Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

EU:n tieliikenteen liikkuvuuspaketti hyväksyttiin EU:n päätöksentekoelimissä 20.8.2020 ja sen tarkoituksena on yhtenäistää maantiekuljetusyritysten keskinäisiä markkinakilpailun edellytyksiä, torjua harmaata taloutta, estää kirjelaatikkoyritysten toiminta, yhtenäistää kuljetusmiehistön palkkausta ja sosiaaliturvaa, sekä tehostaa viranomaisten välistä toimintaa sekä tiedonvaihtoa kansallisesti ja kansainvälisesti Liikkuvuuspaketti toi myös tiettyjä muutoksia ajo- ja lepoaikasääntelyyn sekä ajopiirturisääntelyyn.

Liikkuvuuspaketin sosiaali- ja markkinasäännösten voimaantulo muuttaa kansainvälisen tavaraliikenteen luvanvaraisuuden rajaa. Säännösten kansallinen täytäntöönpano tuo myös muutoksia liikennepalvelulakiin sekä työntekijöiden lähettämisestä ja ylikuormamaksusta annettuihin lakeihin. Muutokset astuvat voimaan vaiheittain kevään 2022 aikana.

Muutokset luvan- ja ilmoituksenvaraisuuteen

Ammattimaisen tavarankuljetuksen luvanvaraisuuden raja laskee kansainvälisessä liikenteessä 21.5.2022 alkaen. Ammattimainen tavarankuljetus kokonaismassaltaan yli 2,5 mutta enintään 3,5 tonnisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä edellyttää tuolloin kevyttä tavaraliikennelupaa. Kyseessä on uusi lupalaji. Lupaa koskevia hakemuksia voi jättää Traficomille 21.5.2022 alkaen.

Ammattimaiseen tavarankuljetukseen yli 3,5 tonnisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä ei tule muutoksia. Mainitut kuljetukset edellyttävät jatkossakin tavaraliikennelupaa niin kansainvälisissä kuin Manner-Suomen sisäisissä kuljetuksissa.

Ammattimaista tavarankuljetusta voi myös edelleen harjoittaa Manner-Suomessa ilmoituksenvaraisena. Ilmoituksenvaraisen liikenteen alaraja nousee kuitenkin vastaamaan kansainvälisen liikenteen luvanvaraisuuden rajaa: Traficomille tulee tehdä ilmoitus tavaraliikenteen harjoittamisesta, jos liikennettä harjoitetaan yli 2,5 mutta enintään 3,5 tonnisella ajoneuvolla tai ajoneuvoyhdistelmällä. Tällä hetkellä ilmoituksenvaraisen liikenteen alaraja on 2 tonnia. Liikennepalvelulainmuutos tulee tältä osin voimaan 1.2.2022.

Muutoksia liikenneluvan myöntämisen edellytyksiin sekä ilmoituksenvaraista liikennettä koskevan rekisterimerkinnän tekemiseen

Tavara- ja henkilöliikenneluvan myöntämisen edellytyksiin tulee muutoksia. Uutena vaatimuksena luonnollisten henkilöiden osalta tulee vaatimus yritys- ja yhteisötunnuksesta (Y-tunnus). Y-tunnusta koskeva vaatimus koskee myös niitä tavara- ja henkilöliikenneluvan haltijoita, joiden lupa on myönnetty ennen lakimuutoksen voimaantuloa. Luvanhaltijan, jolla ei lain voimaan tullessa ole vielä Y-tunnusta, tulee hankkia tunnus 30.4.2022 mennessä.

Muutoksia tapahtuu myös luvan hakijalta ja haltijalta edellytettävän hyvämaineisuuden osalta: hyvän maineen voivat jatkossa vaarantaa myös ihmiskauppaa, huumausainerikoksia ja laittoman maahantulon järjestämistä koskevien säännösten rikkomiset. Lisäksi oikeushenkilön hyvämaineisuuspiiri laajenee koskemaan myös yrityksen hallituksen puheenjohtajaa sekä hallituksen ainoaa varsinaista jäsentä ja hyvämaineisuuspiiriin kuuluvalle henkilölle tuomittu vankeusrangaistus huomioidaan jatkossa kahden vuoden sijaan viiden vuoden ajan. Hyvää mainetta koskevat muutokset koskevat myös taksiliikennelupia.

