Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Ilmailun säädösseuranta 24.5.-7.7.2023

Luettelosta ilmenevät otsikossa mainitulla ajanjaksolla julkaistut ilmailua koskevat hallituksen esitykset, valtiosopimukset, kansalliset ja EU-säädökset sekä Traficomin määräykset, lausuntopyynnöt ja määräyshankepäätökset.

Lisätietoja: lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 534 6039, leila.iikkanen(at)traficom.fi

Eduskunnalle annetut ilmailun HE:t

-

Suomen säädöskokoelmassa julkaistut ilmailua koskevat säädökset 

Lait:

Asetukset:

Valtioneuvoston asetus lentoliikenteestä Kambodžan kuningaskunnan kanssa tehdystä sopimuksesta (Ulkoinen linkki) (888/2023)

Sopimussarjassa julkaistut valtiosopimukset

-

EU-tason kansainväliset sopimukset

-

EUVL:ssä julkaistut ilmailua koskevat säädökset

EU-asetukset:

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1020, annettu 24 päivänä toukokuuta 2023, asetuksen (EU) N:o 965/2012 muuttamisesta helikoptereilla suoritettavan kiireellisen lääkintälentotoiminnan osalta (Ulkoinen linkki) 

Komission delegoitu asetus (EU) 2023/1028, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2023, asetuksen (EU) N:o 748/2012 muuttamisesta vaativan moottorikäyttöisen ilma-aluksen määritelmän osalta ja mainitun asetuksen oikaisemisesta (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2023/1111, annettu 6 päivänä kesäkuuta 2023, asetuksen (EY) N:o 474/2006 muuttamisesta unionissa toimintakieltoon asetettujen tai toimintarajoitusten kohteena olevien lentoliikenteen harjoittajien luettelon osalta (Ulkoinen linkki) 

Direktiivit:

-

Päätökset:

Neuvoston päätös (EU) 2023/1043, annettu 22 päivänä toukokuuta 2023, siviili-ilma-alusten kauppaa käsittelevässä komiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Brasilian liittymiseen siviili-ilma-alusten kauppaa koskevaan sopimukseen (Ulkoinen linkki)

Neuvoston päätös (EU) 2023/1052, annettu 22 päivänä toukokuuta 2023, Euroopan unionin ja Japanin välisellä siviili-ilmailun turvallisuutta koskevalla sopimuksella perustetussa sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta otettavasta kannasta sekakomitean työjärjestyksen hyväksymiseen (Ulkoinen linkki)

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/1336, annettu 16 päivänä kesäkuuta 2023, korjaavista toimenpiteistä, jotka Belgian ja Luxemburgin on toteutettava kolmatta viiteajanjaksoa koskevien tiettyjen suorituskykytavoitteiden osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 549/2004 mukaisesti (Ulkoinen linkki)

Oikaisut:

Oikaisu komission täytäntöönpanoasetukseen (EU) 2023/893, annettu 21 päivänä huhtikuuta 2023, lennonjohtajien lupakirjoja ja todistuksia koskevista teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista menettelyistä annetun asetuksen (EU) 2015/340 muuttamisesta (Ulkoinen linkki)

Traficomin antamat määräykset / lausuntopyynnöt / määräyshankepäätökset

Määräyshankepäätös: GEN M1-3, Maahuolinta lentoasemilla (Ulkoinen linkki)

- määräyksen mukauttaminen tulevaan EU-sääntelyyn, maahuolintapalvelun ilmoituksenvaraisuus, merkinantajien hyväksyntävaatimukset