisuutta, yleistä tai kansallista turvallisuutta tai liikesalaisuuksia.

Yhteisrakentamisen osapuolet voivat sopia kustannustenjaosta haluamallaan tavalla. Jos muuta ei sovita, kustannukset jaetaan verkkotoimijoiden kesken erillisrakentamisesta aiheutuvien arvioitujen kustannusten suhteessa. Eroja eri verkkotyyppien rakentamiskustannuksiin voivat aiheuttaa esimerkiksi erilaiset rakennus- ja turvallisuusmääräykset.

Sähkö- ja televerkkojen kustannustenjakoon voi käyttää apuna myös kustannustenjakomallia, jonka tarkoitus on edistää yhteisrakentamista toimialojen yhtiöiden kesken. Mallin ovat yhdessä luoneet FiCom ry ja Energiateollisuus ry jäsenyrityksineen. Kustannustenjakomalli on luettavissa Ficomin verkkosivuilla .

Yhteisrakentaminen ei pääsääntöisesti vaikuta verkkojen rakentamiseen tai käyttöön liittyviin rakentamis-, lupa- tai työturvallisuusmääräyksiin. Rakentamishankkeen valmistumisen jälkeen kukin verkkotoimija vastaa oman verkkonsa ylläpidosta.

Ongelmia yhteisrakentamisesta tai yhteiskäytöstä sopimisessa?  

Yhteisrakentamislain mukaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tehtäviin kuuluu valvoa yhteisrakentamislain ja sen nojalla annettujen säännösten ja päätösten noudattamista. 
Viraston on edistettävä verkkotoimijoiden yhteistyötä ja pyrittävä ratkaisemaan verkkotoimijoiden välisiä erimielisyyksiä ensisijaisesti sovittelemalla. 

Traficom voi tarvittaessa myös tehdä velvoittavia päätöksiä. Virastolla on oikeus saada tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat tiedot, ja se voi myös antaa tarkempia teknisiä määräyksiä.

Käytännössä lain soveltamisalaan kuuluva verkkotoimija voi saada riita-asian vireille ottamalla yhteyttä Traficomiin. Tiedusteluja voi tehdä esimerkiksi ottamalla yhteyttä virastossa toimivaan tiimiin sähköpostitse osoitteella: yhteisrakentamistiimi@traficom.fi tai suoraan asiantuntijaan (yhteystiedot alla). 

Asian käsittely etenee alustavilla keskusteluilla kartoittamalla erimielisyyksien syitä. Viraston toimintaan soveltuu laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Traficom ei toistaiseksi ole tehnyt valituskelpoisia päätöksiä yhteisrakentamislain nojalla. Lähtökohtaisesti virasto pyrkii lain 10 §:n mukaisesti ratkaisemaan verkkotoimijoiden väliset erimielisyydet ensisijaisesti sovittelemalla.

Verkkotoimijoiden ja lain soveltamisen kannalta keskeisten toimijoiden välisen yhteistyön edistämiseksi Traficom on perustanut yhteisrakentamisverkoston

Verkosto on Traficomin ja sen sidosryhmien palaute-, yhteistyö- ja viestintäkanava, joka edistää verkkotoimijoiden yhteistoimintaa verkkojen rakentamisessa ja yhteiskäytössä. Lisäksi Traficom käy vuoropuhelua yhteiskäytöstä keskeisten toimijoiden kanssa perustamansa passiivi-infran asiantuntijatyöryhmän kautta. Lisätietoja yhteisrakentamisverkoston toiminnasta ja passiivi-infran yhteiskäytön edistämiseksi tehtävästä työstä voi tiedustella viraston yhteisrakentamistiimiltä. 

Ota yhteyttä yhteisrakentamistiimiin

Sähköpostiosoite: yhteisrakentamistiimi@traficom.fi

Päivi Peltola-Ojala, johtava asiantuntija, etunimi.sukunimi@traficom.fi, p. 0295 390 539

Aino Koskinen, lakimies, etunimi.sukunimi@traficom.fi, p. 0295 346 241

Päivitetty