Front Page: Traficom
Front Page: Traficom
Menu

National aviation regulations

Suomen ilmailumääräyskokoelma

Suomen ilmailumääräyskokoelma sisältää osat GEN, AGA, ANS, AIR, OPS, PEL, TRG ja SEC. Ilmailumääräyskokoelman lisäksi kaksi normia sisältyy edelleen nk. normisarjaan. Voimassa olevat normit 1/2000 ja 2/2004 koskevat lentoesteiden merkitsemistä lentopaikan ulkopuolella sekä liikenneoikeuksia ja liikennöintilupien myöntämistä.

EU-sääntelyn soveltamisalan laajentuessa kansallisten ilmailumääräysten kattama alue on merkittävästi kaventunut, ja kansallisen sääntelyn piiriin kuuluvat nykyisin lähinnä valtion ilmailu sekä lentotoiminta EASA-perusasetuksen (EU) 2018/1139 liitteessä I tarkoitetuilla ilma-aluksilla (mm. historialliset, experimental- ja harrasterakenteiset ilma-alukset sekä ultrakevytlentokoneet ja autogirot).

GEN-määräykset

GEN-määräykset (General) ovat yleisluonteisia ilmailumääräyksiä, jotka koskevat esimerkiksi ilma-alusten rekisteröintiä sekä onnettomuus- ja vaaratilanteista raportointia. Tässä sarjassa julkaistaan myös useiden eri sarjojen ilmailumääräysten kumoamista koskevat määräykset.

AGA-määräykset

AGA-määräykset (Aerodromes and Ground Aids) koskevat lentopaikkoja ja maalaitteita. Määräykset pitävät sisällään esimerkiksi lentopaikan rakentamista, pitoa ja hallinnointia koskevia asioita.

ANS-määräykset

ANS-määräykset (Air Navigation Services) koskevat lennonvarmistuspalveluja. Näissä määräyksissä käsitellään ilmaliikenteen hallinta- ja lennonvarmistuspalvelujen tarjontaa, lennontiedottajien lupakirjoja sekä ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelua.

AIR-määräykset

AIR-määräykset (Airworthiness) koskevat ilma-aluksia ja ilmailuvälineitä. AIR-määräyksiin kuuluu erilaisia ilma-alusten lentokelpoisuuteen ja lentokelpoisuuden valvontaan sekä ilma-alusten ja ilmailuvälineiden huoltoon liittyviä määräyksiä.

OPS-määräykset

OPS-määräykset (Operations) eli lentotoimintaa koskevat määräykset käsittelevät esimerkiksi kansallisen sääntelyn alaista yksityis-, ansio-, liikenne- ja helikopterilentotoimintaa, harrasteilmailun lentotoimintaa sekä miehittämättömien ilma-alusten käyttöä.

PEL-määräykset

PEL-määräykset (Personnel Licensing) sisältävät ilmailulupakirjoja sekä niihin liittyviä kelpuutuksia ja valtuutuksia koskevat vaatimukset.

TRG-määräykset

TRG-määräykset (Training) koskevat ilmailun koulutus- ja tarkastuslentotoimintaa.

SEC-määräykset

SEC-määräykset käsittelevät siviili-ilmailun turvaamista laittomilta teoilta.

Updated