Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Mitä yhteisrakentaminen tarkoittaa?

Yhteisrakentaminen tarkoittaa sitä, että eri verkkojen kuten sähkö-, tele-, liikenne- ja vesihuoltoverkkojen maaurakointia vaativat työt suoritetaan yhdessä. Eri verkkojen infra rakennetaan samalla kertaa kaikkien yhteisrakentamisen osapuolten osallistuessa kustannuksiin. Yhdessä asennettaessa rakentamiskustannus on edullisempi kuin jos kaikki rakentaisivat verkkonsa itsenäisesti.

Yhteisrakentamislaki tuli voimaan 1.7.2016. Yhteisrakentamislaissa on säännökset sekä olemassa olevan verkon yhteiskäytöstä ja uuden infrastruktuurin yhteisrakentamisesta. Laki velvoittaa kaikkia verkkotoimijoita luovuttamaan toiselle verkkotoimijalle käyttöoikeuden fyysiseen infrastruktuuriinsa sekä suostumaan tämän yhteisrakentamista koskevaan pyyntöön oikeudenmukaisin ja kohtuullisin ehdoin. Käyttöoikeuden luovuttamisesta ja yhteisrakentamisesta voi kieltäytyä vain laissa erikseen määritetyillä perusteilla.

Ongelmia yhteisrakentamisesta tai yhteiskäytöstä sopimisessa?  

Yhteisrakentamislain mukaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tehtäviin kuuluu valvoa yhteisrakentamislain ja sen nojalla annettujen säännösten ja päätösten noudattamista. Viraston on edistettävä verkkotoimijoiden yhteistyötä ja pyrittävä ratkaisemaan verkkotoimijoiden välisiä erimielisyyksiä ensisijaisesti sovittelemalla. Traficom voi tarvittaessa myös tehdä velvoittavia päätöksiä. Virastolla on oikeus saada tehtäviensä suorittamiseksi tarvittavat tiedot ja se voi myös antaa tarkempia teknisiä määräyksiä määräyksenantovaltansa puitteissa.

Käytännössä lain soveltamisalaan kuuluva verkkotoimija voi saada riita-asian vireille ottamalla yhteyttä Traficomiin. Tiedusteluja voi tehdä esimerkiksi ottamalla yhteyttä virastossa toimivaan tiimiin sähköpostitse osoitteella: yhteisrakentamistiimi@traficom.fi tai suoraan asiantuntijaan (yhteystiedot alla). Asian käsittely etenee alustavilla keskusteluilla kartoittamalla erimielisyyksien syitä. Viraston toimintaan soveltuu laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Traficom ei toistaiseksi ole tehnyt valituskelpoisia päätöksiä yhteisrakentamislain nojalla. Lähtökohtaisesti virasto pyrkii lain 10 §:n mukaisesti edistämään verkkotoimijoiden välisten erimielisyyksien ratkaisemista ensisijaisesi sovittelemalla. 

Verkkotoimijoiden ja lain soveltamisen kannalta keskeisten toimijoiden välisen yhteistyön edistämiseksi Traficom on perustanut yhteisrakentamisverkoston. Verkosto on Traficomin ja sen sidosryhmien palaute-, yhteistyö- ja viestintäkanava, joka edistää verkkotoimijoiden yhteistoimintaa verkkojen rakentamisessa ja yhteiskäytössä. Lisäksi Traficom käy vuoropuhelua yhteiskäytön osalta keskeisten toimijoiden kanssa viraston perustaman passiivi-infran asiantuntijatyön puitteissa. Lisätietoja yhteisrakentamisverkoston toiminnasta ja passiivi-infran yhteiskäytön edistämiseksi tehtävästä työstä voi tiedustella viraston yhteisrakentamistiimiltä.

Tietoa yhteisrakentamisverkostosta  

Ota yhteyttä yhteisrakentamistiimiin

Sähköpostiosoite: yhteisrakentamistiimi@traficom.fi

Päivi Peltola-Ojala, johtava asiantuntija, paivi.peltola-ojala@traficom.fi, p. 0295 390 539

Tapio Oikarainen, erityisasiantuntija, tapio.oikarainen@traficom.fi, p. 0295 347 313

Anne Kaartinen, lakimies, anne.kaartinen@traficom.fi, p. 0295 390 664

Päivitetty