Kevyt tavaraliikennelupa tuo uutena lupalajina mukanaan muutoksia vakavaraisuusvaatimuksen vakuusmääriin. Lisäksi maksupuutteiden huomioimiseen tulee EU:n liikenteenharjoittaja-asetuksesta johtuvia tarkennuksia.

Tavaraliikenteen harjoittamista koskevan rekisterimerkinnän tekeminen edellyttää lakimuutoksen jälkeen, että palveluntarjoaja on joko luonnollinen henkilö, jolle on annettu yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) taikka oikeushenkilö.

Y-tunnusta koskeva vaatimus koskee myös niitä ilmoituksenvaraisen tavaraliikenteen harjoittajia, jotka ovat tehneet ilmoituksen ennen lakimuutoksen voimaantuloa. Ilmoituksenvaraisen liikenteen harjoittajan, jolla ei lain voimaan tullessa ole vielä Y-tunnusta, tulee hankkia tunnus 30.4.2022 mennessä.

Luvan myöntämisen ja rekisterimerkinnän tekemisen edellytyksiä koskevat muutokset tulevat voimaan 1.2.2022.

Luvanhaltijalle ja palveluntarjoajalle uusia vaatimuksia

Henkilö- ja tavaraliikenteessä käytettävän moottorikäyttöisen ajoneuvon tulee 21.5.2022 alkaen olla luvanhaltijan tai palveluntarjoajan yksinomaisessa hallinnassa, ja tämän tulee olla merkitty liikenneasioiden rekisteriin. Tämä tarkoittaa, että luvanhaltijan tulee olla toiminnassa käytettävän ajoneuvon omistaja ja samalla yksinomainen haltija taikka yksinomainen haltija, jos omistaja on jokin muu taho esim. rahoitusyhtiö. Vaatimus edesauttaa luvanhaltijan tunnistamista tienvarsitarkastuksissa ja varmistaa näin osaltaan mahdollisten rikkomusten ja luvanhaltijan riskiluokituksen kohdentumisen oikein. Luvanhaltijoiden ajoneuvo- ja riskiluokitustiedot tulevat liikkuvuuspaketista johtuen sisältymään kansainväliseen viranomaistiedonvaihtoon viimeistään kahden vuoden kuluttua.

Liikkuvuuspaketin säännösten myötä liikenteenharjoittajien tulee voida osoittaa, että ne toimivat aktiivisesti jäsenvaltiossa, johon ne on rekisteröity. Sijoittautumisvaatimusta koskevien säännösten tarkentumisen myötä luvanhaltijoiden valvonnassa kiinnitetään huomiota mm. kaupparekisteriä koskevaan rekisteröitymisvelvoitteiseen. Lisäksi osana sijoittautumisvaatimusta Traficom valvoo jatkossa, että luvanhaltijoilla on luvan myöntämisen jälkeen käytössään vähintään yksi Suomeen rekisteröity ajoneuvo. Ajoneuvo voi olla luvanhaltijan omistama tai se voi käyttää sitä esim. vuokra- tai leasingsopimukseen perustuen.

Muutoksia tavarankuljetusten kabotaasin sekä yhdistettyjen kuljetusten sääntelyyn

Kabotaasikuljetuksella tarkoitetaan maan sisäistä kuljetuksia kuljetusyrityksen toimesta, joka ei ole sijoittautunut kyseiseen maahan. Yhdistetyt kuljetukset ovat kuljetuksia, joissa kansainvälisesti EU:n sisällä, maantiekuljetuksen alku- tai loppuosuus suoritetaan rautatie- tai vesikuljetuksena, ja joissa maantiekuljetusosuus ei ylitä 150 km linnuntietä toisen kuljetusmuodon päättymisestä ja toinen kuljetusmuoto ylittää 100 km. Kuljetusten nykyinen määrä kabotaasikuljetuksissa, 3 kuljetusta viikon aikana, tai vaihtoehtoisesti 1 kuljetus 3 päivän aikana, mikäli kuljetusväline on saapunut tyhjänä maahan, säilyy ennallaan. Aikaisemmin Suomessa määrällisesti rajoittamattomiin yhdistettyihin kuljetuksiin, sovelletaan jatkossa samoja aika- ja määrärajoitteita, kuin perusmuotoisessa kabotaasikuljetuksessa. Lisäksi molempiin kuljetustyyppeihin tulee 4 päivän cooling off-period sallittujen kuljetusmäärien ja aikarajojen jälkeen, jolloin kyseisellä kuljetusvälineellä(vetoautolla), ei voi samassa maassa kabotaasikuljetuksia eikä yhdistettyjä kuljetuksia suorittaa. Lisäksi vetoauto on palautettava sijoittautumisjäsenvaltioonsa 8 viikon välein.

