Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Bilskatt betalas när ett fordon registreras första gången i Finland eller tas i bruk första gången här. Bilskatt kan påföras även efter första registreringen om fordonets konstruktion eller användningssyfte ändras på ett sätt som påverkar beskattningen. Då ansvarar Traficom för beskattningen.

För personbilar, paketbilar samt bussar med en egenmassa under 1 875 kilogram, motorcyklar, motoriserade trehjulingar och tunga fyrhjulingar som registreras första gången eller tas i bruk i Finland ska bilskatt betalas. 

Skatteförvaltningen ansvarar för första beskattningen av fordon och kan på vissa villkor bevilja en skatteförmån för taxibil, veterinärbil, räddningsbil, ambulans, likbil och för personer med konstaterad funktionsnedsättning. Om full bilskatt redan betalats en gång för fordonet eller om förutsättningarna och deras noggrannare villkor för bilskatteförmånen beviljad av Skatteförvaltningen har uppfyllts, beskattas inte fordonet på nytt vid eventuella ändringar.

Traficom övervakar att villkoren för skatteförmånen uppfylls och tar ut bilskatt för ändringar i konstruktion, användningssyfte eller ägarskap efter den första registreringen. 

Bilskatt kan påföras om du ändrar till exempel en

 • bilskattebefriad paketbil till personbil 
 • bilskattebefriad lastbil eller buss till paketbil eller personbil
 • paketbil med nedsatt bilskatt till bil avsedd för två ändamål, det vill säga att du lägger till säten i paketbilen
 • paketbil med nedsatt bilskatt till husbil med full bilskatt.

Bilskatt kan också påföras om 

 • obligatorisk utrustning i bilskattefri husbil avlägsnas
 • mer än 50 procent av fordonets delar byts ut eller en självbärande kaross monteras i fordonet. 

Om fordonets kategoriuppgift eller grunderna för bilskatten ändras, ska ditt fordon ändringsbesiktas. Besiktningsställen och tillsynsmyndigheter meddelar Traficom om en förutsatt ändringsbesiktning inte har gjorts. Fordonets ägare eller innehavare ansvarar för att registeranteckningarna motsvarar fordonets konstruktion. 
 

Beloppet av bilskatten

Beloppet av bilskatten beräknas  

 • av fordonets beskattningsvärde
 • med den skattesats som tillämpas på fordonet. Skattesatserna jämförs från det år fordonet togs i bruk fram till tidpunkten för ändringsbesiktningen och av dessa väljs den minsta skattesatsen.

Exempel på hur bilskatten bestäms:

En paketbil med nedsatt bilskatt ändras till en paketbil med fem säten, det vill säga en bil avsedd för två ändamål. Fordonets ibruktagningsår är 2008. Fordonets allmänna beskattningsvärde som bil avsedd för två ändamål med fem säten vid tidpunkten för ändringsbesiktningen är 10 000 euro. Skattesats 25. Beloppet av bilskatten är 2 500 euro. 

Traficom skickar eventuellt en begäran om utredning och hörande till fordonets ägare och innehavare. Efter tiden för hörande skickas bilskattebeslut till den skattskyldige.

Tips: Med bilskatteräknaren kan du uppskatta hur mycket bilskatt du ska betala för ett begagnat fordon. Räknarens resultat är riktgivande. Det slutgiltiga skattebeloppet får du i bilskattebeslutet. 

Att beakta

 • Fordonet beskattas som ett importerat motsvarande begagnat fordon.
 • Tidigare uppburen nedsatt bilskatt beaktas inte när fordonet beskattas på nytt.
 • Besiktningsställen ger råd i tekniska frågor som gäller fordonets konstruktion.
 • Observera att ändringar i konstruktionen även kan påverka den årliga fordonsskatten. Uppskatta skatten med fordonsskatteräknaren

Traficom ger råd och svarar på allmänna frågor om hur bilskatten bestäms. 

Fordonets beskattningsvärde och beloppet av bilskatten utreds i samband med beslutsfattandet eller om du ansöker om ett avgiftsbelagt förhandsavgörande.

Vanliga frågor

Uppdaterad