Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Förfaranden för tillsyn över överensstämmelse med kraven vid produktion av fordon, system, komponenter, separata tekniska enheter, delar och utrustning

Enligt 66 § 3 mom. i fordonslagen ska godkännandemyndigheten innan typgodkännande beviljas försäkra sig om ett tillräckligt förfarande som garanterar effektiv tillsyn över produktionens överensstämmelse med kraven.

Enligt 66 § 4 mom. i fordonslagen ska godkännandemyndigheten med 12 månaders mellanrum utvärdera hur de inledande bedömningarna och rutinerna för produktöverensstämmelse i samband med nationellt, E- och EU-typgodkännande fungerar. Av särskilda skäl kan bedömningen dock göras mer sällan, men minst var 24:e månad.

Genom denna föreskrift meddelar Transport- och kommunikationsverket med stöd av 66 § 8 mom. i fordonslagen närmare föreskrifter om dokumenterade kontrollplaner och lämpliga rutiner för produktöverensstämmelse i fråga om tillsynen över produktionens överensstämmelse med kraven för nationellt, E- och EU-typgodkännande samt nationellt typgodkännande av små serier.

Denna föreskrift tillämpas på den som ansöker om och innehavaren av nationellt, E- och EU-typgodkännande samt nationellt typgodkännande av små serier.

Denna föreskrift tillämpas inte på typgodkännande av dubbar eller kombinationer av däck och dubbar

Harri Tenhunen, harri.tenhunen@traficom.fi, p. 029 534 5586