Muutoksia lähetettyjen työntekijöiden sääntelyyn

Työntekijän lähettämisellä tarkoitetaan yrityksen käyttämän työvoiman lähettämistä työn tekemistä varten muulle alueelle, kuin yrityksen sijoittautumisjäsenvaltioon. Tarkoituksena sääntelyssä on taata kuljetustyövoimalle yhtenäisempi palkkaus ja sosiaaliturva sekä yhtenäistää kuljetusyritysten markkinakilpailua samalla maantieteellisellä alueella periaatteella "samassa maassa sama palkkaus". Sääntely ei koske suoria kansainvälisiä kuljetuksia (kuljetuksia joko suoraan tai tietyin lisätoimin maasta toiseen tai toisen maan kautta muuhun maahan). Sääntely koskee sekä tavara- että linja-autokuljetuksia. Lähetetystä työntekijästä kuljetusyritys laatii lähettämisilmoituksen EU:n IMI-järjestelmään ja lähettämisilmoitus on oltava esittää valvovalle viranomaiselle myös tienvarsivalvonnassa. Ilmoitus tehdään jokaisesta työntekijästä erikseen.

Muutoksia kuljetusten tilaajan vastuuseen tavaran kuljetuksissa

Sääntelyn muutoksella pyritään varmistumaan siitä, että vastuu tietyistä kuljetusalan markkinasääntelyyn (ylikuormat+ ajo- ja lepoaikasääntely) liittyvissä asioissa asettuu niihin kuljetusketjun osiin, jonne se todellisesti kuuluu. Tämä käytännössä tarkoittaa, että jos kuljetusten tilaaja voidaan todeta vastuulliseksi kuljetusvälineen väärästä kuormauksesta (ylikuorma) tai ajo- ja lepoaikasääntelyn rikkomisesta, voidaan vastuu rangaistuksesta asettaa tilaajalle.

Muutoksia ajo- ja lepoaikasääntelyyn sekä ajopiirturisääntelyyn

Liikkuvuuspaketti toi muutoksia ajo- ja lepoaikasääntelyyn. Ne tulivat voimaan pääsääntöisesti 20.8.2020. Tämän lisäksi paketti muuttaa myös ajopiirturisääntelyä. Muutokset koskevat kaikkia tavara- ja linja-autokuljetusyrityksiä. Ajo- ja lepoaikasääntelyn osalta on huomioitava, että osa muutoksista koskee pelkästään tavaran kuljetuksia.

Tiivistelmä ajo- ja lepoaikasääntelyn muutoksista:

