EU-asetus asematasovalvontapalveluista tulee sovellettavaksi 20. maaliskuuta

Euroopan komissio on kesäkuussa 2020 antanut delegoidun asetuksen (EU) 2020/1234, jolla muutetaan lentopaikka-asetusta (EU) N:o 139/2014. Muutosasetuksen soveltaminen alkaa 20. maaliskuuta 2022. Asetus koskee asematasovalvontapalveluja, kuten ilma-alus- ja ajoneuvoliikenteen johtamista asematasolla, seisontapaikkojen jakamista, ilma-alusten opastamista sekä käynnistyslupien ja rullausohjeiden antamista. Siinä on säännöksiä myös mm. ilma-alusten tankkauksesta ja moottorien koekäytöstä.

EU-sääntelyn alaisten lentopaikkojen osalta asetus 2020/1234 korvaa ilma-alusten tankkausta koskevan kansallisen määräyksen AIR M1-12. Tankkauksesta säädetään asetuksen liitteen III kohdassa ADR.OPS.D.060. Säännöksen mukaan lentopaikan pitäjän on laadittava menettely ilma-alusten tankkausta varten, ja siinä asetetaan näille menettelyille yleisen tason vaatimuksia mm. poistumisteistä, maadoituksesta ja maalaitteiston sijoittamisesta. Näin ollen määräys AIR M1-12 jäisi koskemaan vain kansallisen sääntelyn alaisia valvomattomia lentopaikkoja. Niillä kuitenkin tankkaustoiminta on luonteeltaan erilaista kuin AIR-määräyksessä tarkoitettu, joten määräys on tarkoitus myöhemmin kumota ja korvata tankkausta koskevalla ilmailuohjeella.

Määräys AIR M1-12 sisältää myös eräitä lentotoiminnallisia vaatimuksia tankkauksesta matkustajien ollessa ilma-aluksessa (kohta 4.7) sekä moottorit käynnissä (kohdat 4.3.1 - 4.3.2). Näistä asioista säädetään nykyisin lentotoiminta-asetuksessa (EU) N:o 965/2012, joka korvaa kansallisen määräyksen. Kuitenkin "erityistä polttoainetankkausta" (special refuelling) koskeva asetuksen muutos (EU) 2021/1296 tulee sovellettavaksi vasta 30. lokakuuta 2022. Tällä tarkoitetaan polttoainetankkausta moottorin käydessä tai roottorien pyöriessä; matkustajien noustessa ilma-alukseen, ollessa ilma-aluksessa tai poistuessa siitä; tai kun käytetään laajajakeista polttoainetta.

Koska mainittu lentotoiminta-asetuksen muutos tulee sovellettavaksi vasta lokakuussa, määräys AIR M1-12 on tarpeen pitää voimassa vielä siihen asti, jotta voidaan soveltaa erityisesti sen kohtien 4.3.1 - 4.3.2 mukaisia vaatimuksia moottorit käynnissä tankkaamisesta. Muilta osin EU-sääntelyn alaisten lentopaikkojen pitäjien sekä lentotoiminnan harjoittajien on noudatettava edellä mainittujen EU-asetusten mukaisia vaatimuksia.

Lisätietoja:

erityisasiantuntija Pasi Piirainen, pasi.piirainen(at)traficom.fi, p. 029 534 5283
erityisasiantuntija Veli-Matti Petramo, veli-matti.petramo(at)traficom.fi, p. 029 534 6094
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen(at)traficom.fi, p. 029 534 6039