Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilmailun säädösseuranta 20.3.-18.4.2024

Luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut ilmailua koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja EU-säädökset sekä Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt ja määräyshankepäätökset.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Kirmo Liukko, puh. 029 534 6208, kirmo.liukko(at)traficom.fi

Eduskunnalle annetut ilmailun HE:t (seurattu 23/2024 asti): -

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut ilmailua koskevat säädökset (seurattu 173/2024 asti)

Lait: -

Asetukset: -

Sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset (seurattu 17/2024 asti): -

EU-tason kansainväliset sopimukset: -

EUVL:ssä julkaistut ilmailua koskevat säädökset (L-sarjaa seurattu 18.4.2024 asti)

EU-asetukset:

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/403, annettu 30 päivänä tammikuuta 2024, täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/373 muuttamisesta SIGMETin määritelmän sekä erityis-VFR-sääntöjä ja lennonjohtoselvityksiä koskevien tiettyjen vaatimusten osalta (Ulkoinen linkki)

  • Tiettyjä ilmaliikennepalvelujen tarjoamista koskevia asetuksen (EU) N:o 923/2012 säännöksiä on muutettu komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) 2024/404. Johdonmukaisuuden varmistamiseksi täytäntöönpanoasetuksen (EU) 2017/373 vastaavia säännöksiä on sen vuoksi muutettu. Tämä koskee erityisesti tiettyjä määritelmiä, jotka koskevat operatiivisesti merkittäviin sääolosuhteisiin liittyviä tietoja, sekä tiettyjä säännöksiä, jotka koskevat erityis-VFR-sääntöihin liittyviä lennonjohtoselvityksiä.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/404, annettu 30 päivänä tammikuuta 2024, täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 923/2012 muuttamisesta ICAOn määräysten päivitysten, radioviestintäyhteyden katketessa käytettävän menettelyn viimeistelyn ja mainitun asetuksen liitteen täydennyksen poistamisen osalta (Ulkoinen linkki)

  • Asetusmuutos sisältää mm. Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä (ICAO) sovittujen muutosten sisällyttämisen unionin lainsäädäntöön muuttamalla tiettyjä sääolosuhteisiin liittyviä määritelmiä, tiettyjä lennonjohtopalveluun liittyviä säännöksiä, kuten erityis-VFR-sääntöihin liittyviä lennonjohtoselvityksiä, voimassa olevasta lentosuunnitelmasta poiketessa toteutettavia toimia, lyhennettyjä paikkailmoituksia, sääilmoitusten lähettämistä sekä tiettyjä radiopuhelinviestintä- ja vakiosanontavaatimuksia, kuten pyörrevanaluokan ilmoittamista, tiedonsiirtojärjestelmien käyttöä säätutkaviestinnässä sekä vakiolähtö- ja -tuloreittien selvitystä. Lisäksi otetaan käyttöön kattava menettely radioviestintäyhteyden katkeamisen varalta.
  • ICAOn standardien ja suositeltujen menettelytapojen noudattamiseen liittyvien eroavuuksien listaa ei jatkossa ylläpidetä asetuksen liitteenä, vaan EASA toimittaa tiedot eroavuuksista muuta kautta. Sen vuoksi asetuksen liitteen lisäys poistuu muutoksen myötä tarpeettomana. 

Komission delegoitu asetus (EU) 2024/405, annettu 30 päivänä tammikuuta 2024, asetuksen (EU) N:o 139/2014 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse opastusmerkkien käytöstä radioviestinnän vikatilanteessa (Ulkoinen linkki)

  • Muutoksia liittyen opastusmerkkeihin, joita on käytettävä kaikissa näkyvyysolosuhteissa, kun ilmaliikennepalveluyksikön ja lentopaikkojen liikennealueella olevien ajoneuvojen tai jalankulkijoiden välinen viestintä ei toimi

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2024/894, annettu 13 päivänä maaliskuuta 2024, asetuksen (EU) N:o 139/2014 muuttamisesta poikkeamien ilmoittamisen osalta (Ulkoinen linkki)

  • Yhdenmukaistetaan eri asetusten sisältämiä velvoitteita viranomaisen hallintojärjestelmään sisältyvien poikkeamailmoitusjärjestelmien osalta.

Komission delegoitu asetus (EU) 2024/873, annettu 30 päivänä tammikuuta 2024, delegoidun asetuksen (EU) 2019/331 muuttamisesta päästöoikeuksien yhdenmukaistettua maksutta tapahtuvaa jakoa koskevien unionin laajuisten siirtymäsäännösten osalta (Ulkoinen linkki)

Komission asetus (EU) 2024/1030, annettu 27 päivänä maaliskuuta 2024, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/87/EY liitteessä I tarkoitettua ilmailutoimintaa harjoittavien ilma-alusten käyttäjien luettelosta annetun asetuksen (EY) N:o 748/2009 muuttamisesta luetteloa päivittämällä (Ulkoinen linkki)

Direktiivit: -

Päätökset:

Neuvoston päätös (EU) 2024/948, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2024, luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Norjan kuningaskunnan kanssa Euroopan unionin ja Norjan kuningaskunnan välisestä sopimuksesta, joka koskee matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtämistä Euroopan unionista Norjan kuningaskuntaan terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2024/947, annettu 4 päivänä maaliskuuta 2024, luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Islannin kanssa Euroopan unionin ja Islannin välisestä sopimuksesta, joka koskee matkustajarekisteritietojen (PNR) siirtämistä Euroopan unionista Islantiin terrorismirikosten ja vakavan rikollisuuden ennalta estämistä, paljastamista ja tutkintaa sekä tällaisiin rikoksiin liittyviä syytetoimia varten (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2024/1011, annettu 25 päivänä maaliskuuta 2024, Euroopan unionin ja Afrikan ja Madagaskarin lentoturvallisuusviraston (ASECNA) välisellä satelliittinavigoinnin kehittämistä ja siihen liittyvien palvelujen tarjoamista siviili-ilmailua varten ASECNAn vastuualueella koskevalla yhteistyösopimuksella perustetussa EU:n ja ASECNAn GNSS-komiteassa unionin puolesta otettavasta kannasta kyseisen komitean työjärjestyksen hyväksymiseen (Ulkoinen linkki)

Oikaisut: -

Traficomin antamat määräykset / lausuntopyynnöt / määräyshankepäätökset

Määräyshankepäätös: Suomessa sovellettavat lentosäännöt (OPS M1-1) (Ulkoinen linkki)