 1. Mahdollisuus pidentää ajoaikaa poikkeuksellisissa olosuhteissa matkattaessa viikkolevon viettämistä varten 1 tai 2 tuntia. Mikäli pidennys ylittää yhden tunnin, on ennen tätä pidettävä 30 minuutin yhtäjaksoinen tauko ja pidennys on korvattava ennen lyhennystä koskevan viikon kolmannen viikon loppua (tavara- ja henkilökuljetukset ml. kansalliset kuljetukset)
 2. Säännöllisen viikkolevon viettämiskielto ajoneuvossa (tavara- ja henkilökuljetukset)
 3. Mahdollisuus pitää kaksi lyhennettyä viikkolepoa kansainvälisissä tavaran kuljetuksissa peräkkäin. Lyhennys on korvattava ennen lyhennystä koskevan viikon kolmannen viikon loppua
 4. Mahdollisuus käyttää laiva- tai junamatkaa lyhennetyn viikkolevon tai säännöllisen vuorokausilevon osana. Tätä varten junassa tai laivassa kuljettajalle on oltava käytössä lepohytti, vuode tai makuusija. Myös säännöllinen viikkolepo voidaan viettää laiva- tai junamatkan osana, mikäli laiva- tai junamatka kestää vähintään kahdeksan tuntia ja kuljettajalla on käytössään lepohytti. Nämä levot voidaan katkaista enintään kaksi kertaa, jotka voivat yhteenlasketusti kestää enintään yhden tunnin. Mikäli säännöllisen viikkolevon osaa vietetään muualla, kuin laivassa tai junassa, sitä ei kuitenkaan saa viettää ajoneuvossa, vaan paikassa, jossa on lepoon tarvittavat fasiliteetit. (tavara- ja henkilökuljetukset)
 5. Kuljettajan työajan sääntelyyn perustuva tarkastelujakso muuttuu 28 päivästä 56 päivään 31.12.2024. (tavara- ja henkilökuljetukset)
 6. Kevyillä tavara-ajoneuvoilla harjoitettavat kansainväliset kuljetukset ajo- ja lepoaikasääntelyn piiriin 1.7.2026.
 7. Kansainvälisissä kuljetuksissa toimiville kuljettajille on järjestettävä mahdollisuus palata kotiinsa tai yrityksen toimipisteeseen 4 viikon välein. (tavaran kuljetukset)

Kansainvälisissä kuljetuksissa käytettävien ajoneuvojen ajonvalvontalaitteisiin (lue: ajopiirturi) tulee muutoksia. Käyttöön otetaan toisen sukupolven älykäs ajopiirturi. Uusi laite eroaa aikaisempien sukupolvien ajopiirtureista mm. parannetun tietoturvan ja tietosuojan, tehostetun DSRC-valvonnan, lastaus- ja purkutiedon rekisteröinnin ja sijainnin, sekä rajanylityssijainnin rekisteröinnin osalta. Lisäksi laitteessa on parannettu ITS-moduuli. Kaikki kansainvälisessä kuljetustoiminnassa toimivat kuorma- ja linja-autot tulee varustaa uuden sukupolven laitteella vuoden 2025 loppuun mennessä. Myös kevyet tavara-ajoneuvot 2,5-3,5 tn kansainvälisessä kuljetustoiminnassa tulee varustaa laitteella tässä vaiheessa arviolta 1.7.2026 mennessä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että myös vanhemmilla laitteilla varustetut kuorma- ja linja-autot on varustettava uusilla laitteilla tiettynä siirtymäaikana (=vanha laite vaihdettava uuden sukupolven laitteeseen). Kaikki uudet kuorma- ja linja-autot varustetaan uusilla laitteilla 21.8.2023 alkaen.

Uuden piirturilaitteen tietoturva on parannettu manipulointiyrityksiltä. Ajoneuvon kulkemaa matkaa sekä matkaan käytettyä aikaa mittaa kolme toisistaan riippumatonta liiketunnistinta. Laite itsessään vertaa liiketunnistinten tietoja ja jos niissä on ristiriitaa, laite ilmoittaa ristiriitatiedon valvojalle DSRC-valvonnassa manipulointiyrityksenä (etävalvonta). Laitteen rekisteröimä sijaintitieto (GNSS) autentikoidaan (signaalitiedon vahvistus) Galileo-järjestelmässä.

Laite mahdollistaa myös manipulointiyritysten lisäksi ajo- ja lepoaikojen etävalvonnan (DSRC). Osaltaan tämä mahdollistaa ammattimaisten kuljetusten riskiperusteista valvontaa, jolloin ajoneuvoja, joissa ajo- ja lepoaikasääntelyn rikkomista ei ole havaittu, ei myöskään tarvitse tästä syystä pysäyttää.

Laite rekisteröi lastaus- ja purkutapahtuman (tavara- ja linja-autoliikenne), tämä kuitenkin edellyttää kuljettajalta manuaalista syöttöä laitteeseen. Valtakunnan rajan ylittämisen laite rekisteröi automaattisesti. On huomioitava, että aiemman sukupolven laitteita tällä hetkellä kansainvälisessä kuljetustoiminnassa käytettäessä rajanylitystieto on rekisteröitävä manuaalisesti (analogiset piirturit alkaen 20.8.2020, 1.5.2006 jälkeen käyttöönotetut ensimmäisen sukupolven digitaaliset ajopiirturit + 15.6.2009 jälkeen käyttöönotetut ensimmäisen sukupolven älykkäät ajopiirturit alkaen 2.2.2022). Käytännössä tämä tapahtuu pysäyttämällä ajoneuvo ensimmäisessä sopivassa paikassa rajan ylityksen jälkeen, jonka jälkeen on tehtävä manuaalinen työpäivän aloitus ja muutettava maakoodi (digitaaliset ajopiirturit) tai tehtävä käsin ajopiirturilevyyn merkintä rajanylityksestä (analogiset ajopiirturit)

Laitteessa on myös pakotettu ITS-moduuli, joka mahdollistaa laitteen rekisteröimien ajo- ja lepoaikatietojen suoran yhdistämisen yrityksen omiin toiminnanohjausjärjestelmiin (FMS), jolloin kyseistä tietoa voidaan aikaisempaa paremmin käyttää esimerkiksi yrityksen palkanlaskennan, kirjanpidon tai muun toiminnanohjausjärjestelmän osana. ITS-tiedot siirtyvät eurooppalaisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti, jolloin kuljettajan on laitteella hyväksyttävä henkilötietojensa käyttö järjestelmän osana, mikäli yritys on moduulin ottanut käyttöön. Kuljettajan työajan seurantajakso muuttuu myös 28 päivästä 56 päivään 31.12.2024. Laite mahdollistaa myös laitteen ulkopuolelta syötettävien työaikatietojen syötön Bluetooth-tekniikalla.

Ajopiirtureiden kortit sopivat keskenään uusien ja vanhojen laitteiden välillä, uuden sukupolven piirturikortti rekisteröi tarkemmin laitteen tuottamaa tietoa, kuin vanhemman sukupolven kortti. Tämä ei kuitenkaan aiheuta ongelmaa käytettäessä vanhemman sukupolven korttia uudessa laitteessa, koska tämä kortilta puuttuva tieto löytyy kuitenkin laitteesta valvontatilanteessa.

On huomioitava, että ja liikkuvuuspakettiin liittyvä muuttunut ajo- ja lepoaika- sekä ajopiirturisääntely koskee EU-aluetta. Kyseinen sääntely ei ole voimassa ei EU-AETR-valtioissa tällä hetkellä.

Aikataulu muutoksille:

 • 20.8.2020 ajo- ja lepoaikasääntelyn muutokset
 • 20.8.2020 rajanylitystiedon rekisteröinti (analogiset ajopiirturit)
 • 2.2.2022 rajanylitystiedon rekisteröinti (1.5.2006 jälkeen käyttöönotetut digitaaliset ajopiirturit sekä 15.6.2019 jälkeen käyttöönotetut ensimmäisen sukupolven älykkäät ajopiirturit)
 • 21.8.2023 kaikki uudet kuorma- ja linja-autot varustetaan toisen sukupolven älykkäällä ajopiirturilla
 • 2024 vuoden loppu; analogiset piirturit+ 1.sukupolven digipiirturit (käyttöönotto 3 vaiheessa 1.5.2006 jälkeen vuosiin 2010-2011 asti) kansainvälisissä kuljetuksissa on vaihdettava toiseen sukupolven älykkääseen ajopiirturiin
 • 31.12.2024 työajan seurantajakso muuttuu 28 päivästä 56 päivään
 • 2025; ensimmäisen sukupolven älykäs ajopiirturi (käyttöönotto 15.6.2019 jälkeen) on vaihdettava toisen sukupolven älykkääseen ajopiirturiin
 • 1.7.2026; kevyet tavara-ajoneuvot kansainvälisessä kuljetuksessa (kokonaismassaluokka 2,5-3,5tn) on varustettava toisen sukupolven älykkäällä ajopiirturilla

Lisätietoja:

Päällikkö Sari Veija, s-posti: sari.veija@traficom.fi, (liikenneluvat, luvan myöntämisen edellytykset)

Johtava asiantuntija Mikko Västilä, s-posti: mikko.vastila@traficom.fi, (kabotaasi, lähetetyt työntekijät, tilaajavastuu, ajo- ja lepoaikasääntely)