E-tjänster för trafik och Suomi.fi-fullmakter

Genom Suomi.fi-fullmakter kan ett företag ge ett annat företag eller en person fullmakt att på sina vägnar uträtta ärenden i Traficoms e-tjänster för trafik. Se till att du redan nu definierar fullmakterna för ditt företag.

Suomi.fi-fullmakterna tas i bruk i Transport- och kommunikationsverket Traficoms e-tjänster för trafik i januari 2020. KATSO-koderna fungerar vid sidan om fullmakterna till och med till 14.3.2020. Definiera fullmakterna för ditt företag i god tid innan KATSO-tjänsten upphör.

Hur loggar du in som företrädare för ett företag eller en organisation?

Organisationskunderna loggar in antingen med hjälp av KATSO-autentisering eller med Suomi.fi-identifikation (Extern länk), om fullmakterna har givits via suomi.fi/fullmakter senast 14.3.2020. Efter detta datum sker inloggningen endast med Suomi.fi-identifikationen (Extern länk).

Inloggning i Mina ärenden med KATSO-autentisering upphör senast 14.3.2020 och de organisationer som använt KATSO-autentisering blir användare av Suomi.fi-identifikation. Organisationerna ska ge behöriga användare Suomi.fi-fullmakter för att de ska kunna använda Traficoms tjänster. Det här gäller de organisationer som i Handelsregistret eller Företags- och organisationsdatasystemet (FODS) har rätt att företräda organisationen, t.ex. verkställande direktör, styrelseordförande eller styrelseledamot med namnteckningsrätt och som därför kan ge behörigheter på elektronisk väg.

De organisationer som inte har rätt att företräda organisationen i Handelsregistret eller FODS (t.ex. dödsbo, näringssammanslutning, beskattningssammanslutning, samfälld förmån, offentlig organisation, förening och stiftelse, utländskt företag eller utländsk person, bolag med firmateckningsrätt två eller flera tillsammans) loggar in efter 14.3.2020 endast med Suomi.fi-identifikation. I detta fall hämtas KATSO-rollerna från bakgrunden och de kan administreras i KATSO-tjänsten på samma sätt som i dag. Dessa organisationer börjar använda Suomi.fi-fullmakter senare år 2020 (uppskattningsvis under sommaren). I detta fall är det möjligt att ge fullmakter genom betjäning över disk. Vi ger mer information om detta senare.

Fullmakter i Handelsregistret eller FODS

När användaren väljer att uträtta ärenden för ett företag kontrolleras det i Handelsregistret och FODS om personen i fråga har rätt att företräda företaget och uträtta ärenden för ett företags eller en organisations räkning. Personer med rätt att företräda behöver inte göra någonting utan kan uträtta ärenden i Mina ärenden på samma sätt som förut och utan att det beviljas en separat fullmakt. Sätten att företräda företag i vår tjänst är:

 • Näringsidkare
 • Verkställande direktör
 • Verkställande direktörs ställföreträdare
 • Vice verkställande direktör
 • Bolagsman
 • Styrelsemedlem i aktiebolag eller i bostadsaktiebolag
 • Styrelseordförande i aktiebolag eller i bostadsaktiebolag

Läs mer om att uträtta ärenden för ett företag på webbplatsen Suomi.fi. (Extern länk)

Givna fullmakter i fullmaktsregistret

Om företagets företrädare inte har någon ställningsbaserad behörighet att uträtta ärenden på organisationens vägnar, ska han eller hon i fullmaktsregistret ha en fullmakt som företaget gett honom eller henne. Fullmakten kan ges av en person med ställningsfullmakt i företaget eller en person som har fått behörighet att bevilja fullmakter av en person med ställningsfullmakt. (Extern länk)Traficoms e-tjänster för trafik använder följande fullmakter i fullmaktsregistret:

YrkestrafikUpprätthållande av transportaktörernas uppgifter och tillståndMed denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar granska och redigera uppgifter om organisationen, skapa tillståndsansökningar och granska uppgifter om tillstånd.
Transportmedel

Se på uppgifter om transportmedel

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar se på uppgifter om transportmedel.

 

Skapa certifikat och överlåtelseanmälan för fordon

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar skapa ett certifikat och göra en överlåtelseanmälan för ett fordon i samband med ägarbyte och använda alla registreringservicen.

 

Registrering av fordon

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar sköta registrering av fordon, till exempel:

Göra första registreringen eller anmäla ägarbyte för ett fordon

Avställa och påställa ett fordon

Beställa  ett registreringbevis

 

Fordonsskatteärenden

 

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade anmäla fordonsskattens rater, ansöka om befrielse från fordonsskatten samt skriva ut skatteskuldsintyg.

Vattenfarkoster och fartyg

Registrering av vattenfarkoster och fartyg

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar göra registreringsanmälningar för vattenfarkoster och fartyg.

 

Anmälan om uppgifter om sjötjänstgöring

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar anmäla besättningens uppgifter om sjötjänstgöring.

Informationstjänster

Beställning av uppgifter om transportmedel

Med denna fullmakt kan den befullmäktigade på fullmaktsgivarens vägnar beställa uppgifter om transportmedel.

Ge och begär fullmakter

När du identifierar dig i Suomi.fi kan du ge och begära elektroniska fullmakter för ärenden som du väljer.

Vem kan tills vidare inte använda Suomi.fi-fullmakter?

Följande kan tills vidare inte använda Suomi.fi-fullmakter:

 • Dödsbon, näringssammanslutningar, beskattningssammanslutningar, samfällda förmåner och offentliga organisationer
 • Föreningar och stiftelser
 • Utländska företag eller personer
 • Bolag där två eller fler tillsammans har rätt att teckna firma.

Dessa kunder kan övergå till att använda Suomi.fi-fullmakter under 2020 allteftersom tjänsten Suomi.fi-fullmakter utökas med nya egenskaper. Om dessa informeras separat när tidtabellerna preciseras.

Så länge som e-tjänstens användare inte har möjlighet att övergå från Katso-fullmakter till Suomi.fi-fullmakter, fortsätter användarna administrera Katso-fullmakter och -roller i Katso-tjänsten. I praktiken loggar en fullmaktstagare in i e-tjänsten till exempel med bankkoder i stället för Katso-koder och kan uträtta ärenden åt fullmaktsgivaren. För att ärenden ska kunna uträttas även efter denna tillfälliga lösning bör varje fullmaktstagare begära Suomi.fi-fullmakter av fullmaktsgivarna genast när det blir möjligt.

Ändring i KATSO-roller: I samband med ibruktagande av Suomi.fi-fullmakter ändras rollen som behövs för att göra överlåtelseanmälningar från rollen registrering av fordon till rollen certifikat

I samband med övergången till Suomi.fi-fullmakter blir det en ändring i rollen som behövs för att göra överlåtelseanmälningar från rollen registrering av fordon till rollen certifikat. Om den som i företaget haft rollen KATSO-registrering behöver rätten att göra överlåtelseanmälningar ska den personen ges rollen certifikat i KATSO-tjänsten. 

KATSO-rollerna kan hanteras på: https://yritys.tunnistus.fi/  (Extern länk)