Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Genom Suomi.fi-fullmakter kan ett företag eller en person ge ett annat företag eller en person fullmakt att på sina vägnar uträtta ärenden i Traficoms Mina ärenden för trafik.

Traficoms e-tjänster för trafik använder följande fullmakter i fullmaktsregistret:

Underhåll av uppgifter och tillstånd för trafikföretag

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar

 • ingå avtal, begära rättelse av avgifter och tillståndsansökningar samt läsa tillståndsuppgifter
 • anmäla personer som ansvarar för användningen av fordon
 • uppdatera faktureringsuppgifter
 • granska och redigera fullmaktsgivarens basuppgifter, ärendehistorik och bekräftelser av händelser
 • granska fullmaktsgivarens uppgifter om trafikmedel som kan innehålla särskilda personuppgifter

Granskning av uppgifter om trafikmedel

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar

 • granska fullmaktsgivarens uppgifter om trafikmedel som kan innehålla särskilda personuppgifter
 • granska fullmaktsgivarens basuppgifter, ärendehistorik och bekräftelser av händelser.

Registrering av fordon

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta registrering av fullmaktsgivarens fordon, som att

 • göra en första registrering av fordon eller anmäla om ägarbyte av fordon i fullmaktsgivarens ägo eller besittning
 • ta fordonet ur trafik och ta fordonet i bruk
 • beställa registerskylt eller registreringsintyg
 • sköta ansökningsärenden som gäller registrering av fordon, såsom begäran om rättelse av registeruppgifter
 • granska fullmaktsgivarens uppgifter om trafikmedel som kan innehålla särskilda personuppgifter
 • granska fullmaktsgivarens uppgifter, ärendehistorik och bekräftelser av händelser.

Skapa certifikat och överlåtelseanmälan för fordon

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar i anslutning till ägarbyte av fordon

 • skapa certifikat
 • göra en anmälan om överlåtelse, första registrering av fordon eller ägarbyte 
 • ta fordonet ur trafik och ta fordonet i bruk
 • beställa registerskylt eller registreringsintyg
 • sköta begäran om korrigering av fordonens registreringsuppgifter
 • granska fullmaktsgivarens uppgifter om trafikmedel som kan innehålla särskilda personuppgifter
 • granska fullmaktsgivarens uppgifter, ärendehistorik och bekräftelser av händelser.

Sköta ärenden angående fordonsbeskattning

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade sköta fullmaktsgivarens ärenden angående fordonsbeskattning, såsom

 • ändra fordonsskattens betalningsrat
 • söka befrielse från fordonsskatt (endast personkund)
 • överföra gällande befrielse från fordonsskatt från ett fordon till ett annat (endast personkund)
 • besluta om gällande befrielse från fordonsskatt (endast personkund)
 • söka uppgifter om fordons skatteskulder
 • meddela kontonummer för återbäring av fordonsskatt (endast företag)
 • meddela om att lastbilens draganordning används eller inte används
 • ansöka om befrielse från bränsleavgift (endast företag)
 • betala fordonsskatt
 • ansöka om överföring av skattskyldighet för fordonsskatt (endast företag)
 • ansöka om faktureringsavtal för fordonsskatt (endast företag)
 • granska fullmaktsgivarens uppgifter om fordonsskatt och skattebefrielse
 • granska fullmaktsgivarens uppgifter om trafikmedel som kan innehålla särskilda personuppgifter (endast företag)
 • granska fullmaktsgivarens basuppgifter, ärendehistorik och bekräftelser av händelser.

Rådgivning om fordonsbeskattning

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar få personlig rådgivning i ärenden som gäller fordonsbeskattning och bränsleavgifter samt meddela fullmaktsgivarens kontonummer. För närvarande kan du använda följande e-tjänster:

 • eservices asiointi
   

Registrering av vattenfarkoster och fartyg

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar:

 • göra registeranmälningar om farkoster och fartyg 
 • granska fullmaktsgivarens uppgifter om trafikmedel som kan innehålla särskilda personuppgifter
 • granska organisationens uppgifter, ärendehistorik och bekräftelser av händelser.

