Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ennakkotietoa mittarilentomenetelmiä koskevan EU-asetuksen sovellettavaksi tulosta

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on julkaissut ennakkotietoa mittarilentomenetelmiä koskevan EU-asetuksen 2020/469 soveltamisesta.

Lentomenetelmien suunnittelu tulee luvanvaraiseksi toiminnaksi 27.1.2022 lähtien. EU-täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/469 soveltamisen myötä muutoksella on vaikutuksia lentomenetelmäsuunnittelupalveluja tarjoaviin organisaatioihin, lentopaikan pitäjiin, ilmaliikennepalvelun tarjoajiin sekä lento-operaattoreihin ja muihin ilmailijoihin.

1. Lentomenetelmäkarttojen julkaiseminen AIP:ssa

Lentomenetelmien julkaisemista koskevat nykyiset säännökset ovat komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) 2017/373, jonka mukaan AIS-palveluntarjoajan toimintamenetelmien tulee perustua ICAO Annex 15:n mukaisiin menettelyihin.

ICAO Annex 15 kohdan 5.2.5 mukaan IFR-lentomenetelmäkarttojen julkaisu AIP:ssa koskee kansainväliseen liikenteeseen nimettyjen lentopaikkojen lentomenetelmiä.

Muille lentopaikoille laadittu, vaatimukset täyttävä julkinen IFR-lentomenetelmä on mahdollista toimittaa AIS -palveluntarjoajalle AIP:ssä julkaisemista varten 27.1.2022 alkaen, eli siitä lähtien, kun komission täytäntöönpanoasetuksen EU 2020/469 soveltaminen alkaa.

2. Valvomattomien lentopaikkojen IFR-lentomenetelmien hyväksyntä ja käyttöönotto

lmailumääräyksen OPS Ml-6 Mittarilentotoiminta ilman lennonjohto- tai AFIS-palvelua mukaan "lentotoimintaan käytettävän IFR-lentomenetelmän tai PinS-menetelmän on oltava ajantasainen, laadittu asiakirjan ICAO PANS-OPS (Doc 8168) mukaisesti sekä tarvittaessa viranomaisen hyväksymä".  Sanamuodolla "tarvittaessa viranomaisen hyväksymä" tarkoitetaan määräyksen perustelumuistion mukaan sitä, että menetelmälle on hankittava viranomaishyväksyntä niissä tapauksissa, joissa se mahdollisesti vaaditaan EU-sääntelyn tai muun lainsäädännön mukaisesti. 

Asiaa säätelevä komission täytäntöönpanoasetus EU 2020/469 tulee sovellettavaksi 27.1.2022 lukien. Sitä tarkentava ilmailumääräys ANS Ml-1, jossa annetaan lentomenetelmäsuunnittelua koskevat kansalliset kriteerit EU-asetuksen mukaisesti, on parhaillaan valmisteilla ja sen odotetaan tulevan voimaan kesän 2021 kuluessa.

EU-asetuksen 2020/469 ja ilmailumääräyksen ANS Ml-1 mukaiset vaatimukset täyttävien IFR-lentomenetelmien käyttöönotto on mahdollista 27.1.2022 jälkeen, kun ne on julkaistu AIP:ssä. Vaatimusten täyttämisellä viitataan siihen, että lentomenetelmä on voimassa olevan hyväksyntätodistuksen omaavan suunnitteluorganisaation laatima ja se täyttää ilmailumääräyksen ANS Ml-1 mukaiset kriteerit. Tapauksessa, jossa menetelmää ei ole mahdollista laatia noudattaen annettuja kriteerejä, menetelmältä edellytetään Liikenne-ja viestintäviraston hyväksyntää ennen sen käyttöönottoa.Suunnitteluorganisaation ja menetelmien hyväksyntää voidaan hakea jo ennalta - mutta hyväksyntä voidaan myöntää voimaan tulevaksi vasta 27.1.2022 alkaen.

Ilmailumääräyksen ANS Ml-1 lentomenetelmäsuunnittelua koskevan kohdan on suunniteltu tulevan sovellettavaksi heti määräyksen tullessa voimaan kesällä 2021, jotta suunnittelukriteerit ovat sovellettavissa ja menetelmiä voidaan laatia edellä tarkoitettujen suunnitteluorganisaatioiden toimesta.

Lausuttavana oleva ehdotus ilmailumääräyksen siirtymäsäännökseksi:

"Siirtymämääräys: Määräyksen kohtia 2.2.1 ia 2A. 1.2 sovelletaan 27.1.2022 alkaen. Kohdan 2.4.1.1 [Lentomenetelmäsuunnittelua koskevat vaatimukset] perusteella Liikenne- ja viestintävirasto ottaa vastaan ja käsittelee lentomenetelmien hyväksyntää koskevia hakemuksia määräyksen voimaantulopäivästä alkaen, mutta menetelmien hyväksyntöjä voidaan myöntää aikaisintaan 27.1.2022."

3. Operaattorikohtaisten IFR-lentomenetelmien laadinta, hyväksyminen ja julkaiseminen

Operaattorikohtaisten menetelmien (esim. PinS-menetelmät helikoptereille) hyväksyminen olisi lentotoiminta-asetuksen (EU) 965/2012 mukaan muuten mahdollista jo nyt, mutta hyväksynnän estää asetuksen vaatimus, että menetelmät on ladattu ilma-aluksen EMS tai muuhun erilliseen laitteistoon. Lentotoiminta menetelmien toimittajat eivät lisää laitteisiin menetelmiä, joita ei ole virallisesti julkaistu valtion AIP:ssa. Tämä siis mahdollistuu vasta 27.1.2022 jälkeen ja vaatii myös ilmailumääräyksen ANS Ml-1 voimaantulon, kuten edellä kohdissa 1 ja 2 todetaan.

4. Valvomattomien lentopaikkojen käyttäminen IFR-lentotoimintaan.

Valvomattomia lentopaikkoja koskevan ilmailumääräyksen AGA Ml-1 päivittäminen on valmisteilla IFR-lentotoiminnan mahdollistamiseksi. Päivityksen valmistuttua lentopaikan pitäjät voivat hakea lentopaikan pitoluvan laajentamista kattamaan myös IFRlentotoiminnan. IFR-lentotoiminta on mahdollista aloittaa lentopaikan pitoluvan laajentamista koskevan hyväksynnän saamisen jälkeen, kuitenkin aikaisintaan 27.1.2022, kun EU-asetuksen 2020/469 soveltaminen alkaa.

Tiedote: Ennakkotietoa komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2020/469 sovellettavaksi tulosta - lentomenetelmät

Lisätietoja

Lentopaikka-asiat 

tiiminvetäjä Pasi Takala, pasi.takala(at)traficom.fi, p. 029 534 6121

Lentotoiminta-asiat

erityisasiantuntija Veli-Matti Petramo, velimatti.petramo(at)traficom.fi, p. 029 534 6094 ylitarkastaja Janne Pallonen, janne.pallonen(at)traficom.fi, p. 029 534 6236

Asetuksen soveltaminen

lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, p. 029 534 6039

Hyväksyntätodistus-asiat

ylitarkastaja Jouko Ranta, jouko.ranta(at)traficom.fi, p. 029 534 5044
erityisasiantuntija Jani Luiro, jani.luiro(at)traficom.fi, p. 029 534 5140

erityisasiantuntija Kai Väisänen, kai.vaisanen(at)traficom.fi, p. 029 534 6137