Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Siirry hakuun

Ilmailun toimijoiden varautumisvelvollisuus

Ilmailun toimijoiden varautumisvelvollisuudella tarkoitetaan toimijan velvollisuutta varautua toimintaansa vaikuttaviin poikkeuksellisiin olosuhteisiin etukäteen tehdyn valmiussuunnitelman pohjalta.

Varautumisvelvollisuudesta säädetään liikenteen palveluista annetussa laissa (320/2017) (liikennepalvelulaki) ja ilmailulaissa (864/2014). Liikennepalvelulain mukaan varautumisvelvollisuus koskee Suomessa myönnetyn lentotoimintaluvan haltijaa tai Suomeen annetun lentotoimintailmoituksen tekijää. Ilmailulain mukaan varautumisvelvollisia ovat lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, lentoaseman hyväksyntätodistuksen haltija sekä ilmaliikennepalvelun ja sääpalvelun tarjoaja. Liikenne-ja viestintävirasto on antanut valmiussuunnitelman laadintaa ja valmiussuunnittelun järjestämistä koskevan määräyksen Valmiussuunnittelun järjestäminen liikennejärjestelmässä (TRAFICOM/308489/03.04.04.00/2019), joka on tullut voimaan 20.5.2020.

Ilmailun toimijoiden varautuminen normaaliolojen häiriötilanteisiin ja valmiuslaissa (1552/2011) tarkoitettuihin poikkeusoloihin on toimijan toimintakyvyn edellytys ja osa jokaisen toimijan riskien ja jatkuvuuden hallintaa sekä vastuullista toimintakulttuuria.

Varautumisvelvollisen on tunnistettava toimintaansa kohdistuvat uhkat ja riskit ja luotava toimiva riskienhallintajärjestelmä. Toimijan on tehtävä valmiussuunnitelma riskienhallintajärjestelmässä esiin nousevien uhkaskenaarioiden varalle. Tällaisia saattavat olla tilanteet, joissa   toimijan taloudellinen toimintakyky on uhattuna liikevaihdon menetyksen takia tai merkittävä osa sen työntekijöistä samalla hetkellä on estynyt työskentelemään työssään.  Esimerkkejä muista uhkaskenaarioista voivat olla merkittävä tietoliikenne- tai sähköyhteyden häiriö, polttoaineen tai varaosien saatavuuden häiriöt, luonnon ääri-ilmiöt sekä puute omasta tai palveluntuottajan erikoiskoulutetusta henkilöstöstä. Valmiussuunnitelma voi olla erillinen asiakirja tai osa toimijan turvallisuudenhallintajärjestelmää tai muuta toimintakäsikirjaa.

Toimijan on tunnistettava valmiussuunnitelmassa toimintansa jatkuvuuden kannalta kriittiset kumppanit, palveluntuottajat ja alihankkijat sekä niiden merkitys. Toimija vastaa siitä, että organisaation eri osat sekä palveluntuottajat ja alihankkijat tuntevat valmiussuunnitelman sisällön ja siihen liittyvät vastuut ja velvoitteet. Valmiussuunnitelmassa on myös kuvattava, miten valmiutta kehitetään ja ylläpidetään.

Toimijan on pidettävä valmiussuunnitelmansa ajantasaisena. Liikenne- ja viestintävirasto valvoo toimijoiden valmiussuunnitelmia ja niiden vaatimustenmukaisuutta.

Tässä tarkoitettujen ilmailun toimijoiden on laadittava määräyksen vaatimukset täyttävä valmiussuunnitelma 1.6.2021 mennessä.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Auli Kankkunen, s-posti: auli.kankkunen(at)traficom.fi