Anmälan om egenkontroll av fartyg och åtgärdade besiktningsbrister

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar

 • göra en anmälan om egenkontroll om besiktning av fartyg
 • meddela att de brister som upptäckts vid besiktningen har korrigerats
 • granska fullmaktsgivarens uppgifter om trafikmedel som kan innehålla särskilda personuppgifter
 • granska organisationens uppgifter, ärendehistorik och bekräftelser av händelser

Anmäla information om sjötjänstgöring

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar

 • anmäla besättningens sjötjänstgöringsuppgifter
 • granska fullmaktsgivarens uppgifter om trafikmedel som kan innehålla särskilda personuppgifter
 • granska organisationens uppgifter, ärendehistorik och bekräftelser av händelser

Beställning av uppgifter om trafikmedel

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra följande på fullmaktsgivarens vägnar

 • beställa fordonsuppgifter
 • granska trafikmedelsuppgifter som kan innehålla särskilda personuppgifter
 • granska fullmaktsgivarens basuppgifter, ärendehistorik och bekräftelser av händelser

Registrering av luftfartyg

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade göra en registreringsanmälan för luftfartyg på fullmaktsgivarens vägnar.

Ansökan om tillstånd för luftfartyg

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om tillstånd för luftfartyg, såsom luftvärdighetsbevis, granskningsbevis avseende luftvärdighet eller bullerbevis

Godkännande och ändring av drifthandböcker och metoder för luftfart

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar ansöka om godkännande för luftfartens drifthandböcker och -metoder samt ändringar i dem

 • anmäla sådana ändringar som inte kräver förhandsgodkännande

Ansökan om verksamhetstillstånd för luftfart

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar

 • ansöka om verksamhetstillstånd för luftfart eller ändringar av dem
 • anmäla inledande av anmälningspliktig verksamhet eller avslutande av tillståndsenlig verksamhet och återställande av tillstånd

Personkunder

Du kan sköta ärenden för en annan person med följande fullmakter

 • Registrering av fordon
 • Skapa certifikat och överlåtelseanmälan för fordon
 • Sköta ärenden angående fordonsbeskattning (med undantag för anmälan om kontonummer)
 • Registrering av vattenfarkoster och fartyg 
 • Anmälan om egenkontroll av fartyg och åtgärdade besiktningsbrister 
 • Beställning av uppgifter om trafikmedel
 • Registrering av luftfartyg
 • Ansökan om tillstånd för luftfartyg

Fullmakter i Handelsregistret, FODS eller föreningsregistret 

När användaren väljer att uträtta ärenden för ett företag kontrolleras det i Handelsregistret, FODS och föreningsregistret om personen i fråga har rätt att företräda företaget och uträtta ärenden för ett företags eller en organisations räkning. Personer med rätt att företräda och underteckna behöver inte göra någonting utan kan uträtta ärenden i Mina ärenden och utan att det beviljas en separat Suomi.fi-fullmakt. Sätten att företräda företag i vår tjänst är:

 • Näringsidkare
 • Verkställande direktör
 • Verkställande direktörs ställföreträdare
 • Vice verkställande direktör
 • Bolagsman
 • Styrelsemedlem i aktiebolag eller i bostadsaktiebolag
 • Styrelseordförande i aktiebolag eller i bostadsaktiebolag
 • Likvidator

Roller som registrerats i föreningsregistret som berättigar till att uträtta ärenden för föreningens räkning kan vara:

 • Styrelseordförande
 • Styrelsemedlem

Styrelseledamöterna  i aktiebolag eller i bostadsaktiebolag kan befullmäktigas tillsammans om 

 • Det finns information om styrelseledamöterna i handelsregistret
 • Alla styrelseledamöter har finländsk personbeteckning

Läs mer om att uträtta ärenden för ett företag eller ett samfund på webbplatsen Suomi.fi. (Extern länk)

Givna fullmakter i fullmaktsregistret

Om företagets företrädare inte har någon ställningsbaserad behörighet att uträtta ärenden på organisationens vägnar, ska han eller hon i fullmaktsregistret ha en fullmakt som företaget gett honom eller henne. Fullmakten kan ges av en person med ställningsfullmakt i företaget eller en person som har fått behörighet att bevilja fullmakter av en person med ställningsfullmakt. (Extern länk)

Om det fullmaktsgivande företaget eller samfundet inte själv kan ge fullmakt i Suomi.fi-fullmakter, kan man ansöka om registrering eller radering av en fullmakt samt godkänna begäran om fullmakt via tjänsten för tjänstemannabefullmäktigande. (Extern länk)

Ge och begär fullmakter

När du identifierar dig i Suomi.fi kan du ge och begära elektroniska fullmakter för ärenden som du väljer.

Finnish Authenticator -identifieringstjänsten

I tjänsten Mina ärenden kommer man att ta i bruk Finnish Authenticator-identifieringstjänsten i samband med att KATSO avskaffas. FinnAuth-identifieringstjänsten kan användas av finländska organisationers utländska anställda som inte har en finsk personbeteckning.

Läs mer om Finnish Authenticator-identifieringstjänsten. (Extern länk)

 

Uppdaterad