Förstasidan: Traficom
Förstasidan: Traficom
Meny

Sök statsunderstöd från investeringsprogrammet för gång och cykling

Inom investeringsprogrammet för gång och cykling delas statsunderstöd ut till kommuner och städer för projekt som förbättrar och utvecklar förhållanden för gång och cykeltrafik på gatunätet. Ansökan om statsunderstöd var öppen fram till den 18 augusti 2023. År 2023 delades cirka 8,3 miljoner ut i statsunderstöd. Understöd beviljades till 46 projekt. År 2024 syftar Traficom till att tidigarelägga tidtabellen för ansökan om statsunderstöd och ansökan arrangeras redan i början av året. Närmare information om tidpunkten för ansökan år 2024 ges i januari-februari 2024.

Traficom beviljar statsunderstöd till kommuner och städer som ett led i kommunikationsministeriets program för att främja gång och cykling, vilket publicerades 2018.

År 2023 delades cirka 8,3 miljoner ut i statsunderstöd. I ansökningsomgången för år 2023 mottog Traficom 95 ansökningar. Understöd beviljades till 46 projekt. De 2023 understödda projekten finns här (Extern länk)

Finansiering från investeringsprogrammet beviljades för första gången år 2018. Under åren 2018–2023 har sammanlagt 85,6 miljoner euro beviljats i understöd till sammanlagt 248 projekt i 86 kommuner. Se vilka projekt som fick understöd här (Extern länk)

Inom investeringsprogrammet för gång och cykling stöds i första hand projekt som syftar till att öka andelen resor där gång och cykling används som färdsätt genom att förbättra förhållandena för gång och cykling samt öka attraktiviteten för dessa transportsätt under resor till vardags. Understöd beviljas för att bygga upp eller förbättra infrastruktur, till exempel trafikleder, deras utrustning, cykelparkering el. dyl.

Kommuner och städer kan ansöka om och beviljas understöd. Understödet kan också beviljas till gemensamma projekt som genomförs av flera kommuner eller städer.

Vänligen skicka frågor och meddelanden som gäller statsunderstödet till adressen kapy.valtionavustus(at)traficom.fi.

Ansökan om statsunderstöd 2023 (Ansökan var öppen fram till den 18 augusti 2023)

3: Skicka ansökan

Ansökningarna ska lämnas in senast den 18 augusti 2023 kl. 16.15 via e-post till adresserna kirjaamo(at)traficom.fi och kapy.valtionavustus(at)traficom.fi. Rubriken på e-postmeddelandet som skickas skall vara ”Investeringsprogrammet för gång och cykling 2023, [ansökande instans]”.