Etusivu: Traficom
Etusivu: Traficom
Valikko

Vuodenvaihteessa tulevat merenkulussa voimaan Itämeren ja Pohjanmeren typenoksidien rajoitusalueet. Myös EU:n aluskierrätysasetuksen vaatimukset tuovat muutoksia vuodenvaihteessa ja jatkossa kansainvälisen liikenteen aluksilta edellytetään vaarallisten materiaalien luetteloa.

Itämeren ja Pohjanmeren typenoksidien rajoitusalueet (NECA) tulevat voimaan

Ensi vuoden alusta (1.1.2021) alkaen uusille aluksille ja uusille meridieselmoottoriasennuksille sovelletaan kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) MARPOL-yleissopimuksen mukaista NOx Tier III-päästörajaa. Kiristyneet vaatimukset koskevat kuitenkin vain uusia aluksia ja uusia moottoriasennuksia. Olemassa olevien alusten jo asennetuilla moottoreilla voidaan siis operoida niiden elinkaaren loppuun asti.

NOx Tier III -päästöraja edellyttää 80 %:n vähennystä vuonna 2000 käytössä olleiden moottoreiden keskimääräisestä typenoksidien päästötasosta. Vähennyksen voi saavuttaa käytännössä joko käyttämällä katalysaattoria (Selective Catalytic Reduction, SCR) tai pakokaasujen takaisinkierrätys­järjes­­telmää taikka käyttämällä aluksen käyttövoimana nesteytettyä maakaasua (Liquefied Natural Gas, LNG), akkuteknologiaa tai muuta vastaavaa vaihtoehtoista käyttövoimaa.

Tier III -päästörajaa sovelletaan Itämeren ja Pohjanmeren typenoksidien rajoitusalueilla (Nitrogen Oxide Emission Control Area, NECA), jotka tulevat voimaan 1.1.2021.  Suomi koordinoi Itämeren NECA-hakemuksen IMO:on Itämeren maiden piirissä ja koordinoi myös Itämeren hakemuksen jättämisen yhdessä Pohjanmeren NECA-hakemuksen kanssa vuonna 2016.    

Typen oksidipäästöillä on haitallisia vaikutuksia ihmisen terveydelle. Typen oksidipäästöjä vähentämällä pienennetään myös typpikuormitusta Itämereen ja ehkäistään näin Itämeren rehevöitymistä.

Katso myös

Kansainvälisen merenkulkujärjestön MARPOL-yleissopimuksen VI liitteen typenoksideja koskeva sääntö Nitrogen Oxides (NOx) – Regulation 13 (imo.org) (Ulkoinen linkki)

Aluksille pakolliseksi vaarallisten materiaalien luettelo

EU:n aluskierrätysasetuksen (N:o 1257/2013) vaatimusten mukaisesti 1.1.2021 alkaen bruttovetoisuudeltaan yli 500 olevilta kansainvälisen liikenteen aluksilta edellytetään vaarallisten materiaalien luetteloa ja tähän liittyvää inventaariotodistuskirjaa. Vaarallisten materiaalien luetteloon tulee listata nimensä mukaisesti aluksen rakenteissa ja laitteissa olevat vaaralliset aineet ja materiaalit. Luettelossa mainittavat materiaalit on listattu aluskierrätysasetuksen liitteissä I ja II. Näitä ovat mm. asbesti, otsonikerrosta heikentävät aineet ja polyklooratut bifenyylit (PCB). Aluskohtaisella luettelolla pyritään varmistamaan aluksen turvallinen operointi koko sen elinkaaren ajan sekä aluksen turvallinen ja ympäristöystävällinen romutus.

Covid-19 pandemiasta johtuen Euroopan komissio on julkaissut tiedonannon (2020/C 349/01), jolla huomioidaan pandemian aiheuttamat vaikeudet vaarallisten materiaalien luettelon laatimiseksi 1.1.2021 mennessä. Tiedonannon mukaisesti toimivaltainen viranomainen voi tietyin edellytyksin antaa alukselle satamavaltiotarkastuksessa neljä kuukautta lisäaikaa laatia luettelo ja hankkia inventaariotodistuskirja. Suomessa Traficom myöntää tarvittaessa lisäajan ulkomaisille aluksille satamavaltiotarkastuksen yhteydessä.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Ville-Veikko Intovuori, ville-veikko.intovuori(at)traficom.fi, Twitterissä @Intovuori

Johtava asiantuntija Jorma Kämäräinen, jorma.kamarainen(at)traficom.fi