Muutettu ilmailumääräys: Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa (GEN M1-9)

Liikenne- ja viestintäviraston 25.1.2019 antamalla ja 26.1. voimaan tulevalla määräyksellä muutetaan aiempaa samannimistä määräystä vuodelta 2018. Määräys ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä, vaan siinä otetaan käyttöön uuden EU-asetusmuutoksen mahdollistama siirtymäaika unionin ulkopuolisten maiden lupakirjoille ei-kaupallisessa lentotoiminnassa.

Määräykseen tehdyt muutokset johtuvat 9.1. voimaan tulleesta EU-asetuksesta 2018/1974 (Ulkoinen linkki). Siinä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus jatkaa 20.6.2020 asti siirtymäaikaa lentomiehistöasetuksen 1178/2011 soveltamiselle lentäjiin, joilla on unionin ulkopuolisen maan myöntämä lupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus ja jotka osallistuvat muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan EU:n jäsenvaltioissa rekisteröidyillä tai EU-alueelle sijoittautuneen lentotoiminnan harjoittajan käyttämillä ilma-aluksilla. Suomessa periaatteena on ollut ottaa ilmailualan EU-asetusten mahdollistamat siirtymäajat käyttöön täysimääräisinä.

Kansallisen määräyksen esitystapaa on myös muutettu siten, että siirtymäaikojen soveltamisalat ja päättymisajat mainitaan suoraan määräyksessä eikä vain viittauksina EU-asetukseen. Määräyksen 2 kohdan 1 – 3 alakohdissa mainitut siirtymäajat on otettu käyttöön jo edellisellä, 5.9.2018 julkaistulla määräyksellä.

Lisätietoja

lakimies Leila Iikkanen, puh. 029 5346 039, leila.iikkanen(at)traficom.fi
ylitarkastaja Jarno Keskivinkka, puh. 029 5347 084, jarno.keskivinkka(at)traficom.fi