Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Määräys: Kaupunkiraideliikenne

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on päivittänyt kaupunkiraideliikennettä koskevaa (TRAFICOM/52247/03.04.02.00/2023) määräystä 2.3.2023. Määräystä koskevat päivitykset tulevat voimaan 3.3.2023.

Kaupunkiraideliikenteestä annettu määräys päivitetään, koska kaupunkiraideliikennettä koskevaa määräystä on tarve täsmentää ja ajantasaistaa turvallisuuspoikkeamien raportoinnin sekä toimintavarmuuden osalta. Päivityksen yhteydessä huomioidaan kaupunkiraideliikenteen kehittyminen, ja täsmennetään kaupunkiraideliikenteen eri muotoihin kohdistuvia vaatimuksia, mikä auttaa uusien kaupunkiraideliikennetoimijoiden toiminnan aloittamista ja kehittämistä.

Päivityksessä korostetaan johdon roolia turvallisuusjohtamisessa, turvallisuusnäkökulmaa päätöksenteossa, henkilöstön osaamisen kokonaisvaltaista varmistamista häiriötilanteissa sekä inhimillisten tekijöiden huomioimista kunnossapitotoiminnassa.

23.6.2022 voimaan tulleessa raideliikennelain muutoksen (476/2002) 165 §:ssä täsmennettiin onnettomuuksista ja vaaratilanteista ilmoittamisen velvollisuus koskemaan myös kaupunkiraideliikenteen rataverkon haltijoita. Määräykseen tulleet tarkennukset koskevat tapahtumista ilmoittamista ja raportointia, tapahtuman välitöntä ilmoittamista sekä säännöllisesti laadittavia raportteja.

Määräyksen säädösperustana on raideliikennelain (1302/2018) 156 - 158 §, 160 § ja 165 § ja liikennepalvelulain (320/2017) II osan 6 luvun 4 §:n 3 momentti, 5 §:n 3 momentti ja 6 §:n 5 momentti. Liikennepalvelulain II osan 6. luvussa säädetään vaatimukset liikenteenharjoittajalle, joka harjoittaa metro- tai raitiorataverkolla metro- ja raitioliikennettä (kaupunkiraideliikenne).

Lisätietoja

erityisasiantuntija Kiira Saito, kiira.saito@traficom.fi, p. 029 